آرشیو برچسب‌ها: اختراع

اختراع و اکتشاف در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح نموده است.نظر به اینکه اختراع و اکتشاف بر اثر زحمت،ابتکار،ذوق،استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف به دست می آید به همین سبب نباید حقوق فرد در برابر اختراع و اکتشافش نادیده گرفته شود و به صورت رایگان اختراع یا […]

استفاده از حق اختراع پس از ثبت اختراع حاصل تفکر اشخاصی است که بار اول محصولی ویژه را عرضه می کنند و در یک شغلی مانند فناوری، صنعت و … مشکلاتی را برطرف می نمایند.ورقه اختراع سند مالکیتی است که برای مدت اندک جهت استفاده منحصر به فرد به مخترع ارائه می شود تا حریفان […]

مراحل ثبت تغییرات راجع به اختراع تمامی تغییرات ایجادشده دراختراع یاویژگی های آن،چنانچه ثبت شده باشد در کشور ما دارای اعتبار می باشد.بنابراین دارنده اختراع موظف است هرتغییری از جمله اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه،طبقه بین المللی اختراع،یا واگذاری استفاده از اختراع یا انتقال و یا انصراف از مالکیت اختراع به ثبت رسیده را برای ثبت در سوابق به […]

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع اختراع حاصل افکار اشخاصی است که برای بار اول محصولی را عرضه می کنند و اگر مسئله ای در یک صنعتی به وجود آمد آن را حل می کنند.اگر اختراعی ثبت شود، گواهینامه ی اختراع  به صاحب اختراع ارائه می شود.اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع ،گواهینامه ای را […]