رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت


اصول رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

انواع تغییرات در سرمایه ثبت شرکت : بیشتر کردن سرمایه و کم کردن سرمایه .زیرا،همانگونه که احتمال دارد سرمایه شرکت بیشتر شود، زمانی هم تغییر سرمایه شرکت به وسیله کم شدن سرمایه شرکت انجام میشود . کم کردن سرمایه بر دو قسم است :

  1.  کاهش اجباری سرمایه
  2.  کاهش اختیاری سرمایه

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

کاهش اجباری سرمایه

زمانی که به دلیل ضررهای به وجود آمده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست برود میبایست سرمایه شرکت به شکل اجباری کاهش پیدا کند، در غیراینصورت شرکت متلاشی خواهد شد.

کاهش اختیاری سرمایه

زمانی که بدون آن که کاهش سرمایه اجباری شود ، مجمع عمومی عالی رای به کاهش سرمایه دهد ، این کاهش را کاهش اختیاری سرمایه گوییم.

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

در این مورد که در کاهش سرمایه ، آیا میبایست حداقل سرمایه شرکت های سهامی یعنی 1000000 ریال جهت سهامی خاص و 5000000 ریال جهت سهامی عام رعایت شود یا خیر، دقت کنید که :

  1.  قانونگذار در ماده 189 ل. ا. ق. ت تنها در مورد کاهش اجباری سرمایه اشاره کرده است که بعد از کاهش سرمایه، نمیبایست سرمایه شرکت از حداقل تنظیم شده قانونی که جهت شرکت های سهامی اشاره شده ، کمتر شود.
  2.  درحالی که در مورد کاهش اختیاری سرمایه چنین پذیرشی وجود ندارد فقط توسط مرحله اول و همچنین طبق ماده 5 ل. ا. ق. ت که بیان داشته است ” هنگامی که سرمایه شرکت پس از تشکیل به هر دلیل از حداقل نام برده در این ماده کمتر شود میبایست طی یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا مقدار حداقل تنظیم شده مبادرت انجام شود. ” میشود این تنظیم را در مورد کاهش اختیاری سرمایه هم جاری دانست. بدین معنی دقت کنید که هم در کاهش اختیاری و هم در کاهش اجباری سرمایه ، سرمایه شرکت نمیبایست ازحداقل تنظیم در قانون کمتر شود.

اعتراض به کاهش سرمایه

  1. تعرض به کاهش سرمایه ، در قانون در مورد کاهش اجباری سرمایه مشخص نشده و تنها در مورد کاهش اختیاری سرمایه مشخص شده است.
  2.  در کاهش اختیاری سرمایه ملزم است که حقوق شخص سوم حفظ شود . به طور مثال اگر شخص سومی مانند یک موسسه مالی به اعتبار سرمایه شرکت وامی به شرکت داده باشد، احتمال دارد از کاهش سرمایه بیم از دست دادن داشته باشد ، برای آنکه ترس از دادن آن می رود که هنگام تسویه نکردن اقساط وام، سرمایه شرکت جهت پرداخت وام ، بسنده کنند . ( ماده 193 ل. ا. ق. ت )
  3.  در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت تک تک مالکین اوراق قرضه و یا بستانکارانی که دلیل قروض آنان پیش از زمان نشر آخرین آگهی حاکی بر کاهش سرمایه می باشد، قادرند طی دو ماه از زمان نشر آخرین آگهی ، تعرض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه عرضه کنند. ( ماده 193 ل. ا. ق. ت )
  4.  اگر از دید دادگاه تعرض نسبت به کاهش سرمایه وارد تعیین شود و شرکت برای تهیه تسویه قرض معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد ، در این زمان آن دین حال شده و دادگاه به تسویه آن دستور خواهد داد. ( ماده 194 ل. ا. ق. ت )
  5.  در فرصت دو ماه نام برده در بند اول و در هنگامی که اعتراضی شده باشد، تا اتمام اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. ( ماده 195 ل. ا. ق. ت )

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت در بین رقابی خود می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *