تصفیه پس از انحلال در اثر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا اعلام وزارت تعاون


در این مقاله بنا بر این است که توضیحاتی در خصوص تصفیه پس از انحلال در اثر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا اعلام وزارت تعاون داده شود.

ثبت کریم خان لازم می دادند در این مقاله پیش از هر چیزی یک سری نکات را به شما یادآور شود.

  • تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن اعتباری ندارد
  • تا انتهای کار تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و زمانی که برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه ، آن را ترتیب می دهند.
  • شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال، در حال تصفیه به شمار می رود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر گردد.همچنین لازم است اسم مدیران تصفیه در همه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی ذکر گردد.

تصفیه و هیئت تصفیه

تصفیه عبارت است از انجام امور مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی به انحلال رسیده است ، به شرح ذیل :

  • خاتمه دادن به کارهای جاری ؛
  • اجرای تعهدات موجود ؛
  • وصول مطالبات ؛
  • تعیین بدهی ها ؛
  • تقسیم دارایی .

هیئت تصفیه متشکل از سه نفر می باشد که آن ها را مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون که قصد انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی را دارند ، تعیین به مرجع ثبت شرکت ها معرفی گردند انتخاب و معرفی آن ها باید طی یک ماه از تاریخ انحلال تعاونی صورت پذیرد.

آخرین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی و هیئت تصفیه آن مکلف اند بلافاصله پس از ثبت انحلال، ضمن تنظیم صورت مجلس، اقدام به تحویل و تحول تعاونی کرده و اعضای هیئت تصفیه سمت خود را تصدی نمایند. در صورتی که هیئت مدیره مزبور از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور کند، هیئت تصفیه با نظارت نماینده وزارت تعاون به تصدی سمت خود و شروع امر تصفیه اقدام می نماید؛ ولی این امر به هیچ وجه رافع مسئولیت هیئت مدیره قبل از انحلال نمی باشد.از تاریخ تعیین هیئت تصفیه، اختیارات مدیران تعاونی خاتمه می یابد و تصفیه شروع می شود. هیئت تصفیه نماینده قانونی تعاونی در حال تصفیه است و کلیه اختیارات لازم را برای امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش داراست و می تواند برای طرح دعاوی و دفاع، وکیل معین نماید.

محدود کردن اختیارات هیئت تصفیه باطل و کان لم یکن می باشد. هیئت تصفیه می تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم کند یا یکی از اعضای هیئت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه های هیئت تعیین نماید.

هر تغییر سمت و یا تغییر امضاهای اعضای هیئت تصفیه میبایست بعد از تصویب هیئت تصفیه به مرجع ثبت شرکت برای ثبت ارسال و نسخه ای نیز به وزارت تعاون ارائه گردد.مدت ماموریت هیئت تصفیه نباید از دو سال بیشتر شود. در صورتی که تا پایان ماموریت، کار تصفیه تمام نشود ، هیئت تصفیه میبایست با ذکر علل و دلایل تمام نشدن تصفیه امور، مهلت اضافی لازم برای خاتمه دادن به امر تصفیه و تدابیر مورد نظر برای پایان دادن به امر تصفیه را از مرجعی که او را تعیین کرده است مطالبه کند. مرجعی که هیئت تصفیه یا هر کدام از اعضای آن را معین کرده است، می تواند آن را عزل نماید.

در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی اعضای هیئت تصفیه، مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی میبایست طی یک ماه جانشین تعیین شود، در غیراین صورت وزارت تعاون می تواند پس از پایان مهلت ذکر شده جانشین را تعیین کند. در هر دو حال باید عضو یا اعضای جانشین به مرجع ثبت شرکت معرفی شوند. تا زمانی که عضو یا اعضای جانشین تعیین و به مرجع ثبت شرکت یا اتحادیه معرفی نشده اند، عضو یا اعضایی که استعفا داده اند هیئت تصفیه همچنان موظف به انجام وظیفه خود هستند.در زمان تصفیه هر گاه تشکیل مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی در حال تصفیه لازم باشد، دعوت آن برعهده هیئت تصفیه می باشد. مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجمع، مانند زمان پیش از انحلال می باشد.

اعضای هیئت تصفیه می توانند به اخذ کارمزد بپردازند. تعیین کارمزد اعضای هیئت تصفیه منتخب مجمع عمومی فوق العاده بر عهده همان مجمع می باشد. وزارت تعاون، در صورتی که مجمع ذکر شده کارمزد اعضای هیئت تصفیه را تعیین ننموده باشد و همچنین در خصوص کارمزد هیئت تصفیه ای که خود تعیین نموده است، راساَ اقدام می نماید. کارمزد ذکر شده از اموال تعاونی در حال تصفیه پرداخت می گردد.اعضای شرکت یا اتحادیه تعاونی که پیش از انحلال براساس ماده 10 قانون بخش تعاونی بر تمامی امور تعاونی حق نظارت داشتند، در مدت تصفیه نیز می توانند از عملیات و حساب ها اطلاع یابند.

تازمانی که کار تصفیه تمام نشده است، هیئت تصفیه میبایست هر سال مجمع عمومی عادی تعاونی را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است، دعوت کند و صورت دارایی ، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن زمان انجام داده است، به مجمع عمومی ذکر شده ارائه دهد. هر گاه مجمع عمومی دو بار با رعایت شرایط و تشریفات معین شده دعوت شده اما تشکیل نشود یا اینکه تشکیل شود ولی نتواند تصمیم گیری کند، هیئت تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های ذکر شده را به گونه ای که در اساسنامه تعاونی پیش بینی گشته است، به اعضا اطلاع دهد.

هیئت تصفیه و هر کدام از اعضای آن می توانند استعفا دهند ؛ در این صورت در صورتی که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی انتخاب شده باشند، میبایست مجمع عمومی را برای اعلام استعفای خود و همچنین تعیین جانشین دعوت نمایند. چنانچه مجمع عمومی تشکیل نگردد یا نتواند جانشین انتخاب کند و همچنین در موردی که هیئت تصفیه را وزارت تعاون تعیین کرده باشد، لازم است استعفا به وزارت تعاون ارائه گردد.

در هر صورت تا زمانی که جانشین تعیین نشده و مراتب به مرجع ثبت شرکت اعلام نشده باشد، عضوی که استعفا داده میبایست حضور داشته و به وظایف خود عمل کند..بعد از ختم تصفیه و انجام تعهدات و ادای تمامی قروض ، دارایی شرکت یا اتحادیه تعاونی، در ابتدا برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به اعضای تعاونی مصرف می شود و مابقی – چنانچه موجود باشد – به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می گردد. هیئت تصفیه میبایست طی یک ماه بعد از ختم تصفیه ، پایان یافتن آن را به مرجع ثبت مربوط اعلام دارد.

دفاتر و اسناد و مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده میبایست تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه حفاظت گردند، به این سبب هیئت تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را هم به مرجع ثبت تحویل دهد تا در آنجا نگهداری گردد و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد.

کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ثبت کریم خان بسپارید.

“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *