ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی


نكات و تعاریف ثبت شركت‌های تضامنی

ثبت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص جهت انجام امور تجارتی بین افراد با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. مدیر یا مدیران این شرکت باید با اتفاق ‌نظر تمام شرکای شرکت انتخاب شوند. مدیریت شرکت تضامنی می تواند بر عهده ی یکی از شرکا یا شخصی غیر از شرکا باشد. در صورتی که مدیر شرکت تضامنی از بین شرکا باشد عزل او بر اساس شرایط قید شده در اساسنامه و اتفاق آرای شرکا خواهد بود و در صورتی که از خارج انتخاب شده باشد با تصمیم شرکا عزل خواهد شد. چنانچه عزل مدیری بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت مذکور خواهد داشت. قابل ذکر است که مدیر مندرج در اساسنامه قابل عزل نیست و حق استعفا نیز ندارد و این امر فقط با توافق کلیه شرکای شرکت تضامنی امکان پذیر می باشد.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر شرکت تضامنی در ثبت شرکت تضامنی

مدیر شركت تضامنی طبق قانون تجارت در حکم وکیل شرکت است و برای متعهد کردن شركت در برابر اشخاص ثالث باید با نام شركت و در محدوده اختیاراتی که دارد تصمیم اتخاذ نموده و اقدام نماید و اگر غیر از این عمل نماید شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. شرکا می ‌توانند در اساسنامه‌ ی شرکت، حدود اختیارات مدیر را مشخص کنند.

در ذیل به دو نوع از اختیارات مدیر شرکت تضامنی اشاره شده است:

 • محدودیت در تقسیم سود تا جبران ضررهای وارده شركت (ماده 132 ق.ت): در صورتی که ضرری به شرکت وارد شده باشد تا زمان جبران خسارت مدیر حق ندارد سود حاصله را تقسیم نماید.
 • محدودیت انجام فعالیت های تجارتی (ماده 134 ق.ت): مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی ‌تواند بدون رضایت سایر شرکا در تجارتی همانند تجارت شرکت تضامنی فعالیت نماید.

مسئولیت مدنی مدیر شركت شرکت تضامنی در ثبت شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی در مقابل اعضای شرکت و اشخاص ثالث دارای مسئولیت‌هایی جداگانه می باشد. مسئولیت مدیر در برابر اعضای شرکت بدین گونه می باشد که هرگاه خسارتی به شرکت وارد شود، که مدیر مسبب آن محسوب گردد، وی مسئول خواهد بود و شرکت حق دارد خسارت وارده را از مدیر مطالبه کند همچنین مدیر شرکت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث شرکت متعهد بوده و در صورت تخلف در اجرای تعهدات، اشخاص طرف معامله، می ‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و تقاضای ورشکستگی شرکت را نمایند.

موارد انحلال شرکت تضامنی

 • شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.
 • شركت برای مدتی معین تشكیل شده و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورت جلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد.
 • در صورتی كه ورشكست شده باشد.
 • در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی
 • در صورت رضایت تمام شركا
 • در صورتی كه یکی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد.
 • در صورتی كه یکی از شركا ورشكست شود و سهم او در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت را نمایند و این امر در صورتی امکان پذیر می باشد که شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند.
 • در صورتی كه یکی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند.
 • در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه

ویژگی‌های شركت‌های اشخاص در ثبت شرکت تضامنی

محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها بابت قاعده کار مشارکت هر شخص از نسبت سرمایه و دارایی خود باید از سود بهره مند شده و به همان اندازه بار زیان را قبول کند. جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و پیامدهای ناشی از قواعد مسئولیت مدنی بجز وجود نقص یک مقرره قانونی یا بندی از قرارداد قاعده بالا همه حالتها برای روابط مالی شرکا حکومت دارد . علاوه بر این اصل مهم دیگری که با مسئولیت اشخاص و میزان آن ارتباط زیادی دارد عبارت از شخصیت حقوقی می باشد. در حقیقت حکم مسئولیت هر شریک به اندازه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی شمار می آید . با پذیرش نهادی نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده و اعضا از تعرض بستانکاران شخص مزبور مصون هستند . تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی نحوی از اصل گفته شده بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدود مسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا در صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم ادای بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .

ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه شرکا و دست اندازی اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال و تصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی شمار می رود. بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس ماده 588 قانون تجارت است . شرکتهای تضامنی بدهیکاریها و تعهدات اعضا متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت به دارایی شخصی آنها ممنوع می باشد. بر اساس ماده 124 قانون تجارت همین معنا بدست می آید که مطابق آن : “زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد مطالبه قروض آن باید از خود شرکت عمل آید.”

لکن بخش دوم آن ماده بنحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن “پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود از هر یک از شرکا که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند…”

بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد: هیچ یک از شرکا نمی تواند استناد به اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از پرداخت قروض شرکت امتناع ورزد . مسئولیت هر یک از شرکا پرداخت قروض شرکت نسبت به سرمایه ای خواهد بود که شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه ای تنظیم و امضاء کنند که قرارداد تشکیل شرکت می باشد و در آن حدود,مشارکت, وظایف, اختیارات و حقوق هر یک از آنها به علاوه نام شرکت تضامنی، نوع، موضوع، مرکز اصلی، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی ، نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و… قید شده باشد. طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد در غیر اینصورت طبق ماده 48 همان قانون, سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها صورت میگیرد که ثبت شرکت کریمخان در این راستا می تواند به متقاضیان خدمات لازم را ارائه دهد. مفاد اساسنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و سپس برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته شرکای شرکت تضامنی می توانند از قبل شرکت نامه را در یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند که در این صورت شرکت مجبور خواهد شد در هر دوی آنها حق الثبت پرداخت نماید. طبق ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 شرکت های تجارتی در محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی قرار دارد تشکیل می شوند و ثبت آنها باید به موجب شرکت نامه رسمی انجام پذیرد. به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی ثبت شرکت های تضامنی در تهران باید در اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ای برای این آیین نامه وجود دارد که بر اساس آن در نقاطی که اداره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نباشد در محکمه ابتدایی یا صلحیه انجام می گیرد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد
 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

نقش و اهمیت شخصیت شرکا در شرکت تضامنی

شخصیت شرکا در شرکتهای تضامنی کارکرد تعیین کننده ای دارد. اعتبار شخصی شرکا رابطه مستقیمی با نامحدود بودن مسئولیت شرکا دارد و زمانی که سرمایه شرکت ها معیار می باشد شخصیت شرکا اولویت نمی یابد. به همین علت در تشکیل شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت در تامین آن توجه کمتری شده است. ضرورت قید نام یک یا چند شریک در کنار نام شرکت تضامنی نشانه روشنی بر اهمیت جایگاه شخصی شرکا می باشد. به همین سبب قانون گذار در پذیرش شرکای جدید در این شرکت ها به خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها که به عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد با شرکتهای تضامنی محسوب می شود تاکید می نماید.

نام شرکت تضامنی قبل از ثبت شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی نیازمند یک نام مخصوص هستند که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت باشد. در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود همچنین طبق ماده 117 قانون تجارت باید بعد از نام شریک یا شرکایی که در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل “و شرکا ” یا “و برادران” قید شود. ذکر نام شرکا از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند.

منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا

در شرکت های تضامنی هر یک از شرکا فقط با رضایت تمام شرکا می تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. حکم درج شده در ماده 123 قانون تجارت بوده و توافق یا ترتیب عکس آن مورد تصور نیست. قابل ذکر است که کاربرد کلماتی نظیر هیچ یک، نمی تواند، مگر به رضایت تمام شرکا، امکان هر معنی دیگر از حکم ماده فوق را از بین می برد. دلیل دیگری که موجب امری دانستن اصل منع واگذاری سهم به دیگری می شود، این می باشد که اگر اراده قانون گذار غیر از این بود،مانند دیگر موارد با قید، مانند مگر آن که اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد، غیر امری بودن حکم را به گونه ای به نمایش می گذاشت . با وجود عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا در شرکت های تضامنی حتی به روش جبری می توان آمره بودن منع ذکر شده را نشان داد به این علت که حتی با مرگ شریک نیز، سهم او به ورثه او انتقال پیدا نمی کند، جز این که دیگر شرکا و قائم مقام قانونی شخص فوت شده، به آن رضایت خود را اعلام کنند.

ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت

در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانند طلب خود را از دارایی های مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد می توانند انحلال شرکت را درخواست نمایند . این امر در صورتی امکان پذیر است که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند که در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند تا زمانی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با ادای طلب طلبکاران مزبور به میزان دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

شما میتوانید بعد جمع آوری مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی پس از مراجعه به ثبت کریم خان نسبت به ثبت شرکت مذکور اقدامات لازم را بعمل آورده بعلاوه در زمینه مشاوره جهت ثبت شرکت های تضامنی از ما کمک بگیرید.

ثبت شرکت کریم خان در زمینه مشاوره جهت ثبت شرکت های تضامنی بهترین خدمات را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه می دهد.

شرکت تضامنی جهت انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و بنیانگذاران آن در ازای کلیه بدهی‌ های شرکت، مسئولند.ثبت کریمخان ارائه دهنده تمامی خدمات جهت ثبت شرکت تضامنی می باشد

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *