مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه


نکات قابل توجه در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه

زمانی که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم چگونگی تقسیم سود و زیان براساس مفاد قرارداد، توافق کنند پروسه فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به بیانی دیگر هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که براساس قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری می باشد.

به منظور تشکیل شرکت که اصولاً مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه می باشد باید یک سری ضوابط و قوانین رعایت شود تا مضاف بر تحقق موارد قانونی، نوع و چگونگی همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین گردد. لذا علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد، موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین گشته است که متقاضیان تشکیل شرکت باید آن ها را مورد مداقه قرار دهند.

شرایط یاد شده عبارتند از :

 • وجود شرکاء
 • همکاری شرکاء
 • تودیع سرمایه
 • اشتغال به فعالیت تجاری
 • تقسیم سود و زیان

براساس قانون شرکت ها باید الزاماً ثبت شوند که به طبع این موضوع این ثبت دارای آثاری می باشد.

ثبت کریم خان در این مطلب به نکات قابل توجه در مقررات در خصوص ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه می پردازد.

 1. هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی به شمار می رود.
 2. ثبت همه شرکت های ایرانی نوشته شده در قانون تجارت ( سهامی، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی )  الزامی می باشد  و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها می باشد.
 3. مرجع ذیربط جهت ثبت شرکتنامه شرکت های تجاری، دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت ها می باشد.

توضیح آنکه : براساس ماده 2 نظام نامه در خصوص مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت، تصویب شده در تاریخ 5/ 3/ 1311 با اصلاحات بعدی :

شرکت های تجاری میبایست در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت ثبت شوند.

در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی ؛

و در صورتی که دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود ؛

اما  شرکت میبایست طی سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد ثبت کنند.

براساس ماده 5 از طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها تصویب شده در تاریخ 1340 :

اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشند.

 1. تقاضای دادن کپی مصدق از دفاتر ثبت شرکت ها برای عموم مردم آزاد می باشد.

براساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها تصویب شده در تاریخ 16/ 3 / 1310 :

مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل نماید.

 1. شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه های تعیین شده در ایران شعبه یا نمایندگی خود را به ثبت رسانند.
 2. اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت دارای حق امضا در ایران می باشد و یا بوسیله شخصی که از طرف شخص یاد شده برای این تقاضا وکالت دارد ارائه خواهد شد و جهت ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل الزامی می باشد .
 • اظهارنامه ثبت
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
 • یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها .
 • هر گاه تشکیل شرکت خارجی در ایران براساس امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر شده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که توسط وزارت امور خارجه تایید شده باشد میبایست ضمیمه شده باشد.
 1. شرکت نامه تنها با ثبت در دفاتر اداره ثبت شرکت ها یا دفاتر اسناد رسمی، رسمی به شمار می رود.
 2. اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
 3. ثبت شرکت براساس تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم می گردد به عمل خواهد آمد.
 4. در هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و … که به شکل خطی یا چاپی از طرف شرکت های یاد شده در قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی صادر می گردد ، سرمایه شرکت صریحاَ میبایست ذکر شود و در صورتی که کل سرمایه پرداخت نشده بخشی که پرداخته شده هم میبایست صریحاَ تعیین گردد.شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
 • تبصره – شرکت های خارجی هم که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در خصوص اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده ( ماده 201 ) خواهند بود.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *