تنظیم صورت دارایی پس از رفع توقیف از اموال تاجر ورشکستهتنظیم صورت دارایی پس از رفع توقیف از اموال تاجر ورشکسته


پس از آنکه اموال تاجر ورشکسته، از توقیف در آمد ، میبایست صورت دارایی او دوباره به شکل زیر تنظیم شود :

 1. براساس ماده 451 قانون تجارت مدیر تصفیه بعد از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی می نماید.
 2. همچنین طبق ماده 451 مدیر تصفیه، برای این امر، تاجر ورشکسته را نیز در این زمان احضار می نماید ، اما عدم حضور او مانع از تنظیم صورت دارایی نمی شود.
 3. براساس ماده 452 قانون تجارت مدیر تصفیه کم کم رفع توقیف می گردد ، صورت دارایی تاجر ورشکسته را در دو نسخه تهیه می کند. یک نسخه به دفتر محکمه ارائه شده و دیگری نزد او باقی می ماند.
 4. بنابر ماده 453 قانون تجارت مدیرتصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی و ارائه اموال از اشخاصی که لازم بداند، استمداد کند.
 5. همچنین بنابر ماده 453 قانون تجارت صورت اشیایی که براساس ماده 444 ق. ت توقیف نشده اند، اما قبلاَ ارائه شده است ، ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

چگونگی وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته

 1. براساس قانون 456 قانون تجارت بعد از تهیه صورت دارایی، کل مال التجاره و وجه نقد و اسناد و مطالبات و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه و اشیاء تاجر ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین، به مدیر تصفیه تسلیم می شود.
 2. بنا بر ماده 457 قانون تجارت مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید.
 3. برابر ماده 457 قانون تجارت مدیر تصفیه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت می نماید.
 4. طبق ماده 457 قانون تجارت مدیر تصفیه میبایست پیش از فروش اموال اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا حداقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند.
 5. براساس ماده 460 قانون تجارت مبالغی که بوسیله مدیر تصفیه اخذ می گردد ، میبایست سریعاً به صندوق عدلیه محل ارائه شود. صندوق یاد شده حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند.
 6. بنابر ماده 460 قانون تجارت مبالغ یاد شده از صندوق بازگردانده نمی شود، مگر به حواله عضو ناظر رو تصدیق مدیر تصفیه .

ثبت کریم خان در ادامه نقش مدیر تصفیه در دعاوی له یا علیه ورشکسته را مورد بررسی قرار می دهد.

نقش مدیر تصفیه در دعاوی له یا علیه ورشکسته

 1. از تاریخ ورشکستگی، هر دعوایی علیه شخص ورشکسته میبایست به طرفیت مدیرتصفیه اقامه شود. ( ماده 419 ق. ت ) البته منظور دعاوی مالی می باشد، زیرا شخص ورشکسته نسبت به امور غیرمالی اش ممنوع از تصرف نمی باشد و لذا در دعاوی غیرمالی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته نمی باشد.
 2. برابر ماده 458 قانون تجارت نسبت به کلیه دعاوی که هیات طلبکاران در آن ذینفع باشند، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد. ( ماده 458 ق. ت )
 3. براساس ماده 458 قانون تجارت چنانچه دعوی، درباره اموال غیرمنقول باشد، برای صلح آن تاجر ورشکسته میبایست احضار شود.
 4. طبق ماده 459 قانون تجارت در صورتی که موضوع صلح قابل ارائه نبوده، یا بیش از پنج هزار ریال باشد، صلح در صورتی لازم الاجرا می شود که محکمه آن را تایید کند . در زمان تایید صلح نامه، محکمه تاجر ورشکسته را احضار می نماید.
 5. برابر ماده 459 قانون تجارت تاجر ورشکسته در هر صورت حق دارد که به صلح اعتراض نماید.
 6. براساس ماده 459 قانون تجارت در صورتی که صلح درباره اموال غیرمنقول باشد، اعتراض ورشکسته باعث جلوگیری از اجراء صلح می شود ، تا آنکه محکمه تکلیف صلح را معین کند.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص اقدامات تامینی به تفع تاجر ورشکسته توضیح می دهد.

اقدامات تامینی به تفع تاجر ورشکسته

 1. طبق ماده 461 قانون تجارت مدیر تصفیه میبایست از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
 2. برابر ماده 488 قانون تجارت تاجر ورشکسته می تواند در زمان تمامی عملیات تامینی حضور داشته باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *