ضوابط قانونی ثبت شرکت صرافی


اگر می خواهید در خصوص صرافی و ضوابط قانونی ثبت شرکت صرافی نکاتی را بدانید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

صرافی به چه معناست ؟

عملکرد صرافی و بانکی پایه ی تجارت در حال حاضر بوده و بدون آن گسترده تجارت فوق العاده محصور می شود و شخصی که اقدام به این عملیات می نماید مسبب تقسیم پول و اوراق بهادار می باشد.صرافی مفهومی از داد و ستد و تبدیل مبالغ و نقدینگی و اوراق بهادار و … به منظور سود . به بیان دیگر صرافی معانی از اجرای اقسام معاملات پولی و ارزی از جمله : مبادله پول داخلی به ارز خارجی یا بالعکس، تبدیل سکه طلا و نقره به پول متداول کشور یا بالعکس و مسئول حواله پول از محلی به محل دیگر .

پول اسباب داد و ستد است و از این حیث ملزمه کار تاجر می باشد. بدون بودن پول خرید و فروش و عملیات تجاری امکان پذیر نمیباشد. تاجران معمولا امکان دارد برای خریدهای خود پول نقد موجود نداشته باشند یا خریداران محصولات آن ها را به غیرنقدی بخرند. جهت محیا کردن پول نقد یا نقد کردن طلب های خود ، تجار به موسسات صرافی و بانکی رجوع می نمایند تا اسباب کار آن ها را محیا کنند.

اضافه بر آن خود پول امکان دارد جنس محسوب شود و اشخاصی که این جنس را از طریقی فراهم می کنند و در اختیار سایرین می گذارند مسبب تقسیم ثروت قرار می گیرند. عملیات صرافی از زمان قدیم متداول بود اما عملیات نام برده در چند قرن اخیر گسترده فوق العاده زیادی پیدا کرده است، به ویژه که عملیات پولی در زمان قدیم مخصوص به پول فلزی بود که اصولاً محدود بود ، در حالی که با رونق اسکناس و اعتبارات بانکی حدود عملیات نام برده فوق العاده گسترده یافته است.

انواع صرافی

صرافی ها دو قسم هستند:

 • الف- صرافی نوع اول :

صرافی که تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به دیگر داد و ستد ارزی به وسیله ی این نوع صرافی قدغن می باشد.

 • ب- صرافی نوع دوم :

صرافی که اضافه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مرتبط به حواله های ارزی توسط موسسات مالی و اعتباری و عرضه ی خدمات ارزی برون مرزی توسط کارگزاران در حیطه ی قوانین و مقررات ارزی می باشد.حداقل سرمایه برای صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال مشخص گردیده است که باید کاملاً به صورت نقدی نزد بانک مرکزی ودیعه گردد.

شرایط لازم جهت تاسیس و ثبت صرافی ها :

به سبب ماده 2 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ؛ تاسیس و ثبت صرافی با مراعات قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار ، بخشنامه های بانک مرکزی و محتوا این دستورالعمل، تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

مطابق ماده 7 ، تاسیس کنندگان میبایست دارای موارد زیر باشند :

 1. داشتن تابعیت ایران و سکونت در ایران ؛
 2. تابع یکی از ادیان رسمی ؛
 3. صلاحیت داری فردی ؛
 4. عدم سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور ؛
 5. عدم بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری ؛
 6. نداشتن سمت مدیر عامل ، نداشتن عضویت در هیات مدیره و همین طور نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در دیگر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر ؛
 7. مشخص کردن وظایف قروض قطعی مالیاتی ( در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم )

تاسیس کنندگان شرکت صرافی میبایست همراه درخواست خود، مدارک و مشخصات زیر را به بانک مرکزی تحویل و ابلاغ نمایند :

 1. پرسشنامه بانک مرکزی بعد از کامل کردن
 2. تصدیق مقفل حساب از موسسات اعتباری به میزان مبلغ سرمایه پیشنهادی
 3. اساسنامه نمونه بعد از کامل کردن
 4. صورت جلسه هیات موسس
 5. اسم و مشخصات ، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با قید میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی ، به پیوست مدارک مثبته
 6. اسم و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و سمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی ، به پیوست مدارک مثبته
 7. تصدیق نداشتن سوء پیشینه کیفری موسسین ، مدیر و یا مدیران پیشنهادی
 8. تعهدنامه هر کدام از موسسین و مدیران پیشنهادی حاکی بر عدم سمت به عنوان مدیر عامل ، عضو هیات مدیره ، موسس ، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مورد مدیر یا مدیران پیشنهادی و همچنین عدم سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و الزامی کتبی حاکی بر انجام عملیات صرافی طبق محتوا دستورالعمل و دیگر موارد به تشخیص بانک مرکزی
 9. معرفی نامه از مراجعی که تاسیس و فعالیت صرافی، مشروط به دریافت مجوز از آن ها می باشد
 10. دیگر مدارک و مشخصات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

سهامدارن ، شرکا، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی میبایست موارد زیر را رعایت کنند:

 • داشتن تابعیت ایران و سکونت در ایران
 • سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیر عامل
 • تابع یکی از ادیان رسمی کشور
 • دارایی حداقل 25 سال تمام برای اعضای هیات مدیره و حداقل 30 سال تمام برای مدیر عامل صرافی
 • داشتن صلاحیت فردی
 • عدم سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
 • عدم بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری
 • نداشتن سمت مدیر عامل ، عدم عضویت در هیات مدیره و همین طور نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در دیگر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز برای مدیر عامل
 • عرضه ی گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تصویب بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صرافی های تضامنی .
 • تبصره : در مورد سهامداران دارای بیشتر از پنج درصد سهام صرافی موسسه اعتباری، کسب شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-8 این ماده ، اختیاری می باشد.

به سبب ماده 10 ، سهامداران ، شرکا ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل میبایست به همراه درخواست خود، مدارک و مشخصات زیر را به بانک مرکزی تحویل نمایند :

 • پرسشنامه بانک مرکزی بعد از کامل کردن
 • صورت جلسه مجمع عمومی
 • اسم و مشخصات ، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت با قید میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی ، به پیوست مدارک مثبته
 • تصدیق عدم سوء پیشینه کیفری
 • تعهد نامه حاکی بر عدم سمت به عنوان مدیر عامل ، عضو هیات مدیره ، موسس ، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و همین طور عدم سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و ملزم به کتبی حاکی بر اجرای عملیات صرافی مطابق محتوایی این دستورالعمل و دیگر موارد به تشخیص بانک مرکزی
 • تعهدنامه دال بر رضایت با مبادرت بانک مرکزی در مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی در زمان رعایت نکردن محتوایی دستورالعمل نام برده از قبیل تمدید نکردن ضمانت نامه بانکی به وسیله ی صرافی
 • عرضه ی گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تصویب بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی های تضامنی
 • دیگر مدارک و مشخصات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

چند نکته :

 • تاسیس صرافی به وسیله ی موسسات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن ها، تنها در قالب شرکت سهامی خاص و به وسیله ی اشخاص حقیقی تنها در قالب شرکت تضامنی ممکن است. ( ماده 3 آیین نامه)
 • موسسین در زمینه هایی که تاسیس صرافی در آن ها، به سبب مقررات موجود نیازمند رضایت مراجع صلاحیت دار از جمله سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی می باشد، وظیفه دارند رضایت کتبی مراجع نام برده را به پیوست دیگر مدارک لازم به بانک مرکزی تسلیم نمایند. ( ماده 4 )
 • ایجاد شعبه به وسیله ی صرافی های تضامنی ممنوع است. تاسیس شعبه صرافی وابسته به موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر است. ( ماده 5 )
 • مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع صلاحیت دار برسد. ( ماده 6 )

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت درضوابط قانونی ثبت شرکت صرافی خدمات بهینه ی را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *