اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود


نکاتی در خصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت کشور ما به جهت مدیریت شرکت با مسئولیت محدود اختیارات خیلی بیشتری داده است که در سایر شرکت های احتیاط نشده است . در این مورد ماده 105 قانون تجارت تنظیم می دارد : ” مدیران شرکت تمامی اختیارات مورد نیاز را جهت نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، در حالی که در اساسنامه به جز این مکتوب شده باشد . هر قراردادی مرتبط به محصور کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه وضوح به آن نشده، در برابر شخص سوم لغو و رها شده است “.

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

مگر از این ماده سایر قوانین مرتبط به اختیارات و مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قانون وجود ندارد و ولو همچون دیگر شرکت ها قانون وضوح نمی شود که وظیفه ی مدیر مثل وظیفه وکیل در برابر موکل است. بدین معنی قانون تجارت کشور ما در مورد شرکت های با مسئولیت محدود تصویب نموده که مدیران شرکت نماینده شخصیت حقوقی می باشند و تمام اختیارات مورد نیاز را دارند .

بدین معنی نیاز نیست که همچون دیگر شرکت ها اختیارات مدیران شرکت به صورت گسترده احتیاط شود ، در حالی در مورد شرکت با مسئولیت محدود خلاف قضیه درست است ، یعنی اگر شرکاء تمایل داشته باشند اختیارات مدیر شرکت را کم نمایند اختیاراتی که از مدیر گرفته می شود میبایست در اساسنامه قید گردد.با ارائه مراحل فوق در اکثر موارد در اساسنامه شرکت ، همچون دیگر شرکت ها ، اختیارات مدیر یا مدیران به شکل برتری قید می گردد. اغلب موارد در اساسنامه شرکت اختیارات مدیر شرکت کم نشده باشد و این محدودیت ثبت و انتشار نشده باشد ، قرارهایی که میان شرکاء و مدیر شرکت مربوط به محدودیت اختیارات او قرار داده شده است ، در مورد به شخص سوم معتبر نمی باشد . در حالی که مدیری که از اختیارات خود پیش روی کند، در برابر شرکاء تکلیف شخصی دارد.

محدودیت اختیارات مدیر شرکت امکان دارد حتی در زمانی که در اساسنامه مشخص نشده باشد، به سبب تصمیم تفیکیکی شرکاء گرفته شود، ولی تصمیم مذکور میبایست مطابق قوانین به ثبت و انتشار گردد .بدین معنی اگر هم در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت مشخص نشده باشد ، درزمانی که محدودیت اختیارات مطابق ماده 111 قانون تجارت به اقلیت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند دریافت گردد ،

در دستور تغییر اساسنامه مربوط به این بخش بوده و در زمانی که ثبت و انتشار گردد دارای معتبر قانونی می باشد.قانون تجارت کشور هیچ نوع مسئولیت جهت مدیران شرکت با مسئولیت محدود واضح نشده است ، در حالی که آشکار است که زیرا شرکت با مسئولیت محدود بازرگانان می باشد ، مدیر شرکت درحالی که به طور شخصی بازرگان بشمار نمیرود ، میبایست تمامی مسئولیت مرتبط به بازرگانان را اجرا کند و از حیث نمایندگی و اداره شرکت میبایست مسئولیت مرتبط به نماینده و مدیر شرکت را هم مراعات کند .

بدین معنی مطابق قواعد تمام مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره کار و حفظ سود شرکت به شرح زیر است :

  1. مراعات تمامی قوانین که مطابق قانون و اساسنامه شرکت تعیین شده است ؛
  2. مقرر کردن ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت در اتمام هر سال ؛
  3. فراخوان شرکاء جهت تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت ؛
  4. توزیع نفع مخصوص شرکت در اتمام هر سال میان شرکاء ؛
  5. به حساب آوردن حداقل 5% از منافع مخصوص شرکت در هر سال به عنوان سرمایه پیش بینی شده تا هنگامی که مبلغ سرمایه پیش بینی شده به یک دهم سرمایه شرکت برسد. چ.ن ماده 113 قانون تجارت تنظیم کرده است : ” محتوایی ماده 57 این قانون در مورد تاسیس سرمایه پیش بینی شده در شرکت های با مسئولیت محدود هم الزام به رعایت می باشد “.
  6. حاضر شدن در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هر نوع توضیحی راجع به امور شرکت ؛
  7. برگزاری تصمیماتی که شرکاء مطابق قانون و اساسنامه شرکت جهت امور شرکت گرفته شود ؛
  8. اجرای تمامی مقررات قانونی که مسئولیت آن شرکت است.

قانون تجارت کشور معاملات مدیر شرکت با مسئولیت محدود را با شرکت جلوگیری نمی کند و این موضوع ظاهراً از یاد رفته است. بدین معنی مدیر شرکت اختیار دارد به طور مستقیم با شرکتی که اداره آن را مسئولیتش را دارد داد و ستد کند ، در حالی مطابق قواعده تمام هنگامی مدیر شرکت به ضرر شرکت و سود شخصی خود مبادرت کند،تک تک شرکاء قادرنند از محکمه درخواست پیگیری نموده و به عنوان خیانت در امانت مدیر شرکت را مورد پی جویی قرار دهند.

زمانی که تعدادی به عنوان مدیر شرکت مشخص شده باشند و اختیارات هر یک در اساسنامه واضح نشده باشد، هر کدام از آنها دارای تمام اختیارات مورد نیاز جهت اداره امور شرکت می باشند. در حالی که در اساسنامه توزیع اختیارات مدیران مشخص نشده باشد ، شرکاء قادرند مطابق ماده 111 قانون تجارت اختیارات و مسئولیت هر یک از مدیران را مشخص نمایند و همان طور واضح کنند که مسئولیت شرکت میبایست به امضای فردی مدیران یا به امضای دو یا چند نفر برسد . درحالی تصمیم نام برده در زمانی که برابر شخص سوم معتبر است که به ثبت رسیده و انتشار گردد. اساسنامه شرکت یا تصمیم شرکاء هم قادرند جهت شرکت ، هیئت مدیره مشخص نموده و به هیئت نام برده اجازه بدهد جهت اداره امور شرکت مدیر عاملی از میان خود یا از خارج انتخاب نموده و اختیارات او را مشخص کند.

شایان ذکر است مدیر شرکت با مسئولیت محدود اجازه اخذ حق الزحمه می باشد ، زیرا مسئولیت دارد تمام کارهای شرکت را اداره نموده و وظیفه ی اداره شرکت بر ذمه اوست. حقوق مدیر شرکت با مسئولیت محدود اغلب به شکل ماهیانه مشخص می شود ، ولی هیچ مشکلی ندارد که جهت جبران زحمات او بخشی از سود سالیانه شرکت به وی اختصاص داده شود. در مورد اول حقوق مدیر شرکت قسمت هزینه عمومی شرکت به شمار میرود و در مورد دوم از نفع مخصوص شرکت استفاده میشود و حتی احتمال دارد که این دو روش با هم یکی شوند و افزون بر پرداخت حقوق ماهیانه بخشی از سود شرکت هم به مدیر شرکت داده میشود . حقوق مدیر شرکت اغلب از سوی شرکاء مشخص می گردد و در مورد قراردادی است که میان شرکاء به عنوان صاحبان سهم الشرکه و مدیر شرکت بسته می گردد.

درشرایطی که میزان شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود از 12 نفر بیشتر شود در حالی که قانون تجارت کشور ما دعوت مجمع عمومی را به ذمه هیئت ناظر انتقال داده است، کاملا واضح است که این موضوع موجب گرفتن وظیفه از مدیر شرکت نمی شود و مدیر شرکت در اندازه خود وظیفه دارد در شرایط مورد نیاز و حداقل سالی یک مرتبه شرکاء را در مجمع عمومی دعوت کند تا ترازنامه و حساب سود و ضرر شرکت را تایید کنند.

به ویژه اگر هیئت ناظر از فراخوان مجمع عمومی ممانعت کند ، زیرا وظیفه وجاهت اداره شرکت به هر جهت با مدیر شرکت است مذکور میبایست مبادرت مورد نیاز را جهت تشکیل مجمع عمومی بنماید. بنابراین در زمانی که هیئت ناظر مسئولیت قانونی خود را انجام ندهند یا درحالی که به دلیل فوت یا ورشگستکی یا معذوریت توان به انجام مسئولیت خود نباشند، مدیر شرکت میبایست مجمع عمومی را فراخوان نماید تا جایگزین آنان را مشخص نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *