رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی


نحوه ی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی به چه صورت است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی به شرح توضیحاتی می پردازد.رتبه بندی یا گرید یک نوع ملاک صلاحیت گذاری مطابق استانداردهای معین گشته می باشد که به وسیله ی معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اخذ می گردد.به عبارت دیگر،رتبه بندی یک نوع معیار و مقیاس گذاری به منظور ضمانت در کیفیت و کمیت شرکت های بهتر در تسلیم خدمات و دفاع از حقوق بهره مندان می باشد.

 

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

رتبه بندی شرکت ها به صورت زیرمی باشد که ثبت کریمخان به آن ها اشاره می نماید.

 • رتبه بندی پیمانکاری
 • رتبه بندی مشاوران
 • رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
 • رتبه بندی شرکت های EPC
 • رتبه بندی اندوه سازان

شرکت های واجد شرایط رتبه بندی

مطابق ماده ی 1 آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی،شرکت هایی قادرند تقاضای احراز صلاحیت و رتبه بندی نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

 1. ساختار حقوقی آنها مطابق با ساختار شرکتی بوده و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحت عنوان شرکت به ثبت رسیده باشند.
 2. دستگاه های موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،هیچ سهمی از سهام شرکت و هیچگونه دخالتی در مدیریت آن ها نبایست داشته باشند.
 3. موضوع فعالیت درج شده در اساسنامه آنان تنها پیرامون فعالیت های انفورماتیکی و حیطه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

تبصره:شرکت های انفورماتیکی موضوع گروه 3 ماده 2 قانون ” اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی” مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی،از محدودیت بند 2 این ماده استثنا می باشند.نام این شرکت ها می بایست به طور مشخص در لیست ذکر شده قید شده باشد.

احراز صلاحیت و رتبه بندی

مطابق ماده ی 2 آیین نامه ی یاد شده، اعتبار گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی به مدت یک سال می باشد.

تبصره 1:شرکت هایی که گواهی خود را پیش از مهر ماه هر سال اتخاذ می نمایند با عنایت به تاریخ اخذ گواهی،می توانند به همان اندازه از اعتبار بیشتر از یک سال بهره گیرند.

شرکت های واجد شرایط،بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی،کامل نمودن فرم های الکترونیکی و فرستادن دیگر مدارک می توانند نسبت به تقاضای رتبه بندی و دریافت گواهی مربوط مبادرت ورزند.

تبصره 2:لازم و ضروری می باشد که اظهارنامه مالیاتی به وسیله ی اداره امور مالیاتی تایید گشته باشد.

شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که به علت رکود فعالیت در سال های اخیر،اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند مشروط بر واجد شرایط فوق الذکر، قادرند تنها با تسلیم فهرست بیمه یک ماه گذشته،حداکثر در 2 رشته فعالیت،رتبه 7 اخذ کنند.

تاریخ انقضای اعتبار گواهی های صادر شده در هر دوره،اول مهر ماه سال بعد می باشد.

تبصره 3: گواهی های صادر شده در شش ماه دوم سال،حداکثر به مدت یک سال از زمان تاریخ صدور دارای اعتبار می باشند.

نیروی انسانی

مطابق ماده ی 3،مدیر عامل می بایست مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی داشته باشد و به صورت تمام وقت در شرکت حاضر باشد.

تبصره:

 • معیار تمام وقت بودن مدیر عامل،تسلیم فهرست بیمه شرکت می باشد که اسم مدیر عامل در آن قید شده باشد.
 • کسانی که بازنشسته شده اند و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ملزم به تسلیم فهرست بیمه نیستند.
  مدیران عامل با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس،به این شرط که دارای سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عاملی شرکت های دارنده گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور باشند،با مراعات نمودن شرایط مشخص شده جزو استثنائات محسوب می گردند.
 • دارنده ی لااقل دو کارشناس تمام وقت با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در رشته های زمینه و مربوط به تسلیم لااقل سه فهرست بیمه متوالی ضروری می باشد.
 • دیگر رشته های فنی و مهندسی به تشخیص و اعلام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به این شرط که لااقل 20 درصد از واحدهای درسی دوره کارشناسی با دورس پایه،اصلی و تخصصی رشته کامپیوتر مشابه و مطابق باشد.

طریقه ی تعیین رشته های فعالیت

شرکت ها به روش فرم های الکترونیکی،فرم خود اظهاری مرتبط با فهرست تفصیلی فعالیت خویش را کامل می نمایند.امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خود اظهاری تعیین می شود.

ظرفیت انجام کار

مطابق ماده ی 9،هر کدام از شرکت های احراز صلاحیت و رتبه بندی شده قادرند طبق رتبه احراز شده در هر رشته فعالیت تا مبالغ معینی ،در مناقصه های مربوط به رشته فعالیت و رتبه خود حضور داشته باشند.این مبالغ در گواهی های احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها قید خواهد شد.

انتقال امتیاز

وفق ماده ی 11،آن دسته از شرکت هایی که بیشتر از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را دارا می باشند می توانند با فرستادن تقاضای کتبی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور،درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت یا شرکت های تابع خود که دارای شرایط ماده یک این آیین نامه باشند را به مقدار درآمد و حقوق پرداختی خود بیفزایند.

دیگر شرکت ها می توانند امتیاز خودشان را به شرکت دیگری انتقال دهند مشروط بر این که صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا به صورت فوق العاده شرکت بر اساس موافقت اکثریت سهامداران با انتقال امتیاز را تسلیم کنند.

شرکت هایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل می نمایند،ظرف دوره ی مربوطه،رتبه بندی جداگانه ای اخذ ننموده و کلیه ی امتیاز آن ها به امتیاز شرکت دیگر انتقال پیدا میکند.این شرکت ها نمی توانند ظرف دوره یاد شده در هیچ مناقصه ای به صورت جداگانه شرکت کرده و قرارداد دولتی منعقد کنند.

اشتراک سهامدار عمده(بیش از 34 درصد) و یا هیات مدیره مشترک در شرکت های انفورماتیکی در گواهینامه ذکر خواهد گشت تا کارفرمایان زمان مناقصه اصل رقابت سالم و شفافیت را رعایت کنند.

شرکت ها می توانند در تمامی رشته های فعالیت به طور خوداظهاری اقدام نموده و تا رتبه 4 پیشرفت نمایند.

مبانی محاسبه ی امتیاز رتبه بندی

مطابق ماده ی 4 ،معیار های ارزیابی سه مورد درآمد،نیروی انسانی و رضایت مشتریان است.امتیاز محاسباتی مشمول دو مورد درآمد و نیروی انسانی می باشد که این دو مورد به ترتیب با 30 درصد و 70 درصد در امتیاز محاسباتی موثر هستند.امتیاز کل،بعد از موثر واقع شدن مورد رضایت مشتری به عنوان ضریب کاهنده در امتیاز محاسباتی حاصل می شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *