راهنمای تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود


چگونه شرکت با مسئولیت محدود را تأسیس و به ثبت برسانیم؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به تشریح راهنمای تاسیس تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازد.شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که میان دو یا چندین نفر برای امور تجارتی تاسیس شده و هرکدام از شرکاء بدون تقسیم بندی سرمایه به سهام یا قطعات سهام تنها تا اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.در نام شرکت می بایست عبارت”با مسئولیت محدود” ذکر گردد و نیز نام شرکت نبایست دربردارنده اسم هیچ کدام از شرکاء باشد در غیر اینصورت شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شده است در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود.

 

راهنمای تأسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف – شرایط ماهوی

 1. رضایت و اهلیت:

در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که میان شرکاء امضاء می گردد،همانند سایر شرکت ها،رضایت شرکاء می بایست فاقد عیوب مثل اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به بیان دیگر هر شرکت می بایست طبق اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء نماید.در جوابگویی به این پرسش که آیا محجورین می توانند شریک شرکت گردند می بایست بیان نمود برابر ماده (1212ق.م ) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مرتبط با اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر می باشد.بدین ترتیب صغیری که هنوز به سن بلوغ نرسیده نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،ولیکن بر اساس قسمت دوم ماده (1212 ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به تلاش خود او فراهم شده با اجازه ولی یا قیم اداره کند و چنانچه ولی یا قیم او مقتضی بداند به نامبرده اذن اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.در این صورت نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود گردد،ولیکن دیگر محجورین تنها می توانند توسط نماینده قانونی خویش شریک شرکت گردند.

2. موضوع شرکت و مقدار سرمایه

در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت می بایست در شرکتنامه ذکر شود و این موضوع بر اساس ماده 190 ق.م می بایست مشروعیت داشته باشد. موضوع شرکت نیز می بایست مشخص و معلوم بوده؛مالیت داشته و منفعت عقلایی داشته باشد.در خصوص سرمایه شرکت حداقلی در قانون پیش بینی نشده است فقط قید شده که شرکت با مسوولیت محدود هنگامی تشکیل می گردد که تمامی سرمایه نقدی آن پرداخت و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و ارائه شود و در شرکت نامه ذکر گردد و شرکا نسبت به قیمت ذکر شده در برابر ثالث دارای مسئولیت تضامنی می باشند.

       3. تعداد شرکاء و سهم الشرکه

بر اساس ماده (94 ق.ت) حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر معین شده است ولیکن قانونگذار حداکثر شرکاء را پیش بینی نکرده است.

چنانچه شرکت با مسئولیت محدود با حضور حداقل 2 نفر تاسیس شود و پس از تاسیس یکی از شرکاء سهم خویش را به دیگری منتقل نماید،آیا شرکت با یک فرد شریک می تواند به حیات خود ادامه دهد یا خیر؟در قانون تجارت ایران جوابی به این مطلب داده نشده،اما در قوانین فرانسه آمده است که چنانچه سهم الشرکه یا سهام شرکتی به دلیل ارث ، انتقال و… به یک فرد رسیده باشد،این مورد سبب انحلال شرکت نمی گردد،اما هر شخصی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید جز در مواردی که شریک منحصر به فرد طی مدت یک سال وضع خود را از نظر تعداد شرکاء با قانون مطابقت دهد.

4. اسم شرکت و مدت آن

در اسم شرکت می بایست عبارت ” با مسئولیت محدود ” ذکر گردد،در غیر اینصورت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص،شرکت تضامنی تلقی گشته و مطیع قوانین آن خواهد بود.در ضمن اسم شرکت نبایست دربردارنده اسم هیچ کدام از شرکاء باشد،حتی اگر شریک اسم خویش را در پی نام شرکت ذکر کند،در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود.در خصوص مدت شرکت در قانون تجارت ایران اشاره ای نشده است و حسب معمول شرکاء در زمان تشکیل شرکت،مدت آن را نامحدود تعیین می نمایند.

ب – شرایط شکلی

 1. لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن

در قانون تجارت ایران،تشریحی در رابطه با ضرورت تنظیم شرکتنامه موجود نمی باشد،ولیکن با توجه به ماده (97 ق.ت) می توان بیان نمود که موسسان شرکت ضروری و اجباری است شرکتنامه میان خود تنظیم و امضاء نمایند.

تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود ،افزون بر شرکتنامه الزامی می باشد،چراکه شرکاء می توانند اراده خویش را از لحاظ قلمرو واختیارات و اخذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن انعکاس دهند.

طبق بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه می بایست مطابق سند رسمی تنظیم شود.از سوی دیگر به موجب ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی می بایست طبق شرکتنامه رسمی تشکیل گردند.

به موجب ماده (197 ق.ت) طی مدت زمان ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و ضمایم آن مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد گشت و همچنین طبق ماده (196 ق.ت) “اسناد و نوشته هایی که جهت به ثبت رسیدن شرکت ضروری است در نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می گردد”.

2. وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت پیش از تشکیل آن

به موجب اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران،تا هنگامی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد،قادر نیست با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم کرده و دارای حقوق و تعهدات گردد.

چنانچه پیش از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ،موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی نمایند،آیا شرکت بعد از تاسیس در برابر صاحبان حق،پاسخگو است یا خیر؟ قانون تجارت در این خصوص اشاره ای نکرده است اما این چنین به نظر می رسد که جهت محافظت از حقوق اشخاص ثالث که پیش از تاسیس شرکت با موسسین قرارداد تنظیم کرده اند،موسسین در برابر آن ها و نیز نسبت به تمامی اقدامات و اعمالی که جهت تاسیس و ثبت نمودن شرکت انجام می دهند،مسئولیت تضامنی داشته باشند.

ج – مسئولیت مدنی و جزایی در رابطه با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

در خصوص مسئولیت مدنی موسسین نسبت به افراد متضرر از تاسیس شرکت می بایست به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی عنایت نمود.

مواد 100 و 101 قانون تجارت،بطلان تاسیس شرکت با مسئولیت محدودی که خلاف مواد 96 و 97 (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس گشته باشد را پیش بینی کرده و آن را فاقد اعتبار به شمار می آورد.چنانچه حکم بطلان شرکت به تشرح بالا صادر شود،شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها می باشد و همچنین هیات نظار و مدیرانی که در اثنای حدوث سبب بطلان،در سمت خویش باقی مانده و به مسئولیت های خویش عمل نکرده باشند،به شکل تضامنی مسئول می باشند.مدت مرور زمان دعوی حاصل از این امر نیز 10 سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است.به موجب مقررات خاص قانون مدنی چنانچه موسسین شرکت با مسئولیت محدود در تاسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف کنند و از این تخلف به دیگر شرکاء و یا اشخاص ثالث زیان و ضرری وارد شود،هر ذی نفع می تواند با تکیه بر قانون عام پیش بینی شده درباره مسئولیت مدنی و در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی نماید.

از منظر مسئولیت جزایی موسسین و مدیرانی که خلاف واقع پرداخت کلیه ی سهم الشرکه نقدی و تقویم و تقدیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که می بایست به اداره ثبت شرکت ها بدهند،اظهار نمایند،کلاهبردار محسوب گشته و براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات می گردد.

مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدود

 • کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد).
 • کپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و کامل نمودن آن و امضا ذیل تقاضانامه به وسیله ی تمامی سهامداران(شایان توجه است که اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به علت بهادار بودن لازم است فقط از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند)
 • شرکت نامه 2 برگ و کامل نمودن آن و امضا ذیل شرکت نامه به وسیله ی تمامی سهامداران
 • اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحه های آن به وسیله ی تمامی سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که توسط سهامداران و بازرسان امضا شده باشد.
 • دریافت و تسلیم مجوز در صورت لزوم
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،براساس غیر دولتی بودن آن
 • معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند و تسلیم تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوءسابقه برای تمامی اعضا
 • ارائه مجوز در صورت لزوم بر اساس تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

راهنمای تاسیس ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت کریمخان به مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود اشاره می نماید:

1 – مدارک ذکر شده را مهیا کنید.

2 – به سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir رجوع کرده و اطلاعات مورد تقاضا مانند نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را کامل نمایید.

3 – با مندرج نمودن اطلاعات،5 اسم را برای شرکت طبق اولویت بندی تعیین کنید.

اسامی تعیین شده می بایست شرایط زیر را دارا باشند:

 • مفهوم و معنا داشته باشد.
 • مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
 • قبلا به ثبت نرسیده باشد.

4- آنگاه کارشناس حقوقی براساس اولویت بندی شما یک نام از اسامی را تعیین خواهد نمود و به بررسی دیگر اطلاعات مندرج شده در سامانه مشغول خواهد گشت.در صورتی که اطلاعات نقص داشته باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص فرستاده می شود و می بایست نقص را مرتفع کنید و در صورتی که فاقد نقص باشد، آن را تاًیید می نماید.

5- بعد از پذیرش اینترنتی، می بایست نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمیمه های آنها را توسط باجه های پست به صورت سفارشی به نشانی مذکور در تاًییدیه ی پذیرش بفرستید.

6- با کامل نمودن فرم ها و فرستادن آن به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما نقص داشته باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص فرستاده می شود و می بایست جهت مرتفع نمودن نقص اقدام نمایید و در صورتی دیگر حتی امکان دارد صورتجلسه ی شما رد شود که در این وضعیت علل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به اطلاع شما خواهد رسید تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید مبادرت ورزید.

7- پس از قبول مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می گردد.متصدی دفتر اقدام به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند. کارت شناسایی درخواست کنندگان را دریافت نموده و تطبیق آن را با مشخصات درج شده در شرکتنامه بررسی می نماید. احراز هویت درخواست کنندگان ،اتخاذ امضا از درخواست کنندگان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق درخواست کنندگان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ،درج شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت با مسئولیت محدود از اقدامات دیگر متصدی دفتر است.

آنگاه متصدی دفتر، تشکیل پرونده می دهد و روی آن از لحاظ کامل بودن امضاگواهی نموده پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،مسئول ثبت می بایست نسخه ثانی تقاضانامه را با ذکر تاریخ و نمره ثبت،امضاء و ممهور به مهر اداره کرده و تحویل درخواست کننده دهد،این سند،”سند ثبت شرکت”به شمار خواهد آمد.

8- مندرج نمودن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.با عنایت به ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،می بایست خلاصه ی شرکت نامه و ضمایم آن به وسیله ی اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت به انتشار رسد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *