نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکت سهامی

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکت سهامی


هیئت مدیره یا مدیر تصفیه

در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان یک نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکت سهامی و نمونه تعهدنامه هیئت مدیره را در اختیار شما قرار می دهد.

بسمه تعالی

نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به تمامی سهام داران از طریق
افزایش سهام پرداخت شد
اداره محترم ثبت شرکت ها
باسلام
احتراما هیئت مدیره شرکت …….……….…………… ثبت شده به شماره ….…………و شناسه ملی ………
در صورتجلسه مورخ ….…………… مربوط به زیاد شدن دارایی متعهد می شود که به تمامی سهام داران نسبت به سهم شان سود تعلق گرفته و در افزایش دارایی شرکت کرده اند.

امضاء هیئت مدیره

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکت سهامی

بسمه تعالی

  • نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل تمامی سهام شرکت از بانام به بی نام، به همین علت ازتمامی سهام داران شرکت درخواست می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………………
مراجعه نمایند. واضح می باشد که پس از انقضاء مدت ذکرشده برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری می شود.

بسمه تعالی

  • نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………… در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبتنی بر تبدیل تمامی سهام شرکت از بی نام به بانام،به همین علت از تمامی سهام داران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به نشانی : ……………………………………………………………………………………………………………………
مراجعه کنید .

واضح می باشد بعد از منقضی شدن مدت ذکرشده تمامی سهام بی نام شرکت باطل شده به حساب می آید.

بسمه تعالی

  • نمونه آگهی دعوت سهام داران برای تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکت های سهامی خاص بطور همزمان

بدینوسیله از تمامی شرکاء/ سهام داران شرکت …………………………………………………. سهامی خاص به شماره ثبت ………………………… و شناسه ملی ……………. دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ……. مورخ ………………………. و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ………………… در محل شرکت برگزار می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العادهدستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *