تغییرات و انتقال در اختراع ثبت شده

تغییرات و انتقال در اختراع ثبت شده


تغییرات و انتقال در اختراع ثبت شده به چه صورت انجام می پذیرد؟ 

موسسه ی حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با تغییرات و انتقال در اختراع ثبت شده به شرح توضیحاتی می پردازد.اختراع کننده موظف می باشد هر گونه تغییر درمورد نام،آدرس،تابعیت،اقامتگاه یا دادن مجوز استفاده و بهره گیری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع شده را به صورت کتبی و به همراه مدارک مربوطه به منظور ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام کند.تقاضای اختراع کننده در خصوص تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،لازم است به طور کتبی و با قید شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت ارائه شود.زمانی این تغییرات اعمال می شود که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات درج شده در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه اولیه تجاوز ننماید.

 

تغییرات و انتقال در اختراع ثبت شده

بنابراین،اگر در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی ایجاد گردد،اختراع کننده این اختیار را دارد از مرجع ثبت تقاضا نماید که تغییرات یاد شده در گواهی نامه اختراع اعمال گردد.

مطابق ماده 48 آیین نامه اجرایی مقررات ثبت اختراع ،تقاضای اختراع کننده در رابطه با تغییرات در مضامین و نقشه های اختراع ،می بایست کتباً و با قید شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت ارائه شود.زمانی این تغییرات اعمال می شود که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات درج گشته در گواهی نامه اختراع ثبت شده ،از حدود اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه اولیه تجاوز ننماید.

هر گونه انتقال گواهی نامه اختراع لازم است در مرجع ثبت،ثبت گردد.تقاضای کتبی جهت ثبت انتقال اختراع ثبت شده می بایست همراه با مدارک ذیل به مرجع ثبت ارائه شود:

 • اصل گواهی نامه اختراع.
 • مدرک قانونی که بر انتقال دلالت نماید.
 • مدارک نمایندگی قانونی،در صورت موجود بودن.
 • رسید مرتبط با پرداخت هزینه ها.

در آگهی تغییر مالکیت قید موارد ذیل الزامی می باشد که ثبت کریمخان این موارد را به صورت زیر بیان می دارد:

 1. عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
 2. تاریخ ثبت انتقال
 3. شماره ثبت اختراع در ایران
 4. نام،اقامتگاه و تابعیت صاحبان قدیم و جدید
 5. نام و ادرس نماینده قانونی صاحب جدید در ایران،در صورت وجود

اختراع کننده قادر است مجوز استفاده از اختراع ثبت شده خویش را به همراه رعایت ماده 17 مقررات به صورت جزیی یا کلی برای کلیه یا قسمتی از منطقه های جغرافیایی تحت حمایت،به هر شکل قانونی به سایرین بدهد.مجوز بهره برداری به صورت انحصاری یا غیر انحصاری می باشد.مجوز بهره برداری می بایست در مرجع ثبت،ثبت گردد. هر مجوز بهره برداری که ثبت می گردد غیر انحصاری در نظر گرفته می شود،جز در مواردی که علل انحصاری بودن ارائه گشته باشد.تقاضای ثبت مجوز بهره برداری لازم است شامل مدارک ذیل باشد:

 • نسخه ای از مجوز بهره برداری که شامل امضاء گواهی شده دو طرف باشد.
 • اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده
 • رسید مرتبط با پرداخت هزینه ها

در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری جلوگیری نموده و مراتب را به آگاهی درخواست کننده می رساند:

 1. تقاضای مرتبط با اختراعی باشد که پیش از این راجع به آن مجوز بهره برداری انحصاری ثبت گشته است.
 2. در رابطه با اعتراضی اعتراض شده است و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
 3. هزینه سالانه گواهی نامه اختراع ثبت شده پرداخت نگردد.

در صورتی که جهت ثبت مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده مانعی نباشد،مرجع ثبت مجوز مربوطه را به شکل محرمانه ای حفاظت نموده و مراتب را در روزنامه رسمی به انتشار می رساند.این آگهی شامل موردهای زیر می گردد:

 • نام مالک و بهره بردار
 • عنوان اختراع
 • تاریخ و شماره ثبت اختراع
 • زمان بهره برداری
 • انحصاری بودن یا غیر انحصاری بودن آن

طبق ماده 54،در حالت درگذشت دارنده گواهی نامه اختراع و داشتن مدت اعتبار اختراع ثبت شده ،مرجع ثبت به خواسته ی وراث یا یک نفر از وراث اسم ورثه یا وراث را به عنوان صاحب در گواهی نامه اختراع ذکر و مراتب را با قید مقدار سهم هر کدام در دفتر ثبت اختراعات به ثبت خواهد رسید.تقاضای ثبت لازم است به صورت کتبی و به همراه مدارک ذیل به مرجع ثبت ارائه شود:

 • اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت تصدیق کننده ی آن.
 • اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده .
 • مدارک دال بر پرداخت نمودن هزینه ها.
 • مدارک نمایندگی قانونی.

مطابق ماده ی 55،صاحب اختراع قادر است با تقدیم تقاضای کتبی به مرجع ثبت از حقوق خویش نسبت به اختراع ثبت شده دارای اعتبار اعراض نماید.مدارک ذیل لازم است به تقاضای اعراض ضمیمه شود:

 • اقرارنامه رسمی بر اعراض که به امضای دارنده اختراع رسیده باشد
 • اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده
 • مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود
 • رسید مرتبط با پرداخت حق ثبت تغییرات

تبصره 1- اعراض دارنده اختراع از حق خویش نسبت به اختراع ثبت شده به این شرط شدنی است که استفاده از اختراع،در هنگامی که ثبت آن دارای اعتبار بوده به کس دیگر واگذار نگشته باشد.

تبصره 2- در صورت اعراض،حق ثبت و دیگر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت بازگردانده نمی شود.

در حالتی که انتقال،دادن مجوز بهره برداری،فسخ و خاتمه قبل از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده در خارج اقدام شده باشد،اصل یا رونوشت تصدیق کننده سند مربوطه که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران ذکر و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،علت انتقال،دادن مجوز بهره برداری،فسخ و خاتمه قبل از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،جهت ثبت آن در ایران خواهد بود.همه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در برگه مرتبط با ثبت اختراع،ثبت و در گواهی نامه اختراع قید می شود و غیر از مورد تغییر آدرس،به هزینه ذی نفع طی مدت 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

موردهای ذکر گشته تا وقتی که ثبت نشده اند در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیستند.ثبت آن ها به پرداخت هزینه های تعیین شده در جدول هزینه ها و در صورت ضرورت هزینه انتشار آگهی مرتبط خواهد بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *