اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری


نحوه ی تنظیم اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری توضیحاتی ارائه می نماید.در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از علامت تجاری این مفهوم به کار می رود.علامت تجاری یعنی هرنوع علامتی از قبیل نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر و…که برای امتیاز و تعیین لوازم صنعتی و تجاری مشخص و انتخاب می گردد.علامت تجاری تعیین و معرفی کننده ی محصولی می باشد که تحت آن علامت ارائه می شود.علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ثبت شده باشد انحصاری می باشد به این معنا که مخصوص شخصی می باشد که آن را ثبت نموده و سایر تاجران حق استعمال از آن را نخواهند داشت.

 

اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری لازمه ی تقدیم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.طبق ماده ی 106،اظهارنامه ثبت علامت می بایست در دو نسخه و در فرم خاص و به زبان فارسی تنظیم شده و بعد از قید تاریخ،به امضای درخواست کننده یا نمایده قانونی وی برسد.

تبصره-در صورتی که اسناد پیوست اظهارنامه و دیگر اسناد مرتبط با زبان دیگری جز زبان فارسی باشد،تسلیم اصل مدارک لازم به همراه ترجمه عادی جامع وکامل آن ضروری می باشد.مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک یاد شده را درخواست نماید.درخواست کننده می بایست اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری را با پست سفارشی و در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت ارائه نماید.

در ماده ی 167 آمده است:

مرجع ثبت موظف می باشد با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی نمودن مراحل از قبیل ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات،طرح های صنعتی و علائم از جمله تسلیم،بررسی،اصلاح و ثبت اظهارنامه ی علامت تجاری ،انتشار آگهی و ثبت این مالکیت ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هر نوع تغییرات و انتقالات و نیز پرداخت های مقرر،اقدامات لازم را به عمل اورد.

تبصره-مبادله نمودن اطلاعات مرتبط با ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم با سازمان ها و موسسه های ذی ربط می تواند به طور الکترونیکی انجام گردد.

در یک اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری لازم است نکات ذیل مندرج شود که ثبت کریمخان به ذکر این نکات می پردازد.

 1. نام،شماره ملی،آدرس،کد پستی و تابعیت درخواست کننده و در حالتی که درخواست کننده فردحقوقی می باشد،قید اسم،نوع فعالیت،اقامتگاه،مکان و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و در صورت لزوم هر شناسه دیگر آن ضروری می باشد.
 2. نام،شماره ملی،آدرس و کدپستی نماینده قانونی درخواست کننده،در صورت وجود.
 3. نام،آدرس و کدپستی فرد با افرادی که دارای صلاحیت اخذ ابلاغ ها در ایران هستند،در صورتی که درخواست کننده مقیم ایران نباشد.
 4. الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوطه
 5. وصف و معین نمودن اجزاء علامت و تعیین حروف معین در صورتی که علامت مورد تقاضا ی ثبت شامل حروف خاص باشد.
 6. قید کالاها و خدماتی که علامت برای تفکیک آنان کاربرد دارد،با معین نمودن طبقه یا طبقات تقاضا شده بر اساس طبقه بندی بین المللی
 7. قید حق تقدم درصورت تقاضا
 8. رشته فعالیت دارنده علامت
 9. قید علامت جمعی چنانچه ثبت آن تقاضا شده باشد.
 10. چنانچه علامت شامل واژه یا واژگانی جز فارسی باشد،مندرج نمودن آوا نویسی و ترجمه آن
 11. قید رنگ،چنانچه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا خصوصیت ویژه علامت باشد.
 12. قید سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
 13. تعیین ضمیمه ها

چندین نکته در خصوص اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

 • در صورت تقدیم اظهارنامه و دیگر اسناد مربوطه به وسیله ی افرادحقوقی،امضاء آنان از جانب افراد مجاز الزامی می باشد.
 • در صورت کثرت درخواست کننده ثبت،فردی که به نمایندگی از دیگر افراد حق رجوع و مکاتبه با مرجع ثبت علامت تجاری و انجام دیگر تشریفات اداری مورد نیاز،غیر از اخذ گواهی نامه علامت،را دارد می بایست با قید اقامتگاه معین گردد.
 • نام و آدرس درخواست کننده مقیم خارج از کشور غیر از فارسی می بایست همچنین به حروف لاتین نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
 • در تمامی امور در خصوص ثبت و انتشار علائم،مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را بر مبنای طبقه بندی بین المللی بررسی می نماید.در صورت وجود عناصر تصویری در علامت،رعایت طبقه بندی مربوطه ضروری و بر عهده مرجع ثبت می باشد.
 • جهت ثبت علامت تجاری می بایست از اظهارنامه مستقل بهره گرفته شود.بهره بردن از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات درج شده در یک یا چندین طبقه بلامانع می باشد.
 • فردی که ثبت چند علامت را به صورت همزمان درخواست می نماید لازم است برای هر کدام از آنان طبق قوانین این آیین نامه،اظهارنامه مستقلی ارائه نماید.در این صورت،چنانچه درخواست ها به وسیله ی نماینده قانونی صورت گرفته باشد،مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و یک رونوشت تصدیق کننده ی آن به هر کدام از سایر اظهارنامه ها می بایست پیوست گردد.

مدارک ذیل می باست پیوست اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری گردد

 • طبق ماده 110 این آیین نامه،نسخه اصلی نمایندگی،چنانچه درخواست به وسیله ی نماینده قانونی صورت گیرد.
 • تسلیم ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه ی علامت تجاری همسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.چنانچه تسلیم علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از فتوکپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به طریقی که مرجع ثبت مناسب تشخیص بدهد،تسلیم خواهد شد.
  اگر مرجع ثبت علامت تجاری نمونه علامت تسلیم شده را مناسب تشخیص نداد،ارائه ی نمونه مناسب را تقاضا می کند.در هر صورت،علامت می بایست به همان طریقی که تقاضا و ثبت می گردد استفاده شود.
 • در صورت سه بعدی بودن علامت،تسلیم علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به طریقی که از شش زاویه مختلف تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را ایجاد کنند،ضروری می باشد.
 • مدارک مرتبط با حق تقدم که می بایست به صورت همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر طی مدت 15 روز از آن تاریخ ارائه گردد.
 • تسلیم مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بر اساس تشخیص مرجع ثبت.
 • نسخه ای از شرایط و ضوابط استعمال از علامت جمعی و تسلیم گواهی مقام دارای صلاحیت،اتحادیه یا دستگاه مربوط،چنانچه ثبت علامت تجاریی به صورت جمعی تقاضا شده باشد.
 • مدارک مثبت هویت درخواست کننده
 • رسید مرتبط با پرداخت هزینه های قانونی
 • مدارک نمایندگی قانونی،چنانچه درخواست به وسیله ی نماینده قانونی صورت گیرد.

مطابق ماده 112،چنانچه درخواست کننده بر اساس ماده 9 قانون تقاضای حق تقدم نموده باشد،زمان درخواست ثبت علامت تجاری می بایست تقاضای خود را همراه با مدارکی که نشان دهنده ی این حق باشد،به مرجع ثبت ارائه کند.

این تقاضا لازم است شامل موارد ذیل باشد

 • تاریخ و شماره اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری اصلی
 • کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا ارائه گشته و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه،اداره ای که اظهارنامه در آن جا تقدیم گشته است.

تبصره 1-تقاضای حق تقدم می بایست به صورت همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه ارائه گردد.

تبصره 2-چنانچه حق تقدم دو یا چندین اظهارنامه اصلی ادعا گردد،می توان با رعایت تبصره (1) بالا،اطلاعات آنان را در یک تقاضا ذکر و ارائه کرد.در این صورت مبنای احتساب حق تقدم، تاریخ ارائه اولین اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 3-چنانچه حق تقدم ادعایی مشتمل بر تمامی کالاها و خدمات درج شده در اظهارنامه اخیر نباشد،اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعا می باشد الزامی است.

مطابق ماده 113،مدت حق تقدم در ثبت علامت تجاری ؛6 ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه اصلی خواهد بود.در این خصوص روز ارائه جزو مدت به شمار نخواهد امد و چنانچه آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد،این مدت تا آخرین ساعت نخستین روز اداری پس از تعطیل محاسبه خواهد گشت.

تاریخ اظهارنامه ثبت علامت تجاری همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام می باشد.

در صورتی که اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری در زمان ارائه،حاوی اطلاعات ذیل است:

 1. نام درخواست کننده
 2. آدرسی که ابلاغ ها می بایست در آن مکان صورت پذیرد
 3. نمونه ای از علامت
 4. کالاها و خدماتی که علامت به منظور تشخیص آن ها ثبت می گردد.
 5. پرداخت نمودن حق ثبت اظهارنامه

درخواست کننده می تواند تا پیش از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه به همراه تقاضای کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح آدرس،تغییر نماینده قانونی و تقلیل کالاها و خدمات موضوع علامت مبادرت ورزد.اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه تعیین گشته در جدول هزینه ها خواهد بود.

درخواست کننده یا نماینده قانونی وی در هر مدت زمان پیش از ثبت علامت این اختیار را دارد به همراه تقاضای کتبی از مرجع ثبت،اظهارنامه خود را باز پس گیرد.در صورت بازستانی اظهارنامه،هزینه های پرداخت شده بازگردانده نخواهد گشت.

هر اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری از تاریخ وصول طی مدت 15 روز از جهات ذیل بررسی خواهد گشت:

 • از نظر شکل آن که طبق مقررات و قوانین باشد و چنانچه دارای نقص هایی باشد در صورتی که درخواست در ایران صورت گرفته باشد تا مدت دوماه و چنانچه درخواست ثبت توسط افرادی که در خارج مقیم هستند صورت گرفته باشد تا 6مدت ماه فرصت مرتفع نمودن نقص داده می شود.
 • به این خاطر که طبقه نوع کالا با طبقات مربوط مطابق باشد و در صورت عدم تطابق کالا با طبقه درج گشته در اظهارنامه به تقاضاکننده ابلاغ می گردد تا نسبت به اصلاح نوع طبقه مبادرت ورزد.
 • چنانچه جهت ثبت علامت تجارتی مانعی وجود نداشته باشد،یک آگهی در روزنامه به انتشار می رسد و در آگهی ذکر شده ویژگی های کالا و مشخصات مالک علامت ذکر می شود.

مطابق ماده 117،مرجع ثبت بعد از اخذ اظهارنامه و ضمیمه های مربوط و احراز شرایط تعیین شده،آن را در دفتر ثبت وارد و روی هر کدام از نسخه های اظهارنامه،تاریخ اخذ اظهارنامه و شماره آن را ذکر کرده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضا و مهر و ذکر تاریخ(ساعت،روز،ماه،سال)وصول آن با کلیه ی حروف،به عنوان رسید به درخواست کننده بازخواهد گرداند.

تبصره-در رابطه با اظهارنامه هایی که با پست سفارشی فرستاده می شوند،در صورت ثبت اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها به همراه ضمیمه ها به وسیله ی و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به درخواست کنندگان بازگردانده خواهد شد.همچنین در صورت عدم ثبت مراتب به همین ترتیب به آگاهی درخواست کنندگان خواهد رسید.جواب اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به طور الکترونیکی می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *