اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی


مراحل اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی

مطابق ماده ی 100 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،متقاضی می تواند نسبت به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر عدم پذیرش اظهارنامه،اعتراض نماید.لذا ثبت کریم خان در این مقاله به چگونگی اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی می پردازد.

اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی

اعتراض می بایست در دو برگه کتبآ و به همراه ادله و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به عدم قبول ثبت در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از سوی مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه ارئه گردد.بعد از به ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

رسیدن،چنانچه اعتراض مورد پذیرش کمیسیون قرار نگرفت،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل بازگشت نمی باشد.

هر فردی که نسبت به درخواست ثبت طرح صنعتی معترض باشد، لازم است اعتراض خویش را در دو برگه به مرجع ثبت ارائه دهد.پس از آنکه اعتراض نامه به ثبت رسید،نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به شخص اعتراض کننده ،بازگرداننده می شود.اعتراض نامه می بایست به انضمام ادله و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.در صورتی که بعد از رسیدگی اعتراض نامه و مستندات،نیاز به کامل نمودن مدارک انضمام شده به اعتراض نامه باشد،مرجع ثبت با مشخص نمودن موارد،به صورت کتبی از درخواست کننده می خواهد که در مدت 30 روز از زمان ابلاغ،نص مربوطه را برطرف نماید،وگرنه اعتراض نامه ابطال خواهد گردید.(ماده ی 101)

تبصره : مدت یاد شده در این ماده برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند، 60 روز است.

زمانیکه اعتراض معترض بر مبنای ادعای حق مالکیت،در خصوص طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت به مرجع ثبت ارائه گردیده،چنانچه طرح صنعتی پیش از آن به اسم وی به ثبت نرسیده باشد،می بایست همزمان با اعتراض، به موجب قانون و آیین نامه مذکو ،برای طرح صنعتی خویش درخواست ثبت نموده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و کلیه ی هزینه های مربوط به آن را تادیه کند.مرجع ثبت مکلف می باشد با رعایت ماده ی 101 این آیین نامه،در مدت 10 روز از تاریخ دریافت اعتراض برگه ای از اعتراض نامه را همراه با کپی مدارک و مستندات به درخواست کننده ثبت ابلاغ کند.درخواست کننده موظف می باشد از زمان ابلاغ اعتراض نامه جواب کتبی خویش را در مدت 20 روز نسبت به اعتراض وارد شده به مرجع ثبت ارئه کند.در صورت پاسخ ندادن متقاضی به ابلاغ در زمان تعیین شده ،به عنوان پذیرش وی محسوب می گردد.

هر زمان که فرد درخواست کننده به صورت کتبی اعتراض را قبول نماید،تقاضای وی جهت ثبت طرح صنعتی بازگرداننده می شود و مراتب به صورت کتبی به فرد معترض ابلاغ می گردد تا چنانچه طرح صنعتی او ثبت نشده باشد،بر اساس اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض ارائه نموده،برای به ثبت رساندن آن اقدام نماید.چنانچه درخواست کننده اعتراض را قبول ننماید،مرجع ثبت مراتب را در مدت 10 روز به معترض ابلاغ نموده و او از این تاریخ ،به مدت 20 روز دارای فرصت می باشد که اعتراض خویش را توسط مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه مذکور ارائه کند.

در ادامه ثبت کریمخان به موجب ماده ی 170 ،در انجام بند ح ماده ی 17 و ماده ی 58 قانون، اعضایی که کمیسیون از آنها تشکیل شده است را ذکر می نماید.

اعضای کمیسیون طرح صنعتی به شرح ذیل است

  • رئیس اداره ثبت اختراعات،اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد
  • نماینده ای از سوی مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی
  • یک کارشناس یا متخصص که در صورت نیاز می تواند بیرون از موسسه باشد

تبصره 1. ریاست کمیسیون به عهده وکیل مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی می باشد
تبصره 2. تصمیم ها در کمیسیون با اکثریت آراء اتخاذ می گردد.این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع است
تبصره 3. کارشناس بررسی کننده ،امکان شرکت کمیسیون نسبت به همان موضوع را ندارد
تبصره 4. کمیسیون یک عضو علی البدل دارد که از میان کارشناسان و از سوی مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی انتخاب می گردد
تبصره 5. در صورتی که حضور اعضاء کمیسیون طرح صنعتی نیازمند پرداخت دستمزد باشد،بعذ از به تایید رسیدن توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی،از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخته می شود.

همین منوال در مواردی که اعتراض معترض بر مبنای ادعای دارا بودن بعضی حقوق،به استثنای حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای رعایت گردد که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت ارائه گردیده اما هنوز در ایران ثبت نشده ،به جز مواری که طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این حالت ضرورتی به رائه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نمی باشد.می توان نسبت به تصمیم کمیسیون به موجب ماده ی 172 آیین نامه مذکور در دادگاه صالح تعیین شده در ماده ی 59 قانون اعتراض نمود.

  • چنانچه اظهارنامه ارائه شده به هر علتی ،سبب به ثبت طرح رسیدن صنعتی نگردد ،هزینه های پرداختی از این بابت،بازگرداننده نخواهد شد.
  • چنانچه اعتراض در کمیسیون مورد پذیرش قرار نگیرد،مبلغ رسیدگی به اعتراض بازگرداننده نخواهد شد.
  • در صورت اقامت نداشتن معترض در ایران،مهلت های یاد شده در این ماده به دو برابر افزایش پیدا می کند.

مطابق ماده ی 59،هر فردی که نسبت به درخواست ثبت اختراع معترض باشد می بایست اعتراض خویش را در دو نسخه به مرجع ثبت ارائه کند.بعد از به ثبت ر سیدن اعتراض نامه،نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به فرد اعتراض کننده بازگرداننده می شود.اعتراض نامه می بایست به انضمام ادله و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی به اعتراض گردد.

در صورتی که بعد از رسیدگی اعتراض نامه و مستندات ،نیازی به کامل نمودن مدارک انضمام شده به اعتراض نامه باشد،مرجع ثبت با مشخص نمودن موارد،به صورت کتب از فرد درخواست کننده می خواهد که در مدت 30 روز از زمان ابلاغ،نواقص مربوطه را برطرف کند وگرنه اعتراض نامه ابطال خواهد گردید.

تبصره – مدت یاد شده در این ماده برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند ، 60 روز است.

هر ذینفع امکان تقاضای ابطال از دادگاه صالح ،برابر ماده 59 قانون،را خواهد داشت.در این حالت لازم است در دادخواستی به اثبات برساند که یکی از شروط درج شده در مواد 20 و 21 قانون رعایت نگردیده است و یا شخصی که طرح صنعتی به اسم او به ثبت رسیده است ،به وجود آورنده حقیقی آن طرح یا جانشین قانونی وی نمی باشد.

به موجب ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر نوع ادغام خطوط یا رنگ ها و نوع تصویر سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به شیوه ای که ادغام یا شکل یک محصول صنعتی یا تولیدی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی می باشد.در یک طرح صنعتی فقط دستیابی به یک عملکرد فنی بدون دگرگونی ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نیست.

طرح صنعتی را فقط هنگامی که تازه و یا مستند باشد می توان به ثبت رساند.یک طرح صنعتی هنگامی جدید می باشد که به وسیله ی نشر به صورت اشکار و یا توسط به کار بردن به هر شیوه ی دیگر پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه یا بر حسب مورد پیش از حق تقدم اظهارنامه جهت ثبت در هیچ کجای دنیا برای همه علنی نگشته باشد.(ماده 21)

دادخواست تعیین شده در این ماده می بایست از ضمائم ذیل برخوردار باشد:

  1. اصل یا کپی مصدق تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح یاد شده در جدول هزینه ها
  3. وکالت نامه چنانچه دادخواست به وسیله ی وکیل ارائه گردد.

هر زمان ثبت طرح صنعتی ابطال گردد ،از زمان ثبت،باطل به شمار می رود.آخرین رای دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می شود و مرجع یاد شده آن را ثبت و به هزینه محکوم له،آگهی مربوط به آن را در نخستین فرصت به دست آمده در روزنامه رسمی انتشار دهد .محکوم له می تواند هزینه های مزبور را به عنوان خسارت از محکوم علیه طلب نماید.آگهی یاد شده حاوی ویژگی های طرح صنعتی و قید خلاصه ای از محتوای رای نهایی دادگاه در این باره می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *