مراحل ثبت تغییرات شرکت


“موسسه حقوقی ثبت کریم خان،عرضه کننده ی فعالیت ها فوری ثبتی”

هرشرکتی پس از ثبت،امکان تغییرات را در مواردی از اساسنامه و یا هرچیزی که به شرکت ربط داشته باشد دارد.کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

به سبب ماده ی 200 قانون تجارت،ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها اجباریست:

 1. تغییر اساسنامه
 2. تمدید مدت شرکت،غیرضروری بر مدت تنظیم شده
 3. انحلال شرکت،حتی زمانی که انحلال از طریق منقضی شدن اعتبارشرکت.
 4. تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 5. تغییر اسم شرکت
 6. و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم اضافه شده است.

درج تغییرات شرکت ها مقرربه تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است.اداره ی کل شرکتها در صورت درست بودن صورتجلسه و رعایت کردن تمامی قوانین و اصول قانونی آن و تطابق موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی منتشر شود.

نحوه ی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه شکل زیل است:

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3. هیأت مدیره.

در متن زیر به صورت کوتاه وظایف هرکدوم را شرح می دهیم:

وظایف مجمع عمومی عادی

 1. مشخص کردن راه و روش شرکت و پیگیری وتصمیم گرفتن راجع به کلیه امور شرکت (به جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
 2. بررسی کردن ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی اشاره شده پس از مطالعه گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
 3. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 4. تصدیق ترازنامه واجازه توزیع سود بین صاحبان سهام
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 1. تغییر در مواد اساسنامه (مانند تغییر در نام شرکت،در موضوع شرکت،تغییر محل شرکت)
 2. افزایش یا کاهش سرمایه
 3. تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
 4. اجازه صدور اوراق قرضه
 5. ایجاد سهام ممتازه
  6-انحلال شرکت

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
 2. اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
 3. لیست شرکا با میزان سهامشان.
 4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
 5. کپی اساسنامه شرکت.
 6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

درمجموع،شرکت ها برای ثبت تغییرات ملزم به اقدامات ذیل می باشند.

 • تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 • مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • صدور آگهی

چند نمونه از رایج ترین تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت

1.شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
 • انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
 • تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.
 • پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.
 • تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
 • تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

2. مسئولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 • امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 • مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
 • ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه.

مراحل تغییر آدرس شرکت

الف- مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، توسط مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای صورت میگیرد که صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می کنند که تمامی اعضای شرکت ( شرکا) با ذکر کردن مقدار سرمایه خود باید آن را به امضاء برسانند.

زمانی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، کابینه ناظر تعیین میشود و اسامی اعضای کابینه ناظر در صورتجلسه تنظیمی آورده میشود و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از زمانی که مجمع تشکیل شده ازطریق اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.درصورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ای به هیأت مدیره داده شود،هیأت مدیره باید صورتجلسه ای مربوط به ثبت تغییر محل مقرر کنند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان
دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه طبق تقاضا هیأت مدیره و تنظیم و تایید صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

ب – مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی

 • تنظیم صورت جلسه که دارایی امضای هیات رئیس و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • رعایت مراسم دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.مادامی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذاری شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت

جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت مبادرت می کند.درصورتی که تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با تقاضایی هیات مدیره با تایید و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

تغییر موضوع شرکت

1. مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
 • دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
 • تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
 • تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

2. مراحل تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.
 • تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.
 • دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.
 • تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.
 • امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

واگذاری شرکت

 • حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
 • عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ( اگر واگذاری سهم بین خودشان صورت گیرد)
 • گواهی واگذاری ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات واگذاری در شرکت سهامی.
 • پرداخت مالیات 4 درصد واگذاری در مورد سهام با نام و بی نام.
 • عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت واگذاری سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

نکته:

به موجب بخشنامه های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها:

مطابق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی تصدیق عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران(مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تشکیل ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کافی است.

مطابق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90جهت تشکیل و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

مطابق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 اجرایی و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری جهت تشکیل و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.مطابق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 سازمان های که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند،جهت تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما سازمان های که برای تشکیل اقدام به اخذ مجوز از بانک می کنند همچنان با مجوز از بانک یادشده کار را ادامه خواهند داد.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بهره گیری از مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های مراحل ثبت تغییرات شرکت است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *