مشخصات اختصاصی شرکت های نسبی و ثبت آن


در این مقاله با موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید تا به توضیح در خصوص ثبت شرکت کشتیرانی بپردازیم.براساس ماده 1 آیین نامه صدور مجوز و چگونگی فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از جانب مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر فردی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی می باشد، به فعالیت های آورده شده در ماده 2 این فصل مشغول می شود. از دیدگاه این ماده این آئین نامه فعالیت نمایندگی کشتیرانی عبارت است از ارائه خدمات کشتیرانی در موارد ذیل :

 

 1. انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی های در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق،عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه.
 2. تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن .
 3. انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز.
 4. انجام ترتیبات لازم برای تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده یا صادره از / به بنادر جهت انجام تشریفات گمرکی از قبیل تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفیست.
 5. دریافت کرایه حمل و دیگر مطالبات مربوط به کشتی ، کانتینر یا محموله به نمایندگی از طرف خط مربوطه
 6. بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از جانب موسسه کشتیرانی مربوطه
 7. انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های کارگزاری در خصوص محمولاتی که مقصد آن در بارنامه دریایی بندر ورودی نبوده و یا مقصد داخلی یا خارجی مشخصی باشد.
 8. دیگر فعالیت هایی که براساس قوانین و مقررات مربوطه به وسیله شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می شود.

ثبت شرکت کشتیرانی

انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود و یا رعایت مفاد آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود.پس از دریافت مجوز جهت ثبت شرکت ، مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید .

مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی

 • 2 نسخه اصل اساسنامه که کلیه صفحات آن به وسیله همه سهامداران شرکت به امضا رسیده باشد.
 • 2 نسخه اصل شرکتنامه که کلیه صفحات آن به وسیله همه سهامداران امضا شده باشد.
 • 2 نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که کلیه صفحات آن به وسیله همه سهامداران شرکت امضا شده باشد.
 • 2 نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که کلیه صفحات آن به وسیله همه سهامداران شرکت امضا شده باشد.
 • 2 نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره )
 • نکته : اسناد و مدارک ثبت شرکت میبایست از ادارات ثبت شرکت ها خریده شود و بعد از تکمیل و تعیین نام شرکت ، به وسیله متقاضی یا بواسطه اداره ثبت برای سازمان ارسال شود.

شرایط مورد نیاز مدیر عامل شرکت کشتیرانی

صلاحیت عمومی

 1. تابعیت ایران
 2. حداقل سن 25 سال
 3. انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم
 4. عدم سوء پیشینه کیفری
 5. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 6. عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها.

 موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه قصد دارد صلاحیت های حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه را توضیح می دهد.

صلاحیت های حرفه ای مدیر عامل و مدیر شعبه

1. شرایط مدیر عامل

مدیر عامل میبایست دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، 4 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزش مربوط طبق دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

2. شرایط مدیر شعبه

ایجاد شعبه براساس معرفی و به کار گماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد :

مدیر شعبه میبایست دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل طبق دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

نکته :

 • چنانچه اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشعار را ضروری نداند باید تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلائل و مستندات به اداره کل امور بندری انعکاس دهد تا تصمیم لازم در این خصوص گرفته شود.
 • ماموریت در نظر گرفته شده برای مدیر عامل و مدیر شعبه به وسیله ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی و یا قبولی دوره های کاربردی مورد تایید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی سازمان احراز می شود.
 • جهت احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری می باشد:
 1. تاییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادره دستگاه های دولتی یا عمومی که نشان دهنده سوابق مفید اجرایی متقاضی در خصوص کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی در آن دستگاه ها باشد.
 2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های موضوع این آئین نامه .
 3. تاییدیه سازمان تایید اجتماعی و انجمن های صنفی مربوطه مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آئین نامه مشغول بوده و حق بیمه را پرداخته است.
 4. تاییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

تطبیق شرایط و الزامات

 1. تمامی شرکت های نمایندگی کشتیرانی از قبیل شرکت هایی که پیش از تصویب آیین نامه نام برده ، مجوز فعالیت دریافت کرده اند یا شرکت هایی که بعداَ نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده اند، باید برای جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارمندانش در اماکن بندری این آئین نامه اقدام به ارائه بیمه نامه مسئولیت که حداقل پوشش آن را سازمان مشخص خواهد نمود کنند. تا زمانی که شرکت های بیمه ، بیمه نامه را صادر نکرده اند طبق آئین نامه قبلی رفتار خواهد شد.
 2. داشتن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر کار مناسب حداقل در یکی از بنادر کشور. ( ماده 5)

نکته :
_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در بندرهای دیگری که شعبه ندارند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان بنادر و کشتیرانی یا شعبه های شرکت های همکار

استفاده نمایند.

_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی میبایست دارندگان امضای مجاز را به صورت کتبی به سازمان معرفی کنند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان شرایط صدور مجوز فعالیت را برای شما توضیح می دهد.

شرایط صدور مجوز فعالیت

صادر کردن مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی کشتیرانی مشروط به احراز صلاحیت های ذکر شده در آئین نامه مذبور و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت نمایندگی کشتیرانی

در موضوع شرکت می باشد.

نکته : پیش از ارائه پروانه فعالیت برای رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS- CODE نظر واحد حراست سازمان در مورد صلاحیت ارکان

شرکت استعلام می شود.چنانچه طی یک ماه پاسخ داده نشود تایید صلاحیت به شمار می رود.

همه سهام شرکت های نمایندگی باید بانام باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *