ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن


نکاتی در خصوص ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن

در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

 • الف)تغییر نام شرکت
 • ب)تغییر موضوع شرکت
 • ج)تغییر محل شرکت
 • د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)
 • ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)

در ادامه ثبت کریم به بررسی مراحل و مدارک هر یک از این موارد به صورت جداگانه می پردازد.

در صورتی که در هریک از مراحل ذیل نیاز به مشاوره و راهنمایی داشتید ،کارشناسان و مشاوران ما در ثبت کریم خان،با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

 

الف)تغییر نام شرکت

برای تغییر نام شرکت مراحل ذیل باید طی شود.

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 3. بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:
 • الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
 • ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

یادآوری:پیش از تحویل صورتجلسه تغییر نام،متقاضی باید حق الثبت را بپردازد.
(نمونه)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت
مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………….سهامی خاص به شماره ثبت شده……..در تاریخ………………ساعت………………با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:
الف)1.آقای/خانم……………………….به سمت رئیس
2.آقای/خانم…………………………..به سمت ناظر
3.آقای/خانم…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر نام شرکت از ……………سهامی خاص به شرکت………………..سهامی خاص تصویب شد.
ب)ماده……………اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.
ج)به آقای/خانم…………………(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و تحویل صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
…… …….. ………….. …………..
لیست سهامدارن حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضاء
1 ………………. ……. ………..
2 ……………….. …….. ………….
یادآوری:لیست سهامداران ممکن است در صورتجلسه ذکر شود یا در برگ جداگانه ای که متمم صورتجلسه است ذکر شود.

ب:تغییر موضوع شرکت

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 3. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس
 4. بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:
 • الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
 • ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
  (نمونه)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع شرکت

نام شرکت:…………………
شماره ثبت:……………….
سرمایه ثبت شده:………….
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………….سهامی خاص در تاریخ…………….ساعت………………..با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر موضوع (یا الحاق موضوع) شرکت اتخاذ تصمیم گردید:در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

 1. آقای/خانم……………..به سمت رئیس
 2. آقای/خانم……………..به سمت ناظر
 3. آقای/خانم…………….به سمت ناظر
 4. آقای/خانم…………..به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به به اتفاق آراء تغییر محل شرکت از آدرس(قبلی)…………….به آدرس (جدید)………………………………………….تصویب شد.

در نتیجه ماده………………………اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح شد.
به آقای/خانم…………………….(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل رسمی شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه ناطر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
………. ………. ………… ………..
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف نام سهامدار تعداد سهام امضاء

 1.  …………… ………. ………..
 2.  ………………. …………… …………..

ج:تغییر محل شرکت

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
 • تذکر 1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.
 • تذکر2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
  (نمونه)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………..سهامی خاص به شماره ثبت شده……………..در تاریخ………….روز……….با حضور اکثریت/کلیه سهامدارن در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید.اجرای ماده 101 قانون تجارت:

 1. آقای/خانم…………………….به سمت رئیس
 2. آقای/خانم…………………..به سمت ناظر
 3. آقای/خانم………………….به سمت ناظر
 4. آقای/خانم…………………به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس به اتفاق آراء تغییر محل شرکت از آدرس(قبلی)…………….به آدرس(جدید)……………………….تصویب شد.

در نتیجه ماده …………………اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح شد.
به آقای/خانم………………………(احدی از سهامداران/اعضای هیات مدیره/وکیل رسمی شرکت)وکالت داده شد که نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
……….. ………….. ……….. ……….
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف نام سهامدار تعداد سهام امضاء

 1.  ……………. ………. ………
 2.  …………… ………. ……….

د:نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. تشکیل جلسه هیات مدیره
 2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
 3. فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
 4. برگ مفاصاحساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
 5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر:چنانچه جلسه هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب ضروری است.
(نمونه)

صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره

نام شرکت:…………………………سهامی خاص
شماره ثبت:………………………..
هیات مدیره شرکت……………….سهامی خاص در مورخ …………………….ساعت……………………..روز……………………با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ نقل و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1.آقای/خانم…………………..با واگذاری کلیه سهام خود(یا تعداد……….سهام)به آقای/خانم……………….فرزند………………متولد…………….بشماره شناسنامه………………………به آدرس ………………………………..از شرکت خارج شد.
2.آقای/خانم…………با واگذاری تعداد………………سهم خود به آقای/خانم…………..فرزند …………………متولد……………….به شماره شناسنامه………………….به آدرس……………….سهام خود را از تعداد……………………..سهم به تعداد ………………….سهم کاهش داد.
امضای اعضای هیات مدیره:
امضای فروشنده سهم یا سهام:
امضای خریدار سهم یا سهام:

ه-نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده سهام رسیده باشد.
 2. فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
 3. اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
 4. فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال
 5. فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال

تذکر1:در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آن ها رسیده باشد.
تذکر 2:اگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد،ارائه روزنامه شرکت که اگهی دعوت در آن درج شده است الزامی است.

صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و بعد از ثبت صورتجلسه،ذیل دفاتر ثبت امضاء خواهد شد.
(نمونه)

صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره……….در تاریخ………..روز………..ساعت………………….با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت بشرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید:

الف)ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت:

 1. آقای/خانم……………….به سمت رئیس
 2. آقای/خانم…………….به سمت ناظر
 3. آقای/خانم…………..به سمت ناظر
 4. آقای/خانم…………………………به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید.

ب)نقل و انتقال سهام بشرح ذیل صورت پذیرفت:

1.آقای/خانم……………………کلیه سهام خود را به آقای/خانم…………..فرزند ………………بشماره شناسنامه………………..متولد ……………….صادره از…………….به آدرس ……………………………………………………..واگذار و از شرکت…………سهامی خاص خارج شد.
2.آقای/خانم……………….تعداد………………………..سهم خود را به آقای/خانم……………..فرزند……………………….متولد………………بشماره شناسنامه…………….صادره از ……………..به آدرس………………………………………………واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از سهم به ……………………..سهم کاهش داد.

ج)کلیه سهامداران به آقای/خانم…………………..(احدی از سهامداران/وکیل رسمی شرکت)وکالت داد تا نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام کند.

امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه
………… ………… ………. …………
خریدار سهام فروشنده سهام
………….. …………..

کارشناسان و مشاوران ثبت کریم خان ،با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *