امتیاز به این مطلب

پس از آنکه اموال تاجر ورشکسته، از توقیف در آمد ، میبایست صورت دارایی او دوباره به شکل زیر تنظیم شود :

 1. براساس ماده ۴۵۱ قانون تجارت مدیر تصفیه بعد از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی می نماید.
 2. همچنین طبق ماده ۴۵۱ مدیر تصفیه، برای این امر، تاجر ورشکسته را نیز در این زمان احضار می نماید ، اما عدم حضور او مانع از تنظیم صورت دارایی نمی شود.
 3. براساس ماده ۴۵۲ قانون تجارت مدیر تصفیه کم کم رفع توقیف می گردد ، صورت دارایی تاجر ورشکسته را در دو نسخه تهیه می کند. یک نسخه به دفتر محکمه ارائه شده و دیگری نزد او باقی می ماند.
 4. بنابر ماده ۴۵۳ قانون تجارت مدیرتصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی و ارائه اموال از اشخاصی که لازم بداند، استمداد کند.
 5. همچنین بنابر ماده ۴۵۳ قانون تجارت صورت اشیایی که براساس ماده ۴۴۴ ق. ت توقیف نشده اند، اما قبلاَ ارائه شده است ، ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

چگونگی وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته

 1. براساس قانون ۴۵۶ قانون تجارت بعد از تهیه صورت دارایی، کل مال التجاره و وجه نقد و اسناد و مطالبات و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه و اشیاء تاجر ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین، به مدیر تصفیه تسلیم می شود.
 2. بنا بر ماده ۴۵۷ قانون تجارت مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید.
 3. برابر ماده ۴۵۷ قانون تجارت مدیر تصفیه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت می نماید.
 4. طبق ماده ۴۵۷ قانون تجارت مدیر تصفیه میبایست پیش از فروش اموال اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا حداقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند.
 5. براساس ماده ۴۶۰ قانون تجارت مبالغی که بوسیله مدیر تصفیه اخذ می گردد ، میبایست سریعاً به صندوق عدلیه محل ارائه شود. صندوق یاد شده حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند.
 6. بنابر ماده ۴۶۰ قانون تجارت مبالغ یاد شده از صندوق بازگردانده نمی شود، مگر به حواله عضو ناظر رو تصدیق مدیر تصفیه .

ثبت کریم خان در ادامه نقش مدیر تصفیه در دعاوی له یا علیه ورشکسته را مورد بررسی قرار می دهد.

نقش مدیر تصفیه در دعاوی له یا علیه ورشکسته

 1. از تاریخ ورشکستگی، هر دعوایی علیه شخص ورشکسته میبایست به طرفیت مدیرتصفیه اقامه شود. ( ماده ۴۱۹ ق. ت ) البته منظور دعاوی مالی می باشد، زیرا شخص ورشکسته نسبت به امور غیرمالی اش ممنوع از تصرف نمی باشد و لذا در دعاوی غیرمالی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته نمی باشد.
 2. برابر ماده ۴۵۸ قانون تجارت نسبت به کلیه دعاوی که هیات طلبکاران در آن ذینفع باشند، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد. ( ماده ۴۵۸ ق. ت )
 3. براساس ماده ۴۵۸ قانون تجارت چنانچه دعوی، درباره اموال غیرمنقول باشد، برای صلح آن تاجر ورشکسته میبایست احضار شود.
 4. طبق ماده ۴۵۹ قانون تجارت در صورتی که موضوع صلح قابل ارائه نبوده، یا بیش از پنج هزار ریال باشد، صلح در صورتی لازم الاجرا می شود که محکمه آن را تایید کند . در زمان تایید صلح نامه، محکمه تاجر ورشکسته را احضار می نماید.
 5. برابر ماده ۴۵۹ قانون تجارت تاجر ورشکسته در هر صورت حق دارد که به صلح اعتراض نماید.
 6. براساس ماده ۴۵۹ قانون تجارت در صورتی که صلح درباره اموال غیرمنقول باشد، اعتراض ورشکسته باعث جلوگیری از اجراء صلح می شود ، تا آنکه محکمه تکلیف صلح را معین کند.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص اقدامات تامینی به تفع تاجر ورشکسته توضیح می دهد.

اقدامات تامینی به تفع تاجر ورشکسته

 1. طبق ماده ۴۶۱ قانون تجارت مدیر تصفیه میبایست از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
 2. برابر ماده ۴۸۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته می تواند در زمان تمامی عملیات تامینی حضور داشته باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *