نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود


توضیحی در مورد نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اساس نامه شرکت با مسئولیت محدود

 • ماده 1 : نام و نوع شرکت : شرکت ………..
 • ماده 2 : موضوع شرکت :………………….
 • ماده 3 : مرکز اصلی شرکت : …………….
  هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرجایی که صلاح بداند انتقال داده و یا شعبه هایی را ایجاد و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
 • ماده 4 : سرمایه شرکت : …………………
 • ماده 5 : مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 • ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی می باشد .
 • ماده 7 : هیچ کدام از شرکا حق انتقال دادن سهم الشرکه خود را به دیگران ندارند مگر با موافقت مالکان سه چهارم دارایی شرکت که اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه فقط به موجب سند رسمی انجام خواهد شد .
 • ماده 8 : مجمع عمومی عادی شرکت طی چهار ماه اول هر سال بعد از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است طبق دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار گردد.
 • ماده 9: دعوت برای برگزاری مجامع عمومی به واسطه ی هر یک از اعضای هیات میره یا مدیر عامل و یا شرکا به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار انجام خواهد شد. فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
 • ماده 10: چنانچه تمامی شرکا در هر یک ازجلسه های مجامع عمومی حاضر شوند رعایت ماده 9 اساس نامه ضروری نخواهد بود.
 • ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده طبق موارد زیر می باشد :
  الف : استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
  ب : مشخص نمودن راه و روش آینده شرکت و تصویب آن
  ج : تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  د : انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
 • ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
  الف- تغییر اساس نامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساس نامه
  ب- تنظیم اساس نامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
  ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
  د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
 • ماده 13 : تصمیم های شرکا در مجمع عمومی فوق العاده طبق توافق دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.
 • ماده 14: هیات مدیره شرکت متشکل از………….نفر می باشند که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.
 • ماده 15: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رییس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین نماید.
 • ماده 16: ………….. نماینده تام الاختیار و قانونی شرکت بوده و می تواند در تمامی امور دخالت و عمل نماید :
  امور اداری از جمله ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم لیست دارایی شرکت ، تنظیم بودجه ، رسیدگی به محاسبات پیشنهاد ، تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها ، سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول ، مطالبات تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر نوع پیمان با شرکت ها و ادارات و بانک ها و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسیله های مورد نیاز و همین طور معاملات به نام و حساب شرکت ، شراکت با شرکت های دیگر و شخصیت های حقیقی و حقوقی ، قرض گرفتن بدون رهن یا با رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و افراد و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها ، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات چه شرکت مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از مراجعه به دادگاه های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، اختیارات دادن لازم به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش ، اختیارات بالا جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره در راستای پیشرفت شرکت لحاظ می نماید ،دارای اعتبار می باشد.
 • ماده 17: جلسه های هیات مدیره با شرکت بیش ترین تعداد اعضا رسمی می شود و تصمیمات هیات مدیره مطابق با اکثریت آرا دارای اعتبار می باشد.
 • ماده 18 : دارندگان حق امضا در شرکت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از جمله چک – سفته – برات – اسناد تعهد آور – و قرادادها را هیات مدیره مشخص می نماید.
 • ماده 19: هر کدام از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همین طور حق امضای خود را به هر یک از شریک ها برای هر زمان که صلاح بداند واگذار می نماید وهمین طور هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیره عامل واگذار نماید.
 • ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ ایجاد شرکت می باشد.
 • ماده 21 : تقسیم سود حاصل از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی – هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران ، مالیات ، استهلاک و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که دارای سود ویژه می باشد به نسبت سهم الشرکه بین شریک ها تقسیم می شود .
 • ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک ازشریک ها باعث منحل شدن شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به همکاری خود ادامه دهند ، در غیر این صورت می بایست سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری انتقال داده و از شرکت خارج شوند.
 • ماده 23: انحلال شرکت : طبق ماده 114 قانون تجارت انحلال خواهد یافت.
 • ماده 24 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده شریک ها ، به منحل شدن شرکت رای دهد یک نفر از بین شریک ها و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد و وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت می باشد.
 • ماده 25 : اختلافات حاصله بین شریک های شرکت از طریق داوی و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
 • ماده 26 : در موضوعاتی دیگر که در این اساس نامه ذکر نشده است طبق مقررات قانونی تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه اقدام و رفتار خواهد شد.
 • ماده 27 : این اساس نامه در 27 ماده تنظیم و به امضای تمامی موسسین شرکت طبق اسامی زیررسید وکلیه ی صفحه های آن امضاء شد.

نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………..با مسئولیت محدود
2: موضوع شرکت : ………………………………………………….
3: آدرس کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :
4: اسامی شرکاء یا موسسین :
1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………..شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………..به نشانی ………………….کد پستی …………………………..
5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود
6: دارایی شرکت عبارت است از مبلغ ………….. ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی
7: میزان سهم الشرکه هر یک از شریک ها :
آقای / خانم …………….. دارنده …………….. درصد سهم الشرکه معادل ……………… ریال
8: اسامی تمامی اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء
آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….
آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………
تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای ………………… به سمت ……………….. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ………………………. به سمت …………………………. همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
9: ترتیب سود شرکت :
مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساس نامه
10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :
در پایان هر سال مالی
11: منحل شدن شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.
تاریخ تنظیم ………….. نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه کامل نمودن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.
ثبت شرکت کریم خان ، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی ( ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و …) با کم ترین هزینه می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *