گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص اخذ گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع نکاتی را به شما ارائه می دهد.ثبت کردن قانونی یک نام تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع برای آن سبب ایجاد حمایت قانونی می کند و که این ثبت موجب حفاظت از آن در قبال سوء استفاده کنندگان می شود.زمان اعتبار پشتیبانی از علامت تجاری،10 سال از زمان ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال می توان تمدید کرد و مادامی که ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از زمان اعتبار گذشته باشد مالک گواهینامه باید برای ثبت نام و علامت تجاری خود مجدداً مبادرت نماید.

 

زمان اعتبار گواهی طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود . این زمان را می توان برای دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر بعد از پرداخت هزینه های مرتبط تمدید نمود.بعد از اتمام هر دوره که از اتمام دوره آغاز می شود یک فرصت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همین طور جریمه دیرکرد را باید پرداخت کند.

همین طور ، زمان اجازه به کار بردن محدودیت از اختراع درتمام کشورها به یک مقدار نیست و اکثر بین 16 الی 20 سال است . به سبب قوانین ایران ، زمان اعتبار ورقه اختراع به درخواست مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و زمان نام برده صریحاً در ورقه اختراع ذکر میشود .در این شرایط مخترع یا قائم مقام قانونی او اجازه محدودیت ساخت یا فروش اعمال یا به کار بردن از اختراع خود را خواهد داشت.زمان اعتبار ورقه اختراع از زمان ارائه اظهارنامه شمار میرود.

نکاتی در خصوص گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع

مادامی که گواهی طرح صنعتی ناپدید یا از بین برود، در مورد با صدور گواهی المثنی در قانون مصوب 1386 وظیفه مشخص نشده است، مسلماً در ماده 175 آیین نامه پایه گذاران آیین نامه این مورد را تعیین و وضعیت و مراحل صدور آن را مورد دستور قرار داده اند.به موجب ماده مذکور شده، در زمان ناپدید شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، صاحب می تواند با پرداخت هزینه در جدول هزینه ها، درخواست صدور المثنی نماید. بنابراین شخص باید به وسیله از بین رفتن یا مفقود شدن گواهینامه را بصورت کتبی به منبع ثبت اعلام و صورت مجلس حاکی بر تایید و اعلام آگاهی حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یک نفر از گواهان نام برده رسیده و هویت و امضاء مزبور به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، پیوسته نماید.

مراحل نبود گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه تقاضا کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. هنگامی که تا 10 روز از زمان انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، شکایت نرسیده یا در زمان شکایت ، اصل گواهینامه به وسیله شکایت کننده تسلیم نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی مبادرت به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. بررسی به شکایات دریافتی با دادگاه صالح می باشد.با دقت به تبصره زیر ماده ذکر شده، صدور المثنی جهت گواهینامه های ناپدیده شده و یا از بین رفته که به افراد مقیم خارج از کشور متعلق است، موردنیاز بودن ارائه ابلاغیه ای است که از جانب دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تصویب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و مقدمات تنظیم در بالا هم رعایت شده باشد.

در رابطه با موارد بالا ذکر یک سری از نکات زیر لازم به گفتن است:

  1. دریافت گواهی نامه المثنی طرح صنعتی به نظری که گواهی نامه اصلی ناپدید یا از بین رفته باشد مشخص کرده است.
  2. اطلاع ناپدیدی یا از بین رفتن گواهی نامه طرح صنعتی به مرجع ثبت میبایست همراه با صورت مجلس باشد که شرایط آن در ماده بالا آمده باشد.
  3. هنگامی که درخواست کننده گواهینامه المثنی مقیم خارج از کشور باشد، میبایست مراحل ناپدید شدن یا از بین رفتن گواهینامه اصلی و تقاضایی گواهینامه المثنی را طی ابلاغیه ای که به وسیله ی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر و به تصویب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و مقدمات تنظیم در بالا هم رعایت شده باشد، به مرجع ثبت ابلاغ کند.
  4. مراحل نابود گواهینامه اصلی یک بار در روزنامه رسمی آگهی می شود و هنگامی که طی 10 روز اعتراض نرسد یا در زمان اعتراض،اصل گواهینامه به وسیله معترض تسلیم نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. مادامی که شکایات پس از صدور گواهینامه المثنی دریافت شد ، در دادگاه صالح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با دقت به مراحل بالا به نظر می رسد که مشخص کردن شرایط بالا جهت صدور گواهینامه المثنی اختیاری خواهد بود و معمولا قیاس این گواهینامه با اسناد مالکیت اموال غیر منقول درست نمی باشد. در هر صورت می توان با تقاضایی درخواست کننده گواهی نامه المثنی صادر کرد و مادامی که بعدها اشخاص ثالث شکایت داشته باشد ، این شکایات در مرجع قضایی قابل بررسی است.در نهایت شایان ذکر است که با دقت به پیوست یک ضمائم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هزینه صدور گواهی المثنی جهت اشخاص حقیقی 100.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.

مشاوران حقوقی موسسه ثبت کریم خان تبحر بالایی درگواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *