منظور از تصفیه اختصاری در شرکت تعاونی چیست ؟


شرکت یا اتحادیه تعاونی بعد از منحل شدن الزاماً میبایست تصفیه گردد .تصفیه عبارت است از انجام کارهای مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل شده، به شرح ذیل :

  • اتمام کارهای جاری
  • اجرای تعهدات موجود
  • وصول مطالبات
  • تعیین بدهی ها
  • تقسیم دارایی

زمانی که انحلال شرکت تعاونی در اثر ورشکستگی باشد، تصفیه براساس مقررات قانون تجارت و مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه آن صورت می پذیرد.ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی با حکم دادگاه صورت می گیرد.براساس قانون تجارت ، دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا در نهایت ظرف پنج روز بعد از صدور حکم ، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید؛ همچنین براساس حکمی که طبق آن ورشکستگی تعاونی تعیین می گردد، دادگاه یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید. مدیرتصفیه کار تصفیه را با نظارت عضو ناظر عهده دار می شود.

در نقاطی که ” اداره تصفیه امور ورشکستگی ” برقرار باشد، به جای اینکه مدیر تصفیه و عضو ناظر عهده دار امور تصفیه و نظارت گردند ، این اداره کار تصفیه را تصدی می نماید. اداره یاد شده براساس ماده 1 ” قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ” ، تصویب شده در سال 1318 تشکیل گشته است و در حال حاضر زیر نظر رئیس قوه قضاییه کار می کند و علاوه بر تهران، در چند شهر ، از جمله تبریز ، مشهد ، اصفهان و کرمانشاه برقرار است.

لذا در این نقاط اداره تصفیه امور ورشکستگی و در دیگر نقاط کشور مدیر تصفیه و عضو ناظر معین شده از جانب دادگاه متصدی کار تصفیه می باشند.در حقیقت اداره تصفیه در نقاطی که واقع شده است، وظایف مدیر تصفیه و عضو ناظر را عهده دار می باشد. همین که حکم دادگاه مربوط به ورشکستگی، قابل اجرا شد، کپی آن به اداره تصفیه ارسال می گردد و از این تاریخ، وظایف اداره تصفیه آغاز می گردد.

در ادامه این مقاله ثبت کریم خان در خصوص تصفیه اختصاری اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

تصفیه اختصاری

زمانی که به نظر اداره تصفیه ، مبالغ حاصل از فروش اموالی که ارائه داده شده اند، برای پرداخت هزینه ورشکستگی کفایت نکند این اداره ” تصفیه اختصاری ” می نماید.هر کدام از طلبکاران می تواند درخواست نماید که کار تصفیه بر اساس مقررات ” تصفیه عادی ” جریان می یابد ؛ در این صورت طلبکار متقاضی میبایست هزینه کار را از قبل بپردازد. به منظور تصفیه اختصاری، اداره تصفیه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز آگهی می کند که چون اموال ورشکسته برای هزینه ورشکستگی کافی نیست ، هر کس هر گونه ادعایی دارد ، باید ظرف چهل روز از تاریخ نشر آخرین آگهی اعلام کند.

پس از انقضای این مهلت ، اداره تصفیه به هر ترتیب که منافع طلبکاران اقتضا کند، بدون رعایت تشریفات اموال را به فروش می گذارد و حاصل آن را بین طلبکارانی که به موقع ادعای خود را اظهار کرده اند، تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می کند.

آیین نامه مربوط در خصوص تصفیه اختصاری اذعان می دارد : طلبکاران به منظور تشکیل جلسه دعوت نمی شوند؛ با این حال زمانی که اداره تصفیه تشخیص دهد، ممکن است برای جلب نظر آن ها نسبت به تشکیل جلسه اقدام نماید؛ اما چنانچه ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی داده باشد، میبایست جلسه طلبکاران تشکیل گردد. در هر زمان بدون هیچ گونه شرطی ممکن است از طریق عادی یا مزایده به فروش اموال ورشکسته اقدام گردد.چنانچه خریداری برای خرید اموال به بهای ارزیابی شده نباشد، مزایده مجدد برگزار نمی گردد و اداره تصفیه به گونه مقتضی جهت فروش اموال عمل خواهد کرد. مبالغ حاصل از فروش اموال بین طلبکاران تقسیم می گردد و برای طلبکارانی که کل طلب آن ها پرداخت نشده است، سند عدم کفایت دارایی صادر می گردد.

دفاتر و اسناد و مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده میبایست تا ده سال از تاریخ اعلام پایان تصفیه محفوظ بماند، به این جهت هیئت تصفیه میبایست براساس اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را هم به مرجع ثبت ارائه دهد تا در آنجا نگهداری گردد و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد.

در آخر ثبت کریم خان در خصوص حق الزحمه اداره تصفیه و مدیر تصفیه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

حق الزحمه اداره تصفیه و مدیر تصفیه

حق الزحمه اداره تصفیه و مدیر تصفیه و عضو ناظر، از اموال شخص ورشکسته پرداخت می گردد. میزان حق الزحمه اداره تصفیه براساس مقررات جاری تعیین می گردد و حق الزحمه مدیر تصفیه و عضو ناظر و میزان آن را از دادگاه معین می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *