روند انتشار اوراق قرضه در شرکت های سهامی

روند انتشار اوراق قرضه در شرکت های سهامی


انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی چگونه انجام می گیرد؟

با توجه به مقالات گذشته که در خصوص شرکت های سهامی شرح داده شد، در این مقاله موسسه ثبت کریم خان در نظر دارد تا به نحوه ی انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی بپردازد.مطابق ماده 51 شرکت سهامی عام با داشتن شروط درج شده در این قانون ، امکان انشار اوراق قرضه را دارا خواهد بود.

“ورقه قرضه” برگه قابل معامله ای می باشد که بیانگر مبلغی وام بوده با سود مشخص که کلیه یا بخشی از آن در مهلت یا مهلت های مشخص می بایست بازگرداننده شود. امکان دارد ورقه قرضه علاوه بر سود حقوق دیگری هم داشته باشد(ماده 52)

صاحبان اوراق قرضه در اداره کارهای سازمان مداخله نمی نمایند و تنها طلبکار موسسه به شمار می آیند.علاوه بر اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه نیز فعالیت تجاری محسوب نمی شوند.

 

روند انتشار اوراق قرضه در شرکت های سهامی

شرایط انتشار اوراق قرضه در شرکت

 1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت
 2. تمامی سرمایه ثبت شده شرکت پرداخت گردیده باشد.
 3. دو سال کامل از زمان ثبت شرکت سپری شده باشد باشد.
 4. دو ترازنامه عملکرد سالانه سازمان توسط مجمع عمومی مصوب شده باشد.

در صورتی که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت مقرر نگشته باشد،مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قادر است بر اساس توصیه هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را مصوب و نحوه ی انتشار اوراق قرضه را مشخص نماید.اساسنامه و یا مجمع عمومی امکان صدور اجازه به هیات مدیره موسسه در خصوص اینکه در مهلتی که از دو سال بیشتر نشود،در یک ماده چند مرتبه به انتشار اوراق قرضه بپردازد را دارد.در ضمن ارزش اسمی اوراق قرضه و همچنین مبلغ قطعات اوراق قرضه می بایست به صورت مساوی باشد.

اتخاذ تصمیم در خصوص به فروش رساندن اوراق قرضه و نحوه ی صدور و انتشار آن می بایست به انضمام طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.اداره یاد شده مواد تصمیم به ثبت رسانده و چکیده آن را به انضمام طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به خرج سازمان در روزنامه رسمی آگهی می نماید.

تبصره-پیش از اجرای تشریفات یاد شده در ماده مذکور ،هر نوع آگهی جهت فروش اوراق قرضه دچار ممنوعیت می باشد.

مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

طبق ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه لازم است موارد ذیل را در بر داشته و به وسیله صاحبان امضاء مجاز شرکت ،به امضاء برسد.

 • اسم شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت
 • شماره و زمان به ثبت رساندن شرکت
 • کانون اصلی شرکت
 • مدت شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت و اشاره به این که تمامی آن تأدیه گردیده است.
 • چنانچه شرکت در گذشته اقدام به صدور اوراق قرضه کرده باشد ،مبلغ و تعداد و زمان صادر شدن آن و ضمانت هایی که ممکن است به منظور استرداد آن مد نظر باشد و نیز وجوه بازپرداخت شده آن و چنانچه اوراق قرضه اسبق قابلیت تبدیل به سهام شرکت را داشته باشد، مقداری از آن نوع اوراق قرضه که تاکنون به سهم تبدیل نگشته است.
 • اگر شرکت در گذشته اوراق قرضه شرکت دیگری را ضمانت نموده باشد ،وجوه و مدت و دیگر شروط ضمانت یاد شده
 • وجوه قرضه و مهلت آن و نیز ارزش اسمی هر برگه و نرخ بهره ای که به قرضه متعلق می شود و ترتیب احتساب آن و قید دیگر حقوقی که احتمالاَ به منظور اوراق قرضه مد نظر می باشد و نیز زمان یا مهلت های و شروط بازپرداخت اصل و تأدیه سود و غیره و چنانچه اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شروط ترتیب بازخرید.
 • ضمانت هایی که ممکن است جهت اوراق قرضه مد نظر باشد.
 • در صورتی که اوراق قرضه قابل معاوضه با سهام شرکت یا قابلیت تبدیل به سهام شرکت را داشته باشد ،مدت و دیگر شروط معاوضه یا تبدیل
 • چکیده گزارش اوضاع مالی شرکت و چکیده ترازنامه سال مالی آخر آن که توسط مجمع عمومی سهامداران مصوب شده باشد.
  بعد از نشر آگهی فوق در ماده 57 شرکت می بایست تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با درج شماره و زمان آگهی نشر یافته در روزنامه رسمی و نیز شماره و زمان روزنامه رسمی که آگهی در آن انتشار یافته در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مرتبط به موسسه در آن انتشار می یابد،آگهی نماید.

مندرجات برگه ی قرضه

به موجب ماده 60 ورقه می بایست موارد ذیل را در بر داشته و به همان ترتیبی که جهت امضای اوراق سهام تعیین گشته ،به امضاء برسد.

 • اسم شرکت
 • شماره و زمان به ثبت رسیدن شرکت
 • کانون اصلی شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت
 • مدت شرکت
 • ارزش اسمی و شماره ترتیب و زمان صادر نمودن برگه قرضه
 • زمان و شروط بازپرداخت قرضه و همچنین شروط بازخرید برگه قرضه(در صورتی که قابل باز خرید باشد)
 • ضمانت هایی که ممکن است برای قرضه مد نظر باشد.
 • چنانچه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام باشد،شروط و ترتیباتی که لازم است به منظور معاوضه رعایت گردد با قید اسم افراد یا سازمان هایی که تعهد معاوضه اوراق قرضه را نموده اند.
 • چنانچه اوراق قرضه در شرکت قابل تبدیل به سهام شرکت باشد،مهلت و شروط این تبدیل.

انتشار اوراق قرضه در شرکت جهت افزایش سرمایه شرکت

اوراق قرضه در شرکت امکان دارد دارای قابلیت معاوضه با سهام شرکت را داشته باشد،در این حالت مجمع عمومی فوق العاده می بایست بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و گزارش ویژه بازرسین موسسه همزمان اجازه انتشار اوراق قرضه ارتقاء سرمایه شرکت را پیش از آن معادل با مبلغ قرضه مصوب نماید.

افزایش سرمایه یاد شده در ماده 61 پیش از صادر نمودن اوراق قرضه در شرکت می بایست توسط یک یا چند بانک و یا موسسه مالی دارای اعتبار ،پذیره نویسی گردیده باشد و معاهده ای که در موضوع این نوع پذیره نویسی و شروط آن و تعهد پذیره نویسی حاکی از اعطای این نوع از سهام به صاحبان اوراق قرضه و دیگر شروط مرتبط با آن میان سازمان و این نوع پذیره نویسان انعقاد گردیده است هم می بایست به در مجمع عمومی یاد شده در ماده 61 مصوب گردد، در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره-شورای پول و اعتبار شروط بانک ها و سازمان های مالی را که قادر به پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ها می باشند را مشخص می نماید.

 • در خصوص مفاد 61 و 62 حق برتری صاحبان سهام شرکت در خرید سهام قابل معاوضه با اوراق قرضه، به صورت خود به خود از بین خواهد رفت.
 • شروط و ترتیب معاوضه برگه با سهم می بایست در برگه ی قرضه ذکر گردد.
 • معاوضه ی برگه ی قرضه با سهم پیرو رغبت و پذیرش صاحب ورقه قرضه می باشد.صاحب ورقه قرضه در هر زمان پیش از سررسید ورقه ،تحت شرایطی و به صورتی که در ورقه ذکر گردیده ،می تواند آن را با سهم شرکت معاوضه نماید.

ثبت شرکت کریم خان به منظور ارائه ی تمامی خدمات ثبتی ، آماده ی همکاری به متقاضیان گرامی می باشد.جهت تماس با مشاوران ما با شماره ی 87146 ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *