ثبت شرکت تعاونی کار و عمران شهری


شرکت تعاونی کار، به توضیحی که ماده 90 قانون شرکت های تعاونی اذعان می دارد،به شرکتی می گویند که برای تولید کالا یا انجام خدمات یا عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می گذارند تشکیل می گردد.

البته در این تعریف از « افرادی که نیروی کار خود را » می توانند به شرکت ارائه دهند تعریف جامع و مشخصی نشده است، لذا باید چنین نتیجه گرفت که تولید کنندگان یک صنف و یک شغل از جمله شیشه گران و کبریت سازان و ماشین سازان و درب و پنجره سازان و سازندگان میز و صندلی و مبل و تختخواب و حتی دامداران و باغداران و تولید کنندگان فرآورده های جانبی آن صنایع، مانند تولید کنندگان تخم مرغ و لبنیات، که حوزه عملشان خارج از روستا و محل فعالیت شان در شهرها و شهرک های صنعتی می باشد

از یک طرف و ارائه دهندگان انواع خدمات مانند تعمیرکاران اتومبیل، کارگران ساختمانی یا کارگران تعمیرکار یخچال، رادیو تلویزیون و سایرصاحبان حرف و نیروی کار، از قبیل مهندسان و متخصصان رشته های متفاوت، که به خودی خود نمی توانند محل کار را تاسیس و سپس تامین نماید ، می توانند با تشکل و تجمع، در صورت داشتن شرایط و کافی بودن تجهیزات و امکانات و پرداخت حداقل بهای یک سهم، به عضویت شرکت های تعاونی کار درآیند.

نکات قابل توجه در مورد شرکت های تعاونی کار

اول اینکه مقاصد و موضوعات این نوع شرکت ها در قانون شرکت های تعاونی مشخص و معین نگردیده است. بنابراین طبق ماهیت و نوع این نوع شرکت های تعاونی می توان ساخت و تولید هر کالا، تهیه مواد اولیه، تولید و ساخت کالای مورد تخصص اعضاء، خرید وسایل و ابزارها و ماشین های مربوطه، تاسیس آزمایشگاه و فروشگاه و بناها و تاسیسات مورد نیاز خرید و یا تهیه وسایل و ابزارهای مورد نیاز اعضاء و ایجاد گروه های تعمیر و نگهداری ، انجام دیگر معاملات مرتبط با موضوع شرکت و ادغام سایر شرکت های تعاونی را جزء مقاصد و اهداف و موضوعات شرکت ذکر شده قرار داد.

دوم اینکه در اینگونه شرکت ها، در صورتی که شرکت اقدام به تهیه مواد اولیه نماید آنها را برای تولید کالا و به نفع و به حساب شرکت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی در اختیار اعضاء قرار می دهد و اعضاء مجاز نیستند پس از گرفتن مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و مصنوعات آن ها را به حساب خود به بفروشند یا در صورتی که تنها نیروی کار خود را به شرکت ارائه می دهند ،مجاز نیستند دستمزد کار را به صورت مستقیم برداشت نمایند؛

بلکه میبایست آنها را به شرکت ها ارائه دهند تا براساس قراردادهای موجود میان اعضاء تقسیم گردد.لذا، واضح است که «مازاد برگشتی» در این نوع شرکت ها با دیگر شرکت های تقریبا مشابه مانند شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی، تفاوت داشته باشد . در این نوع شرکت ها مازاد برگشتنی، بر حسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده،بین اعضاء تقسیم می گردد.

ثبت کریم خان در ادامه انواع شرکت های تعاونی کار را برای شما برمیشمرد.

انواع شرکت های تعاونی کار

شرکت های تعاونی کار، از لحاظ نوع فعالیت و موضوع، می توانند به دو نوع شرکت تعاونی تقسیم گردند:

 • اول شرکت تعاونی تولید کالا (کار)
 • دوم: شرکت تعاونی خدماتی و عمران شهری (کار).

در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

شرکت تعاونی تولید کالا (کار)

این نوع شرکت های تعاونی از تجمع و تشکل اعضاء برای تولید کالا یا هر نوع فعالیت تولیدی دیگر از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنایع و غیره به وجود می آید. شرکت تعاونی تولید کالا(کار) نمونه بارز شرکت تولیدی می باشد. بدین ترتیب می توانند واژه تولیدی را مورد استفاده قرار دهند و نظر به ماده 26 قانون بخش تعاونی، در صورت لزوم از حقوقی که مقنن برای حمایت از شرکت های تعاونی تولیدی قائل شده برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که شرکت های تعاونی تولیدی می توانند موضوع فعالیت خود را کشاورزی، باغداری، پرورش زنبورعسل، صید ماهی، پرورش و تربیت دام، ماکیان، و تولید فرآورده های لبنی و تخم مرغ و غیره انتخاب کنند و از این لحاظ هیچ منعی در قانون بخش تعاونی یا دیگر قوانین مرتبط با شرکت های تعاونی دیده نمی شود اما حوزه عملیات و محل فعالیت شرکت های تولیدی (کار) یا هرنوع فعالیت تولیدی از قبیل کشاورزی و صنعتی، الزاماً میبایست خارج از محدوده روستاهای کشور باشد؛ زیرا در محدوده روستاهای کشور کارهای مربوط به کشاورزی و دامداری و … تنها در شرکت های کشاورزی و دامپروری، که تحت نظارت وزارت کشاورزی کار می کنند، امکان پذیر می باشد

شرکت تعاونی خدماتی و عمران شهری (کار)

همانگونه که می دانید موضوع شرکت تعاونی کار می تواند انجام خدمات، از قبیل تعمیر انواع و اقسام وسایل صوتی و برقی و خانگی و یا نقاشی ساختمان و ساختمان سازی و خانه سازی و پل سازی یا نظافت و بهداشت محیط باشد. در این صورت، نوع شرکت، براساس ماده 27 قانون بخش تعاونی، از انواع تعاونی های توزیعی به حساب خواهد آمد.

شرایط عضویت در تعاونی کار

شرایط عضویت افراد در شرکت های تعاونی تولیدی و یا خدماتی (کار) به شرح ذیل می باشد :

 1. پرداخت حداقل یک سهم (نقدی یا جنسی)
 2. عضو میبایست یک شخص حقیقی بوده و نیروی کار خود را در اختیار شرکت قرار دهد، یعنی عضو باید علاوه بر سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت، در اداره تولید، فروش و امور فنی شرکت، براساس توافق جمعی اعضاء فعالیت داشته باشد.به همین جهت تبصره 1ماده 8 قانون بخش تعاونی اذعان می دارد : تعاونی های تولیدی (که شرکت تعاونی کار نمونه واقعی آن است) عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

خروج عضو از شرکت تعاونی کار

 1. خروج عضو از شرکت تعاونی خدماتی (کار) آزاد و تابع قصد و اراده اعضاء می باشد و از این نظر منعی در قانون بخش تعاونی برای خروج اعضاء از شرکت تعاونی کار وجود ندارد.
 2. خروج یا استعفای عضو از شرکت های تعاونی تولیدی (کار) برای اعضای معمولی آزاد می باشد. اما خروج اعضای متخصص، یعنی اعضایی که در رأس ارکان شرکت می باشند، از قبیل مدیریت، بازرسی،امور فنی،امورفروش و بازرگانی، طبق تبصره ماده 12 قانون بخش تعاونی به شکل ناگهانی امکان پذیر نمی باشد. این اعضاء میبایست شش ماه پیش از خروج خود از شرکت شرکت را از استعفای خود مطلع سازند (هیأت مدیره) . البته اعضای متخصص در قانون بخش تعاونی مشخص و تعریف نشده اند. به نظر می رسد هر عضوی که عهده دار مدیریت و اداره بخشی از شرکت اعم از اداری و فنی و تولیدی باشد و خروج یا استعفای ناگهانی او ضررهای جبران ناپذیری به شرکت وارد سازد یا باعث وقفه و اختلال و بالاخره ، تعطیلی شرکت تعاونی شود، عضو متخصص شناخته می گردد و درعدم فقدان هرگونه مرجع خاصی برای تعیین و تشخیص عضو متخصص ضرورتاً باید یست بالاترین تجمع شرکاء یعنی مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره شرکت، و در صورت عدم توانایی برای تصمیم گیری در این باره وزارت تعاون را مرجع اساسی تعیین عضو متخصص به شمار آورد.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک تأسیس و ثبت شرکت های تعاونی را به شما ارائه می دهد.

مدارک تأسیس و ثبت شرکت های تعاونی

 • تکمیل اساسنامه طبق نمونه اداره و ارائه آن به اولین مجمع عمومی عادی.
 • آگهی پذیرش عضو
 • دعوت از افراد جهت عضویت در شرکت تعاونی
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ( در شرف تأسیس).
 • دعوت از کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی.
 • رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.
 • طرح پیشنهادی و دریافت مجوز طرح توجیهی در صورت نیاز از مراجع ذیربط و ارائه به اداره تعاون.
 • فروش سهام و دریافت تعهدنامه خرید سهام.
 • افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تأسیس در نزد صندوق تعاون.

مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی به شرح ذیل :

 • تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون ومقررات
 • دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و نامزدی در هیأت مدیره وسمت بازرس
 • تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.

* تذکر: بعد از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره و بازرس وظایف هیأت موسس به اتمام می رسد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *