آموزش ثبت شرکت

آموزش ثبت شرکت


نحوه ی آموزش ثبت شرکت

ثبت کریم خان در رابطه با آموزش ثبت شرکت توضیحاتی می دهد:

شرکت به عنوان یک الزام قانونی لازم است که حتما ثبت گردد.زیرا هر شرکت تجاری زمانی اعتبار دارد و از دید قانونی به رسمیت شناخته می شود که به مرحله ثبت رسیده باشد.ثبت شرکت، شرکت را از اعتبار ویژه ای برخوردار می سازد و باعث شکل گیری اشتیاق زیادی به همیاری می شود واثار مهمی روی شرکت دارد که این از نظر شرکای شرکت و مراجعین آن بسیار پراهمیت می باشد. علاوه براین موردهایی که ذکر شده،الزامات قانونی و لزوم مشروعیت بخشیدن به امور تجاری و اقتصادی باعث می شود کسانی که در این عرصه فعال هستند به جهت حراست از حق و اختیارات خود اقدامات مورد نیاز اداری و حقوقی را به منظور تثبیت و بهره گیری از منافع ممکن و مترتب انجام دهند.

 

آموزش ثبت شرکت

ثبت کریم خان در این متن حین توضیحات جامع در خصوص شیوه ی ثبت شرکت ها،به مدارک لازم به منظور ثبت هر مورد از اقسام شرکت می پردازد:

شرکت های تجاری و انواع آن

شرکت های تجاری،قراردادی می باشدکه به جهت آن دو یا چند شخص به توافق میرسند سرمایه جداگانه ای را که از مجموع آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که به منظور انجام هدف ویژه ای تشکیل می شود اختصاص دهند و در منفعت هاو ضررهای احتمالی ناشی از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

شرکت های تجاری در انواع مختلف دسته بندی می شوند.مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی هفت نوع می باشند:

1- شرکت های سهامی(خاص و عام)؛2- شرکت با مسئولیت محدود3- شرکت تضامنی4- شرکت مختلط غیر سهامی5- شرکت مختلط سهامی6- شرکت نسبی7- شرکت تعاونی

ثبت کریم خان به توضیحاتی در باب شیوه ی ثبت شرکت ها می پردازد:

1-فراهم اوردن مدارک لازم

نخستین قدم به منظور ثبت شرکت،فراهم اوردن مدارک مورد نیاز است. وضع کننده قوانین به جهت تاسیس و ثبت هر یک از اقسام شرکت مدارک مستقلی را در نظر گرفته است که ثبت کریم خان در ذیل به توضیح در خصوص آن ها می پردازد:

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت سهامی خاص

 • دو ورق اظهارنامه شرکت
 • دو جلد اساسنامه شرکت
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • فتوکپی شناسنامه ی برابر اصل شده از طریق دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده از طریق دفاتر اسناد رسمی-تمامی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • تسلیم گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح گشته است.
 • تسلیم تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(چنانچه آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 • تسلیم اصل سند مالکیت(درصورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 • تسلیم اقرارنامه ی تمامی اعضا ی هیات مدیره براین مبنا که کارمند رسمی دولت نمی باشند و مدیر عامل بر این مبنی که در شرکت دیگری دارای سمت مدیریت عامل نمی باشند.
 • امضاء وکالتنامه
 • تسلیم اصل قیم نامه بطوریکه یکی از اعضا دارای اهلیت نیست.
 • چنانچه اعضا با سهامداران فرد حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی چنانچه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،به طوری که فردحقوقی باشد تسلیم گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که تعیین کننده آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همچنین اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 • ارائه ی مجوز در رابطه با فعالیت از مرجع ذیربط در صورت لزوم

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت سهامی عام

 • دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی معین شده
 • کپی شناسنامه ی مدیران(در مورد افراد حقوقی تسلیم ورق نمایندگی اجباری است)
 • گواهی بانکی مربوط به واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
 • تسلیم مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • دو ورق تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت اندک
 • دو ورق شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 • کپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران(چنانچه مدیر خارج از سهامداران گزینش شود)
 • دریافت و تسلیم مجوز مربوطه(در صورت لزوم)

مدارک لازم برای شرکت تضامنی

 • دو ورق تقاضانامه
 • دو ورق شرکت نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • کپی شناسنامه ی شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت تعاونی(هر مورد در 4 نسخه)

 • صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و نخستین مجمع عمومی عادی و نام های اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 • دعوتنامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و تسلیم مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار مورد نیاز التاًدیه ی سرمایه،مطابق اساسنامه
 • مدارک دعوت تشکیل نخستین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 • توافق نامه ی تاسیس شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک لازم به منظور دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی

 1. کپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت اخذ شده است.
 2. نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت تعاونی در آن به چاپ رسیده است.
 3. تقاضانامه جهت دریافت پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون به رشته تحریر درامده است.

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • نام های مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای که توسط مدیر امضا شده است،حاکی از تعهد پرداخت کلیه ی سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم از آن سرمایه می باشد.
 • سوابق مصدق از تصمیم های مجمع عمومی در موردهای ذکرشده در مواد 40،41،44
 • نوشته ای که توسط مدیر شرکت امضا شده است،حاکی از پرداخت کلیه ی سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و ارائه ی کلیه یسرمایه ی غیر نقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(در صورتیکه باشد)
 • نام های شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت نسبی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(درصورتیکه باشد)

به منطور تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل لازم است

 1. شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
 2. کلیه ی سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.
 3. سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایتمندی کلیه ی شرکاء ارزیابی و ارائه شده باشد.
 4. به استثنای مواردی که در شرکتنامه مقرر شده باشد،منافع کسب شده به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می گردد.
 5. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در برابر شرکاء همانند مسئولیت وکیل در برابر موکل می باشد.
 6. شرکاء می بایست از میان خویش و یا از خارج لااقل یک شخص را بعنوان مدیر شرکت تعیین نمایند.

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت های خارجی

 • اظهارنامه ی ثبت
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 • یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و چنانچه شرکت چندین نماینده ی جداگانه در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر کدام از آن ها
 • داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا اگر شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن می بایست مطابق امتیازات صحیح و منطقی وضع شده است.

2- ثبت نام در سامانه ی اداره محترم ثبت شرکت ها

پس از تهیه نمودن مدارک فوق الذکر،لازم است به سامانه ی اینترنتی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir رجوع کنید و با وارد شدن به قسمت(پذیرش درخواست ثبت شرکت)اطلاعات خواسته شده را کامل نمایید و مدارک لازم را در آن بارگذاری کنید.در نتیجه کامل نمودن اطلاعات متقاضی،نخستین گام جهت ثبت شرکت توسط سامانه می باشد. مراحل مربوط به ثبت اطلاعات متقاضی به صورت ذیل می باشد:

 • وارد کردن شماره ملی فرد چنانچه فرد ایرانی باشد و شماره گذرنامه در صورتی که فرد خارجی باشد. ان گاه تعیین کرذن نوع شرکت که آیا شرکت شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی.
 • وارد نمودن اطلاعات مربوط به نام تقاضاکننده(نام، نام خانوادگی،…)
 • درج سمت تقاضاکننده بر این اساس که اصیل است یا وکیل.
 • درج اطلاعات در رابطه با امضاکننده دفتر. (یعنی فردی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تصدیق می نماید).
 • تعیین نمودن سمت امضا کننده دفتر که از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی آن گاه کلیک روی کلید گام بعدی.

گام های ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از اطلاعات متقاضی

درج پنج اسم گزینشی به منظور نام شرکت به ترتیب اولویت.

وقتی که نام شرکت را گزینش می کنید یک کد رهگیری به شما داده می شود. به همین جهت، در بخش اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت درج کنید.به منظور انتخاب نام،نام هایی را گزینش کنید که:

الف- پیش از این به ثبت نرسیده باشد
ب- حتما دارای معنا و مفهوم باشد

نام شرکت لازم است که:

 1. ریشه ی فارسی داشته باشندو لاتین و تکراری نباشد. فرهنگستان ادب برای بعضی از واژه ها،مترادف مناسبی انتخاب کرده است.به عنوان نمونه برای آپارتمان،معادل فارسی کاشانه و همچنین برای تکنولوژی کلمه ی فن آوری یا فن آوران تعیین شده است.
 2. برخلاف شئونات وهنجارهای انقلاب اسلامی ایران و اخلاق نیکو نباشد.اسامی انتخابی نباید به هیچ عنوان ضد شرع و عرف جامعه باشد.
 3. تمامی نام هایی که برای شرکت گزینش می گردد می بایست دسته کم 3 سیلاب یا نام ویژه داشته باشند.بهره بردن از نام مکان برای اسم شرکت به شرطی برای ثبت به کار گرفته می شود که شرکت در همان مکان و حوزه جغرافیایی ثبت گردد.

لازم به ذکر است که نام هایی که مختص دولت هستند نمی توانند به منظور نام گذاری شرکت استفاده گردد، به استثنای نام هایی که از طرف مقام دارای صلاحیت دولتی مجوز اخذ نموده باشند.برای بعضی از افراد حقوقی،ثبت نام پیشنهادی آن ها به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وابسته می باشد که درخواست کنندگان پیش از تسلیم تقاضای ثبت تاسیس می بایست نسبت به دریافت مجوز مبادرت ورزند و آن را به مدارک خود پیوست کنند.نام شرکت نبایست پیش از این از طریق فرد دیگری به ثبت رسیده باشد.

به طور فرض اگر شرکتی قبلا به نام ماکان ثبت شده باشد فرد دیگری نمی تواند نام شرکتی که ثبت می کند را به همان نام گزینش وثبت نماید ولازم است نامی که برای شرکت تعیین می نماید اختلاف وتفاوت شاخص و مشخصی با اسم شرکت پیشین داشته باشد.به همین سبب اگر شرکت در محلی به یک نام تاسیس شده است نمی توان همان اسم یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب کردکه ممکن است این اقدام مسبب اشتباه مراجعه کنندگان باشد. به همین جهت می توانید به سایت www.ilenc.ir رجوع نموده و نام پیشنهادی را سرچ کنید.با عنایت به این مطلب که دو واژه از نام پیشنهادی با نام های دارای سابقه باید مستقل باشد.به جز مواردی که اسامی انتخابی از بین اسامی،عناوین و اصطلاحات باشد،نمی توان برای نام شرکت به کار برد.

موعد اعتبار نام تایید ثبت شده برای افراد حقوقی نامحدود می باشد.اگر نام تایید شده فرد حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود فقط 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت.شرکت های سهامی عام فقط به مدت 6 ماه اززمان تشکیل مجمع عمومی موسس،اعتبار نام دارد.نام شرکت ثبت شده با رعایت نمودن تاریخ تقدم،مخصوصشخصی می باشد که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گشته باشد.در نتیجه هیچ شرکت دیگری حق اینکه شرکتی با این نام تاسیس کند را ندارد.

درج موضوع شرکت طبق نوع فعالیت و مدت زمان آن. نخست گزینش نوع فعالیت می باشد و آنگاه مدت زمان فعالیت براین اصل که محدود یا نامحدود باشد و چنانچه محدود باشد مشخص نمودن حداکثر زمان فعالیت طبق ماه.

در این خصوص لازم به ذکر است که موضوع شرکت ان چیزی است که شرکت به منظور آن تاسیس شده است.موضوع شرکت باید مشروع و دارای سودهای عقلانی باشد در غیر این صورت باعث باطل نمودن شرکت خواهد شد.در صورت تجاوز مدیران از حدود موضوع شرکت ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط یا تجاوز تمامی مدیران بایستی مسئولیت ضرر و زیان صاحبان سهام را برعهده بگیرند.

زمان فعالیت بر این اصل گزینش می شود که محدود است یا نامحدود. امکان دارد شرکت برای وقت اندک و محدودیبه عنوان مثال 5 یا 20سال تاسیس گردد و هم چنین این امکان وجود دارد که برای زمان نا محدودی باشد.اگر برای زمان مشخصی باشد باید آن مدت حتما ذکر شود و به این دلیل که با رسیدن موعد و انقضای مدت ، شرکت دیگرهیچ اعتباری نداشته ومنحل می گردد.ماده ی 83 اصلاحی ، هر نوع تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و واضح است که مدت فعالیت شرکت همچنین یکی از موارد نام برده شده در اساسنامه می باشد.به همین ترتیب مجمع عمومی می تواند مدت فعالیت شرکت را تمدید و یا این که طبق ملاحظاتی مدت زمان فعالیت شرکت را کاهش دهد.

درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و ذکر یک تلفن ثابت:

ادرس و مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا به وظیفه خود عمل می کنند.مرکز اصلی شرکت که همان اقامتگاه شرکت می باشد از لحاظ ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درصورتی که شرکت به جز مرکز اصلی دارای چند مرکز دیگر به جهت عملیات فنی یاغیره باشد،از دید مقامات قانونی و اشخاص ثالث تنها مرکز اصلی مد نظر بوده و دیگر مراکز مربوط به مناسبت های داخلی شرکت می باشد.همچنین اگر شرکت دارای شعبه یا شعباتی باشد و در اساسنامه ذکر شود باید مکان آن ها مشخص شود.

تعیین سرمایه شرکت:

حداکثر سرمایه به منظور سرمایه گذاری مشخص نشده و شرکا به هر میزان که توانایی داشته باشند امکان دارد سرمایه را بیشتر کنند.بر پایه ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 “سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نبایست اندک باشد”براساس قسمت اخیر این ماده،هزینه سرمایه هر کدام از شرکت های سهامی بعد از تاسیس هم نباید ازمقدار تعیین گشته در ماده ذکر شده کمتر شود.

تعیین نمودن تعداد و بهای سهم برای شرکت:

ثبت کریمخان اینگونه شرح می دهد،سرمایه ی هر شرکت سهامی به قسمت هایی بخش بندی گشته که هر کدام از آن ها را سهم گویند.درنتیجه سهم قسمت هایی است که مجموعه ی آن سرمایه را شکل می دهد.در ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم به این صورت تعبیر گشته(سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی می باشد که تعیین کننده ی میزان مشارکت و تعهدها و منفعت های صاحب آن در شرکت سهامی است).در فرم مربوطه لازم است نام های سهام داران درج شود.با گزینش نام هر یک از اعضا تعیین می گردد که این شخص چه تعداد سهام را متعلق به خود نموده است.

گزینش مورد موجودبودن یا نبودن مجوز به منظور فعالیتهایی که احتیاج به مجوز از سازمان یا ارگانهای ویژه دارند و درج نمودن شماره مجوزو تاریخ مجوز مشروط بر اینکه به وجود آن نیاز باشد.
درج اطلاعات اعضای شرکت.

اطلاعات اشخاص حقیقی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و… و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی. کد پستی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی.(حداقل تعداد شرکا به این صورت است:در شرکت های تضامنی-نسبی-محدود-مختلط غیر سهامی دست کم 2 نفر شریک؛در شرکت های سهامی ویژه-مختلط سهامی دست کم 3 نفر شریک؛ در شرکت های سهامی عام دست کم 5 نفر شریک؛در شرکت تعاونی دست کم 7 نفر شریک)

درج سمت اعضای شرکت و تعیین کردن سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره:

زمان تاسیس،سمت هایی که برای اشخاص گزینش می گردند عبارتند از:مدیر عامل؛رئیس هیات مدیره؛نایب رییس هیات مدیره؛عضو هیات مدیره

تکمیل کردن فیلد تاریخ اغاز سمت، زمان تصدی، مورخ پایان اعتبار سمت و … تعیین نمودن وضعیت حق امضاء و در انتها کلید ثبت سمت فرد.

تکمیل نمودن مشخصات درخصوص نمایندگان قانونی:

(نماینده مد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و مورخ اغاز و خاتمه ی نمایندگی مشروط بر وجود نماینده)

درج مشخصات در خصوص تأسیس شعبه مشروط بر اینکه شعبه ای وجود داشته باشد.

نخست درج نمودن کد پستی شعبه، تلفن تماس واحد ثبتی شعبه، ادرس شعبه و در انتها ثبت شعبه. درصورتی که هنوز از سمت سهامداران جهت این مسئله تکلیفی تعیین نشده باشد تا مشخص شدن تکلیف شعب شرکت مورد نداشتن شعب را گزینش نمایند.

کامل نمودن مشخصات سال مالی شرکت و مشخصات روزنامه شرکت با گزینش از لیست روزنامه شرکت.
درج مشخصات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
انتخاب مورد تأیید مدارک لازم، پذیرش نهایی و اخذ رسید پذیرش اینترنتی.
امضای مدارک تصدیق شده و پرینت شده به وسیله سامانه توسط اعضای شرکت.
پسراز به پایان رسیدن این مراحل، سامانه یک شماره ثبت می دهد که جهت چاپ در روزنامه به آن نیاز می شود.

3-فرستادن مدارک تقاضای تاسیس شرکت به وسیله ی پست

بعد از قبول نهایی اینترنتی توسط سامانه و دریافت تاًییدیه ی پذیرش ، لازم است نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و پیوست های آن ها را امضا و به وسیله ی باجه های پست به طور سفارشی به نشانی تعیین شده در تاًییدیه ی پذیرش بفرستید. مدارکی که پس از کامل نمودن گام های ثبت لازم است فرستاده شود شامل این موارد می باشد: دو نسخه از مدارکی که به وسیله ی اعضاء امضا شده است؛ فتوکپی مدارک شناسایی اشخاص؛ گواهی عدم سوء سابقه ی کیفری اعضا؛ یک ورق ازتأیید نام و ورق رسید پذیرش اینترنتی.

با کامل نمودن فرم ها و پست آن ها به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما نقصی داشته باشد، برای شما ابلاغ رفع ایراد فرستاده می گردد و می بایست نقصی که گرفته شده برطرف گردد و در صورتی دیگر حتی امکان دارد صورتجلسه ی شما پذیرفته نشود که در این صورت علت های عدم پذیرش صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما شرح می شود تا شما به صادر نمودن صورتجلسه ی جدید اقدام کنید. اما اگر درمدارک فرستاده شده نقص و عیبی نبود،از تقاضاکنندگان دعوت به حضور در اداره ثبت می شود.

4-احراز هویت و دریافت امضاء از درخواست کنندگان

پس از تایید وپذیرش مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و اطلاعات مضامین در دفاتر ویژه ثبت می گردد.متولی دفتر به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اغاز می کند.کارت شناسایی تقاضاکنندگان را دریافت می نماید وآن را با اطلاعات درج شده در شرکتنامه می سنجد. احراز هویت درخواست کنندگان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق وتایید متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ،درج شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت ازدیگر اقدامات متصدی دفتر است.آنگاه پرونده تشکیل شده و روی آن از حیث تکمیل امضاء گواهی می نماید.

رئیس اداره دو نسخه آگهی را امضا نموده و یک نسخه از کلیه ی مدارک در پرونده شرکت،ضبط و نگه داری و نسخه دوم به منظور حفظ در شرکت به درخئاست کننده تحویل داده می شود و این سند “سند ثبت شرکت” می باشد.

5-وارد نمودن آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

وارد نمودن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین گام ثبت می باشد.صاحبان آگهی جهت ثبت آگهی در روزنامه رسمی،لازم است بعد از به پایان رساندن مراحل قانونی و ثبت آگهی خویش در ادارات ثبت،کلیه ی گام ها را توسط پورتال روزنامه رسمی کشور به نشانی http://www.rrk.ir انجام دهند و هم چنین مبلغ انتشار آگهی را به طور اینترنتی پرداخت کنند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان آماده ی ارائه ی انواع خدمات ثبتی به شما می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *