سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی


شرکت تعاونی برای مدت زمان نامحدود در جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی ایجاد می گردد؛ از خدمات این موسسه اقداماتی از قبیل خدمات عمومی و هرنوع امور مرتبط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی،طبقه بندی و نگهداری و تبدیل و فروش محصولات مذکور،پخش هر گونه کالا و ابزار لازم برای زندگی ، کسب وام برای شریکان ،مبادرت به فعالیت های ساختمانی و فراهم نمودن مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ، پذیرش نمایندگی موسسات و کارخانجات متعلق به امور نام برده در فوق،خریداری سهم الشرکه شرکت های همانند و نظایر آن.

سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی در جهت مدیریت فعالیت های خود رکن های ذیل را دارا می باشند:

 • مجامع عمومی
 • هیئت مدیره
 • بازرسی

مجمع عمومی از ارکان تصمیم گیرنده، هیئت مدیره از ارکان اداره کننده و بازرسی از ارکان کنترل کننده می باشد. همچنین شرکت تعاونی حائز مدیر عامل می باشد.

 • نکته – حداقل شمار سهامداران برای ثبت یک شرکت تعاونی 7 نفر و حداکثر آن ها هیچ محدودیتی ندارند.

در ذیل سوال و جواب رایج در ثبت شرکت تعاونی را تفسیر می نماییم:

1. شرایط عضویت در تعاونی چیست ؟

براساس اصل آزادی عضویت ، هرفردی توانایی عضویت در شرکت تعاونی را دارد؛ اما به دلیل آنکه انجام این اصل بدون هیچ شرطی غیرممکن است بنابراین مانع هایی جهت انجام آن موجود می باشد، جهت به عضو درآمدن در شرکت تعاونی ضوابطی تعیین شده است و پذیرش افراد به عضویت درآمده را به داشتن آن ها منوط می کند.

بنابر مقررات تعاونی ، تنها افراد حقیقی( افراد انسانی) و اشخاص حقوقی غیر دولتی توانایی عضویت در شرکت های تعاونی را دارند و اشخاص حقوقی دولتی توانایی عضویت در این شرکت ها را ندارند.

شروط عضویت در شرکت تعاونی شامل :

 • دارای ملیت ایرانی
 • عدم ممنوعیت قانونی و عدم محجورسازی
 • خریداری حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه
 • تقاضای کتبی عضویت
 • ضمانت توجه به قوانین اساسنامه تعاونی
 • عدم توجه به قوانین اساسنامه تعاونی
 • عدم به عضو درآمدن در تعاونی مشابه

شروط مذکور، از شرایط عمومی به شمار می آیند ، به دلیل آن که قانون داشتن این شرایط را جهت عضویت در موسسه های تعاونی اجباری می داند.

به غیر از شرایط مذکور ، اساسنامه شرکت تعاونی امکان دارد شروط دیگری مانند سکونت در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به منظور شروط اختصاصی ، جهت عضویت بیان می نماید. همچنین خدمات و ظرفیت شرکت در جهت پذیرش نفر جدید می بایست منظور گردد.

2. برای تشکیل شرکت تعاونی چه میزان سرمایه لازم است ؟

مشخص نمودن مقدار سهام و ارزش آن توسط هیات موسس تعاونی صورت می پذیرد و اندازه آن در اساسنامه درج می گردد.تعاونی زمانی ایجاد می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت گردد و اگر نقدی و جنسی باشد میبایست ارائه گردد.در شرکت های تعاونی نیز میزان سرمایه گذاری حداقل1،000،000،000 ریال می باشد.

3. تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی چیست ؟

ملزومات ایجاد تعاونی، به ثبت رساندن آن می باشد. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” حادث در مرکز اصلی تعاونی می باشد.قوانین مرتبط به ثبت تعاونی ها از قواعد قوانین آمره می باشد بنابراین توجه به آن ها ضروری می باشد. در ثبت شرکت تعاونی، نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است بعد از آگهی پذیرش طی مدت یک ماه از زمان برپایی جلسه نخستین مجمع عمومی عادی، نسبت به ثبت اقدام نماید. در جهت این کار ،میبایست مجمع به دریافت مجوز ثبت از سوی وزارت تعاون مبادرت نماید.

اداره ثبت پس از ثبت تعاونی ، موضوع را توسط قید آگهی در ” روزنامه رسمی ” به آگاهی عموم می رساند و نسخه ای از اطلاعیه ثبت و اساسنامه مهر شده به اداره کل یا اداره تعاون صادر می گردد. هیات مدیره تعاونی بعد از ثبت می بایست ازسوی اداره تعاون از بهر آن پروانه تاسیس فراهم نماید و بعد از دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی قادر است به فعالیت مبادرت نماید.

4. چگونه دعوتنامه مجمع عمومی به اطلاع اعضاء می رسد ؟

دعوتنامه مجمع عمومی میبایست با درج روز و ساعت و تاریخ ، مکان تاسیس و دستور جلسه ، به وسیله اطلاعیه در روزنامه های کثیرالانتشار یا ارائه دعوتنامه به صورت کتبی با دریافت رسید یا صدور آن به وسیله پست سفارشی به محل اسکان اعلام شده عضو به شرکت ، به آگاهی اعضا می رسد؛ همچنین پیوست اطلاعیه دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعبه های آن، ایضاٌ محل کارگاه ها و فروشگاه های تعاونی اجباری می باشد.

مطالبی درخصوص موضوع دعوتنامه مجامع عمومی

 • الف) چاپ اطلاعیه در روزنامه های کثیرالانتشار در جهت تعاونی هایی که دارای بیش از 100عضو می باشند ، اجباری می باشد. روزنامه کثیرالانتشار میبایست توسط مجمع عمومی عادی پذیرش گردد.
 • ب) زمانی که تمامی عضوها در مجمع عمومی حضور داشته باشند، عرضه مدارک مرتبط به چاپ آگهی و مراعات نمودن فاصله زمانی تاریخ دعوت تا ایجاد جلسه اجباری نمی باشد.
 • ج) فاصله زمانی میان دعوت تا ایجاد مجمع عمومی میبایست حداقل 15 روز و حداکثر 20 روز می باشد. زمانی که برپایی انتخابات در دستور جلسه درج شده باشد، این مدت زمان حداقل 30 و حداکثر 35 روز می باشد.
 • د) هرکدام از عضوها قادرند پیش از قانونی بودن جلسه مجمع عمومی، عنوان دیگری به جز موارد درج شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را جهت ارائه در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است منظور نماید.

مقام ذکرشده موظف می باشد پیشنهاد موردنظر را در مجمع اعلام نماید تا اگر به تصویب رسد ، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر یک ماه دعوت ایجاد می شود بیان گردد.

5. چه مدارکی جهت ثبت شرکت تعاونی لازم است ؟

برای ثبت شرکت ها و انجمن تعاونی بعد از طرح و تصویب آن ،میبایست مدارک زیر را در چهار رونوشت به اداره ثبت شرکت ها عرضه نمود.

 • صورتجلسه ایجاد مجمع موسس و نخستین مجمع عمومی و فهرستی از اعضا و هیات مدیره تعیین شده و بازرسان
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • تقاضای کتبی ثبت
 • پروژه پیشنهادی میزان لازم التادیه سرمایه
 • رسید پرداخت میزان لازم التادیه سرمایه
 • مدارک دعوت به عضویت افراد دارای شرایط ( بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران )

6. نحوه انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی به چه صورت است ؟

نخستین هیئت مدیره را در آغاز تاسیس شرکت تعاونی ” اولین مجمع عمومی عادی ” تعیین می نماید. تعیین هیئت مدیره های بعدی بردوش مجمع عمومی عادی می باشد. عضوهای هیئت مدیره سه سال توسط رای مخفی و به صورت کتبی و انتخاب اکثریت صورت می گیرد.

دریافت رای جهت تعیین اصلی و جانشین در یک نوبت صورت می گیرد. واجدین اکثریت پس از عضوهای اصلی ، براساس اعضای جانشین معروف می شوند . عضوهای هیئت مدیره ، شامل اصلی و جانشین ، از میان عضوهای شرکت تعاونی تعیین می گردند. عضویت منتخبان زمانی اجرا می گردد که پذیرش خود را به صورت کتبی اطلاع دهند.

دوران ماموریت هیئت مدیره از موعد پذیرش مقام آن ها آغاز می گردد؛ منوط به اینکه زمان ماموریت هیئت مدیره پیشین گذشته باشد ؛ بنابراین آغاز ماموریت آنان از هنگام پایان مسئولیت هیئت مدیره پیشین می باشد.در جلسه مجمع عمومی عادی که در آن عضوهای هیئت مدیره تعیین می گردند ، کاندیدای عضویت در هیئت مدیره با اجازه رئیس جلسه می توانند ، در مدت زمانی که برای هرکدام از آن ها معین گشته خود را معارفه نمایند. در تعاونی هایی که چند کاربرد دارند ، اگر بودن عضو غیر شاغل قانونی باشد ، هیئت مدیره میبایست از بین عضوهای شاغل تعیین گردد.

7. حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره شرکت تعاونی چگونه تعیین می شود؟

عضوهای هیئت مدیره با پذیرش مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا اخذ می نمایند .چنانچه اعضای هیئت مدیره از جایی دیگر حقوقی دریافت نمایند، تنها از شرکت تعاونی پاداش اخذ می تمایند.

قوانین درخصوص حقوق و مزایای هیئت مدیره براساس آیین نامه مرتبط ( آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها ) به تفسیر ذیل می باشد:

در تعاونی هایی که بنابر گونه اقدامات آن ها ، عضو هیئت مدیره استخدام در تعاونی مشخص می گردند و مسئولیت های مداومی بردوش دارند ، حقوق و مزایای اعضای ذکرشده طبق شروط تعاونی جهت شغل ذکرشده ، یا حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره ، مصوب مجمع عمومی ( عادی ) تادیه می گردد.

حداقل حقوق ماهیانه عضوهای موظف هیئت مدیره برابر حداقل حقوق ماهیانه کارمندان قانون کار و حداکثر آن ده برابر حداقل می باشد. مزایای ماهانه عضوهای غیر موظف هیئت مدیره برابر حقوق ماهانه کارکنان قانون کار است. مشخص نمودن مقدار حقوق عضوهای هیئت مدیره برابر با فعالیت تعاونی و به تصویب مجمع عمومی عادی بستگی دارد.

8. طریقه افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی به چه صورت است ؟

براساس تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 : افزونی سرمایه شرکت تعاونی به وسیله ( خریداری سهام توسط عضوهای جدید و یا افزونی شمار سهام عضوهای پیشین شرکت امکان پذیر می باشد.) پس روش افزونی سرمایه در موسسه های تعاونی، چاپ سهام جدید می باشد و افزایش مبلغ اسمی سهام جهت این امر ارزش قانونی ندارد.

9. جهت دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی چه مدارکی لازم است ؟

 • الف ) کپی مدارک ثبت تعاونی که از سوی مرجع ثبت اخذ شده باشد.
 • ب) کپی از روزنامه رسمی که اطلاعیه تاسیس شرکت تعاونی در آن نشر می گردد.
 • ج) درخواستی جهت دریافت پروانه تاسیس که برای اداره تعاون مکتوب گردیده است.

10. مزایا و تسهیلات شرکت تعاونی چیست ؟

با این ثبت ، شرکت تعاونی از خدمات و تسهیلات مرتبط به تعاونی ها که دولت به آن ها داده ،برخوردار می شوند. این تسهیلات شامل:

 • تادیه یارانه سود تسهیلات بانکی و دیگر مبالغ سرمایه گذاری اولیه جهت ایجاد شرکت
 • عرضه مشاوره برای کمک به بهبود بهره وری، آموزش کارآفرینی ، مهارت ، کارآموزی رایگان
 • خواسته های شرکت های تعاونی از عضوها شامل خواسته های برجسته به شمار می آید. به بیان دیگر، چنانچه یکی از مشتریان موسسه ورشکسته شود،در وهله اول شرکت تعاونی توانایی وصول بدهی از سرمایه بدهکار را دارد.
 • 70 %از منبع های بانک توسعه تعاون به منظور بانک تخصصی شرکت تعاونی ، برای پشتیبانی از تعاونی ها تخصیص داده می شود.
 • هزینه هایی که در پایان هر سال به شریکان ادا می گردد از مالیات معاف می باشند.شایان ذکر است درخصوص معافیت های مالیاتی موردنیاز نکات ذیل میبایست رعایت گردد .

شرکت و تعاونی ها شخصیت حقوقی دارا می باشند، پس موظف می باشند اظهارنامه و ترازنامه و صورت حساب منافع و ضررهای سال مالی مربوط به دفاتر قانونی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مرتبط ارائه نمایند و مالیات معاف شده را ادا نمایند.

معافیت تعاونی موسسه های تعاونی مصرف و مسکن کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از مالیات، منوط به این می باشد که براساس اساسنامه جهت کارمندان یک موسسه ایجاد شود و تنها به تهیه اجناس و مسکن برای عضوها روا می باشد.

در موسسه حقوقی کریم خان برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان تخصصی،در زمینه ثبت ثبت شرکت تعاونی با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *