مدارک ثبت شرکت مهندسی


بررسی مدارک ثبت شرکت مهندسی

شرکت های مهندسی یکی از پرطرفدارترین شرکت ها در جهت ثبت به کار می آیند. این نوع از شرکت ها در طرح سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود میتوان ثبت نمود.برای راهنمایی شما بزرگواران نحوه ثبت این شرکت ها و مدارک آن را در این مبحث تفسیر می کنیم.

 

ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

بنابر ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود میان دو یا چند نفر در جهت فعالیت های تجاری تاسیس شده و هر کدام از شریکان که دارایی آن ها به سهام تقسیم بندی نشده و تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت مکلف بدهی ها و ضمانت شرکت می باشد.بنا به این تفسیر، سرمایه به سهام شرکت تقسیم بندی شده نه به سهام ، و وظیفه هریک از شرکا در برابر قروض شرکت به سهام شرکت بستگی دارد و سهام به صورت مستقل قابلیت واگذاری ندارد.

درجهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شروط ماهوی و شکلی لازم می باشد.

شروط ماهوی شامل نیت ،خشنودی و شایستگی شریکان ؛مشخص نمودن موضوع شرکت و اندازه سرمایه؛تعیین اسم شرکت و زمان آن؛و شروط شکلی شامل شرکتنامه و چاپ اطلاعیه نام برد.در اینجا به تفسیر الزامات تدوین شرکت نامه و چاپ اطلاعیه می پردازیم:

چنانچه شرکتی ،شرکت نامه نداشته باشد قرارداد آن تنظیم نمی شود و نامعتبر است،در قانون تجارت به روشنی درباره ضروری بودن تدوین شرکت نامه حکم نشده ولی پس از رسیدگی مواد 97 و 100 قانون تجارت نسبت به الزامی بودن شرکت نامه میتوان واقف گشت.

مطابق ماده 197 قانون تجارت انتشار چکیده ای از شرکت نامه الزامی می باشد و بر اساس ماده 198 قانون تجارت تعهد انجام آن،تصدیق نقض فعالیت شرکت می باشد.البته بنا به ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود همین که برآورد و سرمایه آن ارائه شود تاسیس می شود.

مدارک لازم در جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی انجام می شود).
 2. کپی برابر اصل شناسنامه شریکان و مدیران
 3. دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و کامل نمودن آن به همراه امضا تقاضانامه به وسیله تمامی سهامداران(البته برگه های تقاضانامه و شرکتنامه به سبب باارزش بودن باید از اداره ثبت شرکت ها فراهم گردد)
 4. دو برگ شرکت نامه و کامل نمودن آن به همراه امضا شرکت نامه به وسیله تمامی سهامداران
 5. دو جلد اساسنامه به همراه امضا کلیه صفحات آن به وسیله تمامی سهامداران
 6. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره به همراه امضا سهامداران و بازرسین
 7. دریافت و عرضه مجوز
 8. گواهی هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،حاکی بر خصوصی بودن آن
 9. معرفی نامه وکیل،چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از میان اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند و عرضه عکس روزنامه رسمی آگهی تشکیل یا آخرین تغییرات آن
 10. تاییدیه عدم سوءپیشینه در جهت تمامی اعضا
 11. در صورت نیاز عرضه مجوز براساس بازشناسی کارشناس اداره ثبت شرکت ها

ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

سرمایه در شرکت سهامی خاص به صورت کامل به وسیله بنیان گذاران فراهم گشته است.تاسیس شرکت های سهامی عام دارای تجملاتی بسیار زیاد می باشد،در مواد اصلاحی قانون تجارت در جهت فعالیت های سهل که شریکان کمتری دارد گونه ای شرکت سهامی تعیین کرده که شرکت سهامی خاص معرفی می گردد.در این نوع شرکت،صدور اطلاعیه ی پذیره نویسی وجود ندارد و کلیه سرمایه به وسیله سرمایه گذاران فراهم می گردد و حداقل 35% از سرمایه بانکی به اسم شرکت در شرف تاسیس واریز می گردد.
حداقل سرمایه ی در این شرکت یک میلیون ریال می باشد.چنانچه سرمایه ی شرکت کاسته پیدا شود میبایست شریکان طی مدت یکسال آن را غرامت نمایند در غبر اینصورت شرکت به شرکت هایی از جمله با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل می گردد.

در اسم شرکت می بایست واژه «خاص»پیش یا بعد از نام شرکت فورا قید گردد و این لغت در تمامی متن های شرکت و اطلاعیه ها مورد توجه قرار می گیرد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« شرکت سهامی دماوند خاص » و همچنین درج واژه خاص در کلیه متن های شرکت واضح باشد.

این گونه شرکت ها یک نوع شرکت سهامی خانوادگی و اختصاصی می باشد که ارباب رجوع می بایست اطلاعات کافی درباره آن داشته باشد .حداقل تعداد هیئت مدیره پنج نفر می باشد. شرکت سهامی خاص حق چاپ برگه های قرضه را ندارد و این شرکت قادر نمی باشد سهام را در جهت پذیره نویسی یا عرضه در بورس اوراق بهادار یا به وسیله بانک ها ارائه نماید یا با نشر اطلاعیه و هر گونه فعالیت درجهت عرضه سهام اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز درجهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه و کامل نمودن آن به همراه امضاء اظهارنامه به وسیله تمامی سهامداران
 2. دو جلد اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات آن به وسیله سهامداران
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین به همراه امضاء سهامداران و بازرسین
 4. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره به همراه امضاء مدیران انتخاب شده مجمع
 5. کپی شناسنامه و برابر اصل تمامی سهامداران و بازرسین
 6. عرضه تاییدیه واریز حداقل 35% سرمایه شرکت در بانکی به نام حساب شرکت در حال تاسیس

تذکر:چنانچه جزئی از سرمایه ی شرکت به صورت آورده ی غیر نقدی باشد(منقول و غیر منقول)،عرضه برآورد کارشناس رسمی دادگاه ضروری می باشد و چنانچه سرمایه شرکت، اموال غیر منقول باشد، عرضه اصل سند تملک اجباری می باشد.

7- عرضه جواز براساس اظهار کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8- کپی کارت ملی

توجه: تمامی شرکت های سهامی خاص مکلفند یک دفتر سهام برای به ثبت رسیدن سهام شرکت مهیا نمایند و همچنین مطابق قوانین تغییرات سهام هم در آن ثبت می شود.

بعد از به ثبت رسیدن شرکت مهندسی مدارکی برای ارسال جواز تشکیل واحد فنی مهندسی میبایست آماده سازی نمود،این مدارک عبارت اند از:

• شخصیت حقیقی:

 1. فرم تقاضا صدور جواز تشکیل بخش فنی مهندسی
 2. تاییدیه عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
 3. عضوشدن در مجمع مشاوران فنی و مهندسی استان
 4. پیشینه عملیات در برنامه های صنعتی و معدنی مربوط ،طراحی،مشاوره و اجرا)
 5. عکس شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی
 6. پرسشنامه صدور مجوز تشکیل بخش فنی مهندسی
 7. تصدیق دوره های اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به عرصه تخصصی
 8. قبض پرداختی به حساب بیت المال کل در بانک ملی

• شخصیت حقوقی:

 1. پرسشنامه صدور مجوز تشکیل بخش فنی مهندسی
 2. اطلاعیه تاسیس
 3. اظهارنامه ثبت شرکت
 4. کپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)
 5. کپی شناسنامه (اعضای هیئت مدیره)
 6. پیشینه عملیات در برنامه های صنعتی و معدنی(طراحی،مشاوره و اجرا)
 7. فرم تقاضا صدور مجوز تشکیل بخش فنی مهندسی
 8. تاییدیه عضو بودن در مجمع علمی و فنی مهندسی
 9. اساسنامه شرکت
 10. تصدیق دوره های آموزشی مربوط(اعضای هیئت مدیره)
 11. روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 12. کپی آخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)

البته شرکت هایی که عملیات مهندسی اجرا می نمایند،شروط بهره گیری آنها از کلمه مهندسی در آغاز نام شرکت، این است که باید یکی از اعضا” مدرک مهندسی” داشته باشند.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در موسسه تخصصی ثبت شرکت کریم خان با ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در عرصه ثبت شرکت مهندسی با مشاوره ی رایگان در خدمت شما عزیزان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *