شرکت خارجی

موسسه ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ثبت شرکت خارجی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.تشخیص اینکه یک شرکت ایرانی است یا خارجی خیلی سخت نیست. هر شرکتی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی است و سایر شرکتهای خارجی می باشند. برای اینکه شرکت های خارجی بتوانند در ایران به انجام امور تجاری بپردازند می بایست دو شرط زیر را که ثبت شرکت کریمخان به آن ها اشاره نموده است را دارا باشند.

1. در کشور خود قانونی شناخته شده باشند.

البته ثابت نمودن این امر و ارائه ی ادله در این مورد بر عهده ی شرکت متقاضی ثبت می باشد. شرکتی که تقاضای ثبت می نماید، می بایست نزد مرجع ثبت شرکت ها اثبات نماید که در کشور خود قانونی می باشد. این کار با ارائه ی مدارکی از سوی مراجع ذی صلاح کشور مربوط که به وسیله ی مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می گردد.

2. با رعایت آیین نامه ی ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت خارجی

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
 3. یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و چنانچه شرکت دارای چند نماینده ی مستقل در ایران باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی هر کدام از آن ها

بر اساس ماده ی 7 آیین نامه، اختیارنامه ی نمایندگان عمده ی شرکت ها می بایست در مرکز اصلی شرکت به امضای افرادی که دارای حق امضا هستند برسند و این امضا می بایست به وسیله ی مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده ی سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مذکور و یا نماینده ی سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.

4. دارا بودن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در صورتی که شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن     مطابق با امتیازنامه ی صحیح و منظمی مشخص شده افزون بر اسناد فوق می بایست موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر درستی آن امتیازنامه هم ارائه شده باشد، تمام اوراق مذکور می بایست به زبان فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه ی مصدق از آن به زبان فارسی ضمیمه گردد.

لازم به ذکر است که پس از ارائه ی اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت، به اظهارنامه ی شرکت مذکور رسیدگی می نماید.

بر اساس ماده ی 6 نظامنامه ی مذبور، اظهارنامه ی موضوع بند 1 ماده ی 5 می بایست به زبان فارسی نوشته شود و دارای نکات زیر باشد:

 1.  نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی،تضامنی، مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
 6. آخرین بیلان شرکت، منوط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مشخص نموده باشد.
 7. شرکت متقاضی، در چه محل و در چه تاریخ و نزد کدام مقام صلاحیت دار و بر اساس قوانین مملکت اصلی خویش ثبت شده است.
 8. شرکت در ایران نسبت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی اقدام می نماید.
 9. شعب آن در کدام یک از نقاط ایران وجود دارد.
 10. نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و در صورتی که شرکت دارای چندین نماینده ی مستقل می باشد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه کسانی می باشند.
 11. نام و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که در ایران مقیم بوده و جهت دریافت تمام ابلاغات مربوط به شرکت دارای صلاحیت می باشند.
 12. تعهد به اینکه هر سال یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مذکور بر اساس فقره ی ششم این ماده ی انتشار باشد، به دایره ی ثبت شرکت ها تحویل دهد.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران نیازمند رعایت ضوابط و مراتبی می باشد که ثبت شرکت کریم خان در این قسمت به بیان آن ها پرداخته است.

 1. تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها
 2. ارائه نسخه مصدق(تایید شده) اساسنامه شرکت مادر
 3. گواهی اختیارنامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران

در صورتی که شرکت متقاضی در ایران نمایندگی مختلفی داشته باشد، گواهی اختیارنامه آن ها هم می بایست به همراه اسناد فوق ارائه گردد. علاوه بر آن کلیه ی اسناد مذکور باید به مهر و امضای نماینده ی کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی ممهور شده باشد.

انتشار رسمی فعالیت شرکت خارجی

بر اساس تجویز ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها، اداره ی ثبت می بایست طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه ی آن، مراحل زیر را به هزینه ی خود شرکت در روزنامه ی رسمی قوه ی قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر کند.

 1. خلاصه ی اساسنامه
 2. نام نماینده یا نمایندگان عمده ی شرکت
 3. اسامی دارندگان حق امضاء
 4. نام افراد مقیم ایران که برای دریافت اطلاعات دارای صلاحیت هستند.

مطابق با ماده ی 21 نظامنامه : مراحل مذبور در ماده ی فوق می بایست در یکی از روزنامه های محلی هم منتشر گردد که شعبه ی شرکت خارجی در آنجا برقرار بوده و یا تاسیس می شود و در صورتی که در آن محل روزنامه نباشد، این انتشار می بایست در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با ذکر این که به کدام شعبه مربوط می باشد، صورت گیرد. انتشارات مذبور در این ماده نیز به وسیله ی دایره ی ثبت شرکت ها و به هزینه ی خود شرکت به عمل خواهد آمد.

ارائه ی تصدیق ثبت شرکت خارجی

بر اساس ماده ی 18 نظامنامه ی مذبور،” پس از ثبت شرکت و هر کدام از شعب آن، اداره ی ثبت اسناد می بایست تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مذکور باید شامل مراحلی باشد که ثبت شرکت کریمخان در ذیل برشمرده است.

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
 6. شرکت متقاضی، بر اساس قوانین مملکت اصلی خود، در چه محل و در چه تاریخ و نزد کدام مقام صلاحیت دار به ثبت رسیده است.
 7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می نماید.
 8. تاریخ ثبت شرکت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق، در رابطه با ثبت شعبه باشد، افزون بر موارد فوق، می بایست محل شعبه نیز در تصدیقنامه قید گردد.

ثبت تغییرات در شرکت خارجی

تغییرات مربوط به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن می بایست به صورت کتبی به اداره ی ثبت اسناد اطلاع داده شود. تا زمانی که این اطلاع داده نشده است عملیاتی که نماینده و یا مدیر پیشین به نام شرکت انجام داده است عملیات شرکت به شمار می رود مگر در صورتی که شرکت اطلاع اشخاصی را که با استفاده از این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود اثبات نمایند.(ماده 7 قانون ثبت شرکت ها)

ورشکستگی، انحلال و تصفیه ی شرکت خارجی

قانون ثبت شرکت ها در رابطه با ورشکستگی، انحلال و تصفیه ی شرکت خارجی، موردی را بیان ننموده است. در حقیقت هرگاه شرکتی در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می شود، شعبه ی آن شرکت هم در ایران منحل می گردد و انحلال و ورشکستگی آن ها تابع قوانین و مقررات اصلی خود شرکت است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *