موارد الزامی ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری

موارد الزامی ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری


ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری

با اغماض از تفاوت های جزئی که الزامات مربوط به ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری شامل موسسات داخلی و خارجی، موسسات بیمه،واحدهای صنفی و کسبه جزء و مشابه این ها دارند، تمامی الزامات آن ها شبیه و برابر می باشد. موسسه حقوقی کریم خان در مقاله ذیل بطور خلاصه به مهمترین موارد آن ها اشاره می کند.

 

موارد الزامی ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری

موسسه حقوقی کریم خان در ادامه مطلب به عواقب برآمده از اجرای تشریفات ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری می پردازیم:

 1. با به ثبت رسیدن موسسه، شخصیت حقوقی و قانونی به معنای روشنی دست پیدا می کند.
 2. با ثبت رسیدن موسسه، اساسنامه،شرکتنامه و دیگر سندها رسمیت پیدا می کنند.
 3. از دید قانون جهت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی می بایست شرکت ثبت گردد.
 4. کسب اطمینان دارندگان سهام (شرکاء) و هیات موسس نسبت به روال قانونی تاسیس موسسه تنها با ثبت شرکت قابل دستیابی است و راندمان کاری مدیران موسسه هم مشروط به پا برجا بودن موسسه می شود.

ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری داخلی

طبق ماده 195 قانون تجارت، ثبت همه موسسات مزبور این قانون ضروری و پیرو همه ی ضوابط قانون ثبت موسسات می باشد.

مرجع ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری:

مرجع ثبت موسسات در تهران “اداره ثبت موسسات و مالکیت صنعتی” و در خارج از تهران “اداره ثبت اسناد و املاک” مرکز اصلی فعالیت موسسه می باشد که دفتری مخصوص برای ثبت موسسات تعلق گرفته است. چنانچه در مکان مربوطه، ثبت اسناد وجود نداشت، دفترهای اسناد رسمی یا دفتر دادگاه، بعنوان مرجع ثبت شناخته می شود.

موسسه ثبت کریم خان شیوه ی مراحل تقاضا جهت ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری را بصورت زیر شرح میدهد:

 • آماده نمودن؛ گردآوری؛ امضاء و واگذاری اساسنامه و شرکتنامه به مرجع ثبت
 • صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای اعضا رسیده باشد.
 • واگذاری قبض بانکی درباره سپرده موسسه در شرف تاسیس
 • واگذاری لیست سرمایه غیر نقدی(با عنوان کردن زمان تعهد)

بعد از رجوع به پایگاه اینترنتی ثبت موسسات و ثبت اطلاعات و واگذاری مدارک و اسناد مذکور به مرجع ثبت موسسات؛ بررسی های ضروری به وسیله کارشناس مربوطه انجام می پزیرد و اگرچه نقصی در مدارک فرستاده شده وجود نداشته باشد، مراحل در دفتر مخصوص ثبت و دفتری دیگر که شماره ردیف و چکیده شرکتنامه و اساسنامه درون آن مندرج گردیده، به ثبت می رسد. گزیده مواد شرکتنامه لازم است در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی موسسه (به هزینه موسسه) مندرج شده و انتشار یابد.

به موجب ماده 7 نظامنامه قانون تجارت گزیده مذکور باید شامل مفاد زیر باشد:

 1. اسم، نوع، موضوع، کانون فعالیت ونشانی و ویژگی های موسسه
 2. شماره و تاریخ ثبت موسسه
 3. مقدار سرمایه (با ذکر میزان تادیه و برعهده گرفته شده)
 4. نام مدیر یا مدیران موسسه
 5. زمان شروع و پایان فعالیت موسسه (اگر موسسه برای مدت محدود تاسیس شده باشد)

گفتنی می باشد که در موسسات تضامنی و مختلط، نام شرکاء ضامن هم افزون بر موارد بالا می بایست آگهی گردد.

تغییرات:

هر نوع تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیریت عامل که بعد از ثبت موسسه توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده اعمال می گردد هم می بایست در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اعلامیه های موسسه را آگهی می نماید چاپ و نشر گردد.

موسسه فرعی:

قوانین، مقررات و تشریفات اداری ثبت موسسه فرعی بر طبق موسسه اصلی می باشد.

ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری خارجی

ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران کم و بیش همانند ثبت موسسه داخلی می باشد ولیکن ثبت نمایندگی یا شعبه موسسه خارجی لازمه ی اثبات هویت قانونی موسسه مادر در کشور اصلی خویش می باشد و تسلیم مستندات وابسته به عهده موسسه تقاضا کننده ثبت است. طبق ماده 3 نظامنامه ثبت موسسات، هر موسسه خارجی به جهت آنکه قادر باشد بوسیله شعبه یا نماینده به امور بازرگانی ، صنعتی یا مالی در ایران اقدام کند می بایست در کشور متبوع خویش همچون موسسه قانونی معرفی گردد و در اداره ثبت استان تهران ثبت شده باشد.

پر واضح است در صورتی که موسسه خارجی پیش از اجرای تشریفات ثبت،به فعالیت تجاری اقدام کند از دیدگاه قانون، فرد خاطی به حساب می آید و مطابق قوانین با آن برخورد می شود.

ثبت کریم خان قوانین و مقررات ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری خارجی را بصورت زیر عنوان می دارد:

ثبت شعبه یا نمایندگی موسسه خارجی در ایران به مراعات نمودن قوانین و ضوابط زیر نیازمند می باشد:

 • آماده سازی و تنظیم اظهارنامه ثبت موسسه به وسیله ی نماینده یا وکیل قانونی موسسه و ارائه به مرجع ثبت موسسات
 • تقدیم نمودن نسخه تایید شده اساسنامه موسسه مادر
 • گواهی اختیارنامه نماینده یا وکیل موسسه در ایران

اگر موسسه درخواست کننده نمایندگی مختلفی در ایران نداشته باشد گواهی اختیارنامه آن ها هم لازم است به پیوست مدارک بالا اضافه گردد. ضمن آنکه همه مدارک و اسناد ذکر شده می بایست توسط نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور اصلی تقاضا کننده، امضا و مهر گردد.

مندرجات اظهارنامه ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری خارجی

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی که باید به زبان فارسی تنظیم گردد حاوی موارد ذیل است:

 1. مشخصات جامع موسسه
 2. کانون اصلی فعالیت موسسه و تابعیت آن
 3. نوع موسسه(سهامی،تضامنی و …)
 4. مقدار سرمایه موسسه
 5. زمان، مکان و مرجع ثبت موسسه مادر
 6. نوع عملیات درخواست شده در ایران
 7. معرفی وکیل یا نمایندگان موسسه در ایران با معین ساختن مقدار اختیارات و صلاحیت امضای سندها
 8. نام و نشانی فرد یا افراد دارای صلاحیت به سبب اخذ اسناد و ابلاغ های رسمی
 9. بیلان عملکرد مالی نهایی موسسه مشروط بر این که قوانین کشور اصلی و اساسنامه موسسه انعکاس عمومی آن را پیشنهاد کرده باشد.
 10. تعهد ارائه بیلان عملکرد موسسه(شعبه یا نمایندگی) در انتهای سال مالی به اداره ثبت موسسات با مراعات نمودن مفاد درج شده در بند 9
 11. معرفی شعبه یا سایر شعبه ها در ایران در حالی که وجود داشته باشند.

صدور گواهی نامه ثبت موسسه

به موجب ماده 18 نظامنامه ثبت موسسات، پس از انجام تشریفات مزبور، تاییدیه ثبت موسسه صادر و به وکیل موسسه درخواست کننده ارائه می گردد.

تصدیق نامه مزبور حاوی موارد زیر می باشد:

 • اسم و مشخصات جامع شرکت
 • نوع موسسه
 • کانون اصلی عملیات موسسه و نشانی دقیق آن
 • تابعیت موسسه
 • مقدار سرمایه موسسه در هنگام ثبت
 • زمان، مکان و مرجع ثبت موسسه متبوع
 • نوع عملیات موسسه در ایران

پر واضح است تصدیق نامه ذکر شده می بایست توسط موسسه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به مهر و امضا برسد.

انتشار رسمی فعالیت موسسه :

بعد از ثبت موسسه خارجی یا یکی از شعب آن،ضروری است مراحل زیر در روزنامه رسمی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران به هزینه موسسه انتشار یابد.

 • چکیده اساسنامه موسسه
 • نام یا نام های وکیل یا نمایندگان رسمی موسسه در ایران
 • نام یا نام های اشخاصی که از جانب شرکت مجاز به حق امضا باشند.
 • نام یا نام های اشخاص دارای صلاحیت به سبب اخذ اسناد و ابلاغ های رسمی

ثبت موسسات بیمه

به موجب ماده 8 قانون ثبت موسسات، موسسات بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع آیین هایی هستند که از سوی وزارت دادگستری تنظیم می گردد.

قبول درخواست ثبت موسسات مذکور و شروط مربوط به ادامه فعالیت آن ها مشروط به مراعات نمودن قوانین بخش نامه های ذکر شده می باشد.طبق مواد ماده 9 نیز نظام نامه می بایست آشکارا وظایف خویش را نسبت به موارد زیر مشخص کند.

 1. افرادی که ملزم به دادن اظهار نامه ثبت هستند.
 2. نکته ها و مواردی که ملزم به قید در اظهارنامه می باشند .
 3. ورقه ها و اسنادی که مشابه یا ترجمه گواهی شده آن ها می بایست پیوست اظهارنامه گردد.
 4. نکته ها و مواردی که در صورت تغییر می بایست دوباره ثبت گردد.
 5. نحوه ثبت نمایندگی یا شعب جدید
 6. اعلاناتی که بعد از ثبت می بایست توسط اداره ثبت اسناد به هزینه موسسه .
 7. تعرفه در خصوص ترجمه و پذیرش صحت ترجمه

ثبت موسسات کسبه جزء

موسسات کسبه جزء به موجب ماده 34 الحاقی در تاریخ 20/4/1313 به بخش نامه اجرایی ثبت موسسات تجاری قادر هستند موضوع شراکت خویش را به عنوان تعهد نامه میان دو یا چندین نفر در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت برسانند. از سویی عملیات بازرگانی کسبه جز همچون مغازه ها و کارهای خدماتی و تاسیساتی، پیرو قوانین و ضوابط قانون امور صنفی هستند که به عنوان فعالیت های زیر مجموعه وزارت بازرگانی، صنعت و معدن معرفی گردیده اند.افزون بر اینکه رابطه آن ها با قشرهای مختلف جامعه و تردد عمومی اشخاص به مکان ارائه این گونه فعالیت ها، وجوب کنترل و نظارت بر عملکرد اجتماعی(غیر بازرگانی) آن ها را ملزم می سازد به همین جهت فعالیت های کسبه جزء لازمه ثبت در دفاتر امور صنفی مکان عملیات (ادارات تجاری) و اخذ جواز از شرکت های اماکن محل فعالیت (نیروی انتظامی)می باشد.

ثبت موسسات غیر تجاری

تاسیسات وشرکت هایی که به جهت اهداف غیر بازرگانی احداث گردیده باشند یا بشوند از زمان ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین می کند دارای شخصیت حقوقی خواهند شد و شروط ثبت این گونه شرکت ها هم به موجب آیین نامه وزارت ذکر شده تعیین می گردند. (مواد 584 و 585).

منظور از تشکیلات و شرکت های غیرتجارتی مزبور در ماده 584 قانون تجارت،تمامی تشکیلات و شرکت هایی هستند که به منظور اهداف غیر تجاری همچون فعالیت های علمی و ادبی یا کارهای خیریه و شبیه آن تاسیس می گردند اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان هدف بهره مندی داشته یا نداشته باشد.

تشکیلات مزبور قادرند تحت عناوین انجمن،بنگاه،موسسه،کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان،وزارت یا اداره و دایره میسر نیست.

در قسمت پایانی مقاله موسسه ثبت کریم خان به معرفی بخش های تشکیلات و موسسات مذکور می پردازد. این تشکیلات از لحاظ منطبق شدن با قوانین به بخشهای زیر تقسیم می گردند:

الف-شرکت هایی که هدف از تاسیس آنها جذب منافع و تقسیم نمودن آن میان اعضایشان قرار نگیرد.

ب-شرکت هایی که مقصود از تاسیس آنها امکان دارد جذب منافع مادی و قسمت کردن منافع مذکور میان اعضاء خود یا دیگر اعضا قرار گیرد . مانند کانون های فنی و حقوقی و …

شرکت ها و تشکیلات ذکر شده در تهران در اداره ثبت موسسات و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن ثبت می گردند. شرکت ها و تشکیلات غیر بازرگانی به ثبت رسیده در خارج از کشور فقط در تهران در اداره ثبت موسسات ثبت می گردد. قابل ذکر است که این گونه شرکت ها بعد از استعلام از وزارت امور خارجه قابل به ثبت رسیدن می باشند.

در صورتیکه قصد ثبت موسسات تجاری و غیر تجاری را دارید،مجموعه تخصصی ثبت کریم خان با کارآزموده ترین مشاوران خود شما را همراهی خواهد نمود. شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *