آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد:

سرمایه یکی با ارزش ترین و با اهمیت ترین عوامل تجارت بوده و موثرترین اسباب جذب سود است. هر شرکت میبایست دارای سرمایه باشد تا بتواند بهره ای از عملیات خود که تجارت است برده و سودبرنده شود. ارزش شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان متوجه شد .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

جهت سرمایه حداکثری مشخص نشده و شرکاء به هر اندازه ای که بتوانند امکان دارد سرمایه را بالا ببرند . سرمایه شرکت به وسیله ی دو مسیر زیر می تواند بالا رود :

 1. به وسیله صدور سهام جدید
 2. به وسیله بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

هرنوع اصلاحات در سرمایه شرکت صلاحیت دارد در مجمع عمومی فوق العاده است. قانون تجارت بعضی از تصمیمات مهم در کار شرکت را از جمله اصلاح در اساسنامه و اصلاح در سرمایه شرکت را در صلاحیت منحصری مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است.

مجمع عمومی فوق العاده قادر است مستقلاً اقدام به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیات مدیره موکول می کند، در هر حال هیات مدیره وظیفه دارد در هر دوره بعد از اجرایی ساختن بالا بردن سرمایه حداکثر زمان یک ماه مراحل را در طی اصلاح اساسنامه در بخش مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ابلاغ کند تا پس از اجرای تشریفات ثبت، نتیجه برای آگاهی همگان آگهی شود. ( مواد 161 و 162 و 163 ل. ا. ق. ت )

در بالا بردن سرمایه شرکت دقت به موارد زیر الزامی است:

1- اندوخته قانونی شرکت نمی توان به سرمایه تبدیل شود.

2- تنها در شرکت های سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد هم مجاز است.

3- مادامی که سرمایه مشخص شرکت پرداخت نشده باشد باید در آغاز نسبت به پرداخت آن مبادرت و بعد افزایش سرمایه انجام شود.

4- در معامله سهام جدید مالکان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند در اولویت اند و اجازه واگذاری دارند که باید مراحل به تمامی سهامداران به وسیله آگهی اولویت ابلاغ شود و مراحل و فرصت آن در آگهی قید شود.

    مدارک مورد نیاز

 1. فهرست صاحبان سهام بعد از افزایش سرمایه با ذکر نام و تعداد و امضاء سهامداران
 2. فهرست صاحبان سهام حاضر در جلسه با ذکر نام سهامداران – تعداد سهام و امضاء آنان که با تصویب هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
 3. نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی اولویت سهامداران
 4. نسخه اصلی روزنامه دارای آگهی فراخوان سهامداران
 5. صورتجلسه هیات مدیره در اعمال اختیارات واگذاری از مجمع عمومی فوق العاده
 6. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درمورد بالا بردن سرمایه
 7. گواهی بانکی حاکی بر بالا بردن سرمایه ( درحالی که بالا بردن از محل تقدی باشد ).
 8. دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که شامل مبلغ سرمایه جدید بوده و میبایست به امضای تمام مدیران شرکت رسیده باشد.
 9. به سبب ماده 187 قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت واگذاری شده است به پیوسته مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت درستی آن را تصویب کرده باشند.

نکته : مثالی از آگهی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..بدینوسبله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ …………….. روز …………. در ساعت ……………….. در محل شرکت واقع در …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

هیات مدیره شرکت
…………………

مثالی از آگهی اولویت که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد :

آگهی حق تقدم شرکت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………. تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ ……………….. ریال از طربق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی …………………. ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود.

لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف …………………. روز از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ……………………… روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در …………………………………………. نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن به حساب شماره ………………….. بانک ……………….. شعبه ……………………………………….. حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.

واضح است در زمان استفاده نکردن از اولویت در زمان تنطیم شده ، هیات مدیره حق دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی که مصلحت بداند انتقال دهد یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در فرصت پذیره نویسی افزایش دهد.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مورد آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکتو از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *