اعمال تغییرات بعد از ثبت شرکت

اعمال تغییرات بعد از ثبت شرکت


تغییرات بعد از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات بعد از ثبت شرکت با مسئولیت محدود و در خلال گذراندن مراحل قانونی، شرکا به حصول اطلاعات راهبری قانونی شرکت می پردازند که یکی از اصلی ترین این موارد به زمانی برمی گردد که شرکت به هر علتی قصد ایجاد تغییرات در خود را دارد .

 

اعمال تغییرات بعد از ثبت شرکت

در زیر چند نمونه از تغییرات در موارد اصلی و فرعی شرکت با مسئولیت محدود را عنوان می کنیم:

 1. تغییراسم شرکت
 2. تغییرموضوع شرکت
 3. تغییرمکان شرکت
 4. نقل وانتقال سهام (در حالتی که به موجب اساسنامه هیات مدیره مسئول آن باشد)
 5. نقل وانتقال سهام (در حالتی که مجمع عمومی فوق العاده عهده دار اساسنامه باشد)
 6. تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 7. انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

همانطور که ذکر شد موارد فوق از متداول ترین تغییرات بعد از ثبت شرکتها هستند. قوانین متداول جهت اعلام و اجرای موارد مذکور درارتباط با انواع موسسات ثبتی در ایران اندکی متمایزتر از دیگر کشورها می باشد. در این مقاله موسسه ثبت شرکت کریم خان بررسی می کند که انجام تغییرات پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود به چه صورت است:

تغییر اسم شرکت

پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود شما باید یک نام، طبق قوانین متداول گزینش اسم برای موسسات انتخاب کنید. حال در صورتیکه به هر علتی قصد بوجود آوردن تغییری در آن نام را داشته باشید رعایت موارد زیر برای شما الزامی می باشد:

 • پیش ازصورتجلسه تغییراسم، تقاضا کننده می بایست هزینه ثبت را پرداخت نماید و پس از آن به منظور اخذ و ثبت نام جدید به واحد تعیین نام، رجوع کند.
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه توسط هیات رئیسه امضا شده باشد.
 • مراعات نمودن تشریفات دعوت طبق قانون تجارت واساسنامه شرکت
 • پس ازتنظیم صورتجلسه، اصل صورتجلسه و فهرست صاحبان سهام که در جلسه توسط آن ها امضا شده است، رسید تادیه هزینه ثبت برای تغییراسم و اصل روزنامه شامل آگهی دعوت و جواز دریافت شده، به ثبت شرکت ها واگذار می گردد و پس از واگذاری همه مدرک ها وقبول و تایید نام مشخص شده، توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها، امکان تغییرنام وجود خواهد داشت.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

یک شرکت در ابتدای فعالیت ملزم به معرفی یک موضوع برای فعالیت خود می باشد که اشخاص قادر به تعریف یک یا چند موضوع می باشند. چنانچه مایل به تغییرات بعد از ثبت شرکت در خصوص تغییر موضوع فعالیت خویش می باشید ، می بایست مراحل را با دقت انجام دهید:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه که توسط هیات رئیسه امضا شده باشد.
 • دریافت مجوز در صورت لزوم بر اساس اعلام کارشناس (به همان صورت که در دیگر مقالات موسسه ثبت شرکت کریمخان با موضوع ثبت انواع شرکت تجاری عنوان گردیده است بعضی از
 • فعالیت ها با اخذ مجوز انجام پذیر می باشند)
 • پس ازتنظیم صورتجلسه، اصل صورتجلسه و فهرست صاحبان سهام که در جلسه توسط آن ها امضا شده است،و اصل روزنامه شامل آگهی دعوت و جواز دریافت شده، به اداره ثبت شرکتها واگذار می گردد.

تغییر مکان شرکت سهامی

از متداول ترین گونه های اعلان تغییرات بعد از ثبت ، تغییر آدرس است . به منظور تغییر آدرس مدارک و مراحل زیر مورد نیاز می باشد :

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 • توجه به تشریفات دعوت طبق قانون تجارت واساسنامه شرکت.شایان ذکر است در صورتیکه اجازه تغییرمکان شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذار شود، هیات مدیره با تهیه صورتجلسه، به انجام ثبت تغییر محل می پردازند. و چنانچه قصد تغییرمحل شرکت از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد، لازم است پرونده موسسه به شهرستان مربوطه طبق تقاضای هیات مدیره با تصویب وتهیه صورتجلسه فرستاده شود.

نقل و انتقال سهام (در حالتی که به موجب اساسنامه هیات مدیره مسئول آن باشد)

جهت اینگونه تغییرات که مخصوص به این نوع شرکت است نیازمند مدارک و طی مراحل ذیل خواهید بود :

 1. تشکیل جلسه هیات مدیره طبق مراعات نمودن مواد اساسنامه درباره حد نصاب اکثر اعضاء
 2. تهیه صورتجلسه که اعضای هیات مدیره و خریداران و فروشندگان آن را امضا کرده باشند.
 3. فتوکپی شناسنامه دارندگان سهام جدید
 4. دریافت رسید صورتحساب نقل وانتقال سهام ازسازمان امورمالیاتی کشور
 5. لیست سهام داران پیش و پس ازنقل وانتقال سهام.
 6. پس ازبرپایی جلسه و تهیه صورتجلسه، اصل صورتجلسه به همراه اسناد ذکر شده به اداره ثبت شرکتها واگذار می گردد .

نقل وانتقال سهام در حالتی که مجمع عمومی فوق العاده عهده دار اساسنامه باشد.

مراحل و اسناد ضروری برای این گونه از نقل وانتقالات سهام به صورت زیر می باشد:

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتهیه صورتجلسه ای که هیات رئیسه وخریدار و فرشنده سهام آن را امضا کرده باشند.
 • فتوکپی شناسنامه سهامدار یا دارندگان سهام جدید.
 • رسید مفاصاحساب نقل وانتقال سهام را ازسازمان امورمالیاتی کشور دریافت کنند.
 • لیست سهامداران پیش و پس ازنقل وانتقال
 • لیست مجزای سهامدارن پس ازنقل وانتقال. لیست صاحبان سهام پیش و پس ازنقل وانتقال می بایست شامل تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی صاحبان سهام وتعداد سهام باشد و همگی آنان نیز آن را امضا کرده باشند.
 • چنانچه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اکثر صاحبان سهام حضور داشته باشند، باید روزنامه موسسه که آگهی دعوت مندرج در آن می باشد بهمراه صورتجلسه تنظیم شده ودیگر مدارک ذکر شده بدست نماینده قانونی موسسه به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و پس از ثبت صورتجلسه ذیل، دفترهای ثبت به امضا برسد.

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

از دیگر حالات تغییرات بعد از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه است که مسئولیت هایی مانند: گزارش هیات مدیره، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی وانتخاب کردن هیات مدیره جدید را دارد.

این مورد برای ثبت تغییرات خود به مدارک و طی مراحل زیر نیازمند است:

 • تشکیل مجمع وتنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 • تهیه فهرستی از صاحبان سهام درمجمع، با امضای صاحبان سهام.
 • چنانچه بازرسان، به تازگی برگزیده شده باشند، فتوکپی شناسنامه آنها لازم است.
 • چنانچه تشکیل مجمع عمومی عادی با حد نصاب اکثریت صورت گرفته باشد،حتما می بایست اصل روزنامه، دعوت نامه وانجام دیگر تشریفات درج شده درقانون تجارت وراساسنامه شرکت تحویل گردد.
 • نماینده موسسه پس ازتهیه صورتجلسه، صورتجلسه و دیگر اسناد را به اداره ثبت شرکتها ارائه داده و با تادیه مخارج قانونی، ذیل دفاترثبت را به امضا برساند.

انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

در انتها و بعنوان آخرین مورد، موسسه ثبت شرکت کریم خان به نحوه برپایی جلسه جهت انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص می پردازد و اسناد و مرحله های مورد نیاز برای برپایی این جلسه را به صورت زیر عنوان می دارد :

 • تشکیل جلسه وتهیه صورتجلسه که کلیه اعضای هیات مدیره آن را امضا کرده باشند.
 • در صورتیکه تشکیل جلسه با حضوراکثریت باشد، دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام می پذیرد و لزوماً باید مدارک مثبته اش پیوست صورتجلسه گردد.
 • اوراق بهادار ثبت شرکتها، ارائه و ثبت می گردد و نماینده موسسه ذیل دفاترثبت را امضا می کند.
 • چنانچه یک نفر، در مجموع ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی را بر عهده گرفته باشد، تصویب سه چهارم رای های حاضردرمجمع عمومی عادی بارعایت ماده 124 قانون تجارت ضروری می باشد.

ماده 124 قانون تجارت تعیین می کند: هیات مدیره می بایست حداقل یک نفرشخص حقیقی را بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت سمت و دستمزد او را مشخص گرداند. اگر مدیریت عامل از اعضای هیات مدیره باشد دوره سمت مدیر عاملی او بیش از مدت عضوشدن او درهیات مدیره نمی شود. مدیریت عاملی شرکت تنها در صورت تصویب سه چهارم رای های حاضردرمجمع عمومی قادر است ریاست هیات مدیره همان شرکت را بر عهده داشته باشد.

تبصره : در هر زمان مدیرعامل می تواند توسط هیئت مدیره برکنار شود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مفتخر است تا  راهنمای شما جهت ثبت تغییرات بعد از ثبت شرکت و دیگر خدمات ثبتی باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *