موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری


اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیرتجاری توضیحاتی را ارائه می دهد:

موسسه غیرتجاری

ماده ١:اسم ونوع موسسه:…………………..

ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..

ماده ۴: سرمایه موسسه:……………………..

ماده ۵:زمان موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ کدام از شرکا اجازه واگذاری سهم الشرکه خود را بجز ندارند فقط با تراضی و توافق دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که دارای عموم تعدادی هم باشند و واگذاری سهم الشرکه اجرا نخواهد شد به جز به سبب سند رسمی .

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در طی زمان چهارماه اول هر سال بعد از اتمام سال مالی موسسه تشکیل ولی احتمال دارد به دلیل فراخوان هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا به شکل فوق العاده تاسیس گردد.

ماده ٩: فراخوان هر کدام از جلسات مجامع عمومی به وسیله هر کدام از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا از طریق دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار اجرا خواهد شد زمان فراخوان از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: هنگامی که تمام شرکا در هر کدام از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی

  • استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
  • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  • تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
  • تعیین هیات مدیره و اگر نیاز باشد بازرس

ماده ١٢: مسئولیت مجمع عمومی فوق العاده

  • تغییر اساسنامه یا ضمیمه یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
  • افزایش یا کاهش سرمایه موسسه
  • ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با تراضی دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه غیرتجاری که بیشترین تعداد دارند و در مجمع عمومی عادی وفق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت دارای اعتبار و ملزم به الاجرا خواهدبود.

ماده ١۴: هیات مدیره موسسه ترکیبی از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از میان شرکا و یا از خارج تعیین می نماید.

ماده ١۵: هیات مدیره از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل تعیین و همین طور می تواند برای اعضای خود سمتهای غیری انتخاب نماید.

ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در تمام کارها دخالت و مبادرت نماید . (از قبیل مبادرت می توانند موارد زیر را قید نمایند ) :

امور اداری موسسه از هر نوع ، اجرای مقدمات قانونی ، مقرر کردن بودجه و مشخص کردن پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و بررسی به محاسبات ، مهیا آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تشکیل شعب ، مشخص و منصوب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، مقرر کردن قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش اقسام اموال قابل انتقال و غیرقابل انتقال ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و … ( براساس مورد و طبق به تصمیم اعضاء هیات مدیره )

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور بیشترین اعضا قانونی می یابد و تصمیمات هیات مدیره با بیشترین آرا اعتبار است .

ماده ١٨: واجدین حق امضا در موسسه : واجدین حق امضای اوراق واسناد بهادار از جمله چک سفته برات اسناد تعهد آور و قراردادها را هیات مدیره مشخص می کند .

ماده ١٩- هر کدام از اعضای هیات مدیره قادر است کلیه یا بخشی از اختیارات و همین طور اجازه امضای خود را به هر کدام از شرکا برای هر زمان که مصلحت بداند واگذاری نماید و همین طور هیات مدیره قادراست کلیه یا بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل واگذاری نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه غیرتجاری از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال اتمام می یابد به جز سال اول که ابتدای آن از زمان تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود : از درآمد موسسه غیرتجاری در آخر هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات دیگر عوارض دولتی کسر و بعد از پرداختن 10درصد به منظور ذخیره قانونی باقی که سود مخصوص است به نسبت سهم الشرکه میان شرکا قسمت خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت یا ورشکستگی هر کدام از شرکا باعث انحلال موسسه غیرتجاری نخواهد شد و ورثه شریک فوت شده ویا ولی ورشکستگی قادرند به مشارکت خود ادامه دهند . وگرنه باید سهم الشرکه خود را بعد از انجام تشریفات قانونی اخذ و یا به شریک دیگر انتقال و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣ : انحلال : موسسه غیرتجاری طبق ماده ١١۴ قانون تجارت تعطیل خواهد شد هنگامی که مجمع شرکا رای به تعطیلی موسسه دهد یک نفر از میان شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه مشخص خواهد شد مسئولیت مدیرتصفیه مطابق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢۴: افتراق به وجود آمده میان شرکای موسسه توسط وساطت و قضاوت و فیصله خواهد شد.

ماده ٢۵: در دیگر موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است طبق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.

ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده مقرر و به امضای تمام موسسین موسسه به اسامی زیر رسید و کلیه مشخصات امضا شد.

امضاء موسسین
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری در بین رقابی خود می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *