مراحل راه اندازی یک شرکت

مراحل راه اندازی یک شرکت


چگونه شرکت بزنیم؟ (مراحل راه اندازی یک شرکت)

در زمان حال اغلب مردم بر این باورند که برای دریافت هرچه بهتر منفعت و مزایا اقدام به راه اندازی شرکت های تجاری و غیر تجاری در زمینه ی اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده اند.قراردادی که به موجب آن اعضا یا شرکا، نفع حاصل از سرمایه را بین هم توزیع می کنند را شرکت می گویند.

برای راه اندازی شرکت ها کشور ما مقررات خاصی که دارای شخصیت حقوقی اند اجرا میشود.مادامی که هدف راه اندازی شرکت را دنبال می کنید،شما باید نوع شرکت و عرصه فعالیت خود را که می خواهید در آن مشغول باشید را تعیین و در مورد آن تحقیق کنید.

راه اندازی شرکت براساس خواست شخص و شرکا و ملزم به دریافت اجازه قبلی از مقامات اداری نیست.چنانچه،در طی انجام امور فعالیت موضوع شرکت،لازم به چنین اجازه ای باشد،وضع شخص حقوقی نیاز به اجازه خاصی ندارد.

به طور مثال،تشکیل یک شرکت جهت ساخت و پخش مواد غذایی بدون شک لازم به دریافت مجوز از وزارت مواد و دارو دارد،در حالی که انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) توسط تشکیل شرکت نیاز به این اجازه ای نیست.زمانی که فعالیت شرکت براساس مقررات،غیرقانونی نباشد،شرکت با رعایت سایر موارد قانونی تاسیس می شود.

مراحل راه اندازی یک شرکت

مقررات راه اندازی شرکت

پیش از هر چیزی،راه اندازی شرکت ملزم به بستن قرارداد است،ولی این فقط شرط تشکیل شرکت نمی باشد،این در حالی است که جهت شکل گیری یک شرکت باید شرایط بسیاری را فراهم کرد.

1.انعقاد قرارداد شرکت

یک شرکت طی مراحل متفاوتی شکل می گیرد.در اولین مرحله دو طرف با هم وعده راه اندازی یه شرکت را می گذارند.در گام اول موارد مربوط به قرارداد شرکت را شرح می دهیم و سپس شرایط تاسیس قراردادشرکت را توضیح می دهیم.

شرایط ماهوی قرارداد شرکت

2.قصد و رضایت شرکا

هدف اشخاص زمانی سبب تشکیل شرکت می شود که حقیقی باشد.مادامی که شریک در انعقاد قرار داد مرتکب اشتباه و پشیمان شود قرارداد باطل میشود پس از همین رو رضایت شرکا نباید رضایت زبانی باشد.

اهلیت شرکا

شرکای شرکت باید شرایط اهلیت بودن در معامله را داشته باشند.اشاره به اهلیت،طبق ماده 211 قانون مدنی،بالغ و عاقل و رشید بودن شریک است.

3.موضوع شرکت

موضوع شرکت به آن فعالیتی که شرکت جهت انجام دادن آن از لحاظ حقوق شرکت های تجاری تاسیس شده گفته می شود.این فعالیت معمولاَ در اساسنامه مشخص میشود،درحالی که در شرکتنامه هم باید تعیین شود درغیر این صورت قرارداد بدون موضوع پذیرفته خواهد شد.موضوع شرکت،جز اساس و پایه یک شرکت و تاثیری اساسی در اصل شرکت دارد.زمانی که شرکتی فعالیتی غیرشرعی را پیش گفته باشد،باطل است و زیرمجموعه آن می تواند ابطال شرکت را درخواست کند.

مادامی که عنوان یک شرکت که برای آن تشکیل شده است،کنسل شود،باعث فرجام شرکت میشود به طور مثال هنگامی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام شده باشد.موضوع شرکت در مشخص کردن حقوق و مسئولیت آن تاثیرگذار است،به درستی معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را پایبند نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در قالب موضوع شرکت قرار است.

4.فعالیت شرکت

تعریف دیگر موضوع شرکت،فعالیت شرکت و به شرح دیگر شغل شرکت است که ممکن است شکل مختلفی به خود بگیرد:مواد معدنی و فلزات،استفاده از مواد اولیه،مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی،نفت و سوخت های شاخ های دیگر آن،فعالیت در زمینه امور الکترونیکی و کامپیوتری،بیمه،بانکداری و غیره فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت تعیین می شود.این فعالیت زمانی به شکل کاملا دقیق تعیین میشود،ولی در اکثر موارد به شکلی مشخص می گردد که شرکت قادر باشد به اموری که چه بسا در حاشیه فعالیت حقیقی شرکت است هم بررسی کند.اگردر اساسنامه عباراتی چون:” صادرات و واردات” یا “تولید و فروش محصولات مصرفی” کفایت می کند تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.

با این شرایط،فعالیت شرکت باید طبق موضوع مشخص شده در شرکتنامه باشد.تعیین اینکه فعالیت شرکت طبق شرکتنامه است،براساس مورد،مختلف و با قاضی است.

5.آورده های شرکا

آورده یاوجه نقد یا مالی غیر وجه نقد یا کار و هنرمی تواند باشد.اطلاعاتی که در مورد دارایی شرکت نیاز به انتقال است این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و اگرشرکت ادامه یابد مطالبه دیون شرکت از خود شرکت داده میشود و بدین ترتیب،دارایی شرکت فقط ضامن پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است،شرکا حق توزیع سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران ندارند.

شرایط شکلی گیری قرارداد شرکت

پاسخ تعدادی از سوالات متداول.آیا قرارداد باید کتبی باشد؟ آیا لازم است قرارداد شرکت برای موثر و معتبر بودن،از راه رسانه های عمومی به اطلاع عموم برسد یا خیر؟

6.ضرورت قرارداد کتبی

در حقوق کشور ما،زمانی شرکت ایجاد می شود که قرارداد آن به صورت کتبی مقرر گردد،زمانی تنظیم کتبی شرکتنامه رسمی خواهد بود که با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد.تاکید ماده 220 قانون تجارت این است که،شرکتی که طبق مقررات قانون نام برده به فرم یکی از شرکت های درج شده در این قانون تاسیس نشده باشد،شرکت تضامنی نام دارد.زیرا،شرکایی که شرکتنامه را تهیه و تدوین کردنده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد.

7.مندرجات قرارداد شرکت

قرارداد شرکت باید مشمول امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد در غیر اینصورت معتبر نمباشد.دراجرا،موسسین شرکت از برگ های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها دریافت کرده اند،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه آورده شود تعیین شده است بدون آنکه باعث محدودیت شود.تعدادی از این موارد:

اسم شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره)،موضوع شرکت،آدرس و محل شرکت،نام شرکا یا تاسیس کنندگان و محل اقامت آن ها،تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه شرکت ازجمله نقدی و غیرنقدی،میزان سهم الشرکه شرکاء،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و افرادی که حق امضا دارند،زمان بررسی به حساب و ترتیب توزیع سود شرکت،ابطال شرکت،محل شعب شرکت و بازرسان شرکت انتشار قرارداد شرکت

ماده 197 قانون تجارت :” درطول ماه اول راه اندازی هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و پیوست ها ی آن،طبق نظامنامه وزارت عدلیه آگهی خواهد شد”.ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311)هم آگهی شرکتنامه و ضمیمه های آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت را انتشار خواهد داد.و زمانی که شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و به پیروی آن،شرکتنامه اش آگهی نشده است،ممکن است با خطر انحلال رو به رو خواهد شد.

شرایط دیگر راه اندازی شرکت

این شرایط را باید به دو شکل قسمت میشود:قسمتی از شرایط،صورت اجباریست دارند،یعنی دلیل تشکیل این شرکت در گرویی تحقق پیدا کردن این موارد است.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،برعکس،در تاسیس شرکت وظیفه ی ندارد.اما از آن جا که عدم ثبت شرکت سبب کیفری شدن مدیران شرکت و گاهی باعث انحلال آن میشود،در اجرا تاسیس کنندگان شرکت ها آن ها را ملزم به ثبت می کنند.

1. شرایط الزامی راه اندازی شرکت

در حقوق کشور ما،شرکت راه اندازی شده باعث میشود.شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند.زمان راه اندازی بعضی از شرکت هاتوسط قانون تجارت ایران،تعیین شده است و برخی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.

شرکت تضامنی زمانی تاسیس خواهد شد که کلیه سرمایه نقدی تسویه شده و سهم الشرکه غیرنقدی هم تهیه و ارائه شده باشد.(ماده 118 ق.ت) شرکت نسبی هم به همین روال هستند.(ماده 185 ق.ت)با این توضیح تا زمانی که سرمایه نقدی متعهد شده از سمت شرکا تسویه نشده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی تهیه و ارائه نشود،شرکتی وجود نخواهد داشت.

در مورد شرکت مختلط غیرسهامی،قانون گذار به شکل واضح مقررات را تنظیم نکرده است،اما با توجه به اینکه شرکت ذکر شده ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی شرکا نیز تهیه و ارائه شده باشد تا شرکت رسمیت پیدا کند.(مواد 118 و 96 ق.ت)

2.ضرورت ثبت شرکت

ماده 195 قانون تجارت :”راه اندازی تمامی شرکت های نام برده در این قانون اجباریست و مطیع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است”. تمام آنچه گفت شد در مورد شرکت های خارجی هم صدق می کند.ماده 3 قانون ثبت شرکت ها تنظیم می کند”…هر شرکت خارجی جهت آنکه قادرباشد ازطریق شعبه یا نماینده انجام کارهای تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید باید در کشور اصلی خود،شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد”.

درخواست راه اندازی شرکت ها باید از طریق مدیران شرکت تسلیم شود.تغییراتی که درزمان فعالیت شرکت ایجاد می شود و به سبب قانون لازم است به ثبت رسیده هم باید به وسیله ی مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب مراحل راه اندازی یک شرکت در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *