آرشیو برچسب‌ها: صورتجلسه تغییرات

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت، نام شرکا، میزان سهام ، هیئت مدیره، حق امضاء و … می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند.تغییرات شرکت […]

نکاتی در مورد تنظیم صورتجلسات تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری یکی از چیزهایی که برای رسمی کردن و ثبت تغییرات و تصمیم های شرکت نیاز داریم صورتجلسه می باشد.در این صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت می دهند تا به نمایندگی از دیگر […]

نام صورتجلسه درموسسه حقوقی ثبت کریم خان : نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل موسسه نمونه صورتجلسه هیات مدیره در موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نمونه صورتجلسه های تغییرات در شرکتهای سهامی خاص را ارائه می دهد. نام صورتجلسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه […]