Rate this post

شرایط و مدارک ثبت تبدیل شرکت های سهامی

با موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید تا توضیحات جامع تری درباره تبدیل شرکت های سهامی را به شما ارائه دهیم.یکی دیگر از انواع تبدیل در رابطه با شرکت های سهامی که پیش از سال ۱۳۴۷ به صورت سهامی به ثبت رسیده اند و به دلیل جداسازی سهامی خاص و عام در تصویب آخرین قانون می بایستی بر اساس ماده ۲۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به یکی از انواع شرکت ها تبدیل شوند.شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون الزاما طی ۳ سال از تاریخ اجرای این قانون در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آیند و موقعیت خود را با مقررات این قانون مطابقت دهند یا به تعریف دیگری از انواع شرکت های تجارتی ذکر شده درقانون تجارت تبدیل شوند در غیر این صورت این شرکت ها منحل خواهند شد و از نظر مقررات انحلال مشمول قانون تجارت خواهند بود.

مادامیکه شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون طی ۳ سال شرکت خود را با مقررات این قانون مطابقت نداده اند، تابع مقررات مربوط به شرکت های سهامی ذکر شده در قانون تجارت و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.

مطابقت دادن وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی عملی می شود که مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق، مراتب را ثبت نموده و با هزینه شرکت آگهی کرده باشد،لازم به ذکر است که تبدیل شرکت سهامی هیچ گونه هزینه ای برای متقاضی نخواهد داشت و تنها می بایست هزینه آگهی اجرای این ماده پرداخت گردد و در صورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط به تبدیل شرکت سهامی تنها شامل میزان افزایش سرمایه می شود.

تغییر اساسنامه هر یک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون جهت مطابقت دادن وضعیت آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است بنابر تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سهامی صورت پذیرد مگر در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی که میبایست توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب گردد.ترتیب دعوت تشکیل، حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق العاده جهت مطابقت دادن وضعیت شرکت سهامی با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون می باشد.

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان شرایط تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص در تاریخ تصویب را ارائه می دهد.

 1. سرمایه آن ها برای تبدیل شرکت سهامی حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی خاص وضع شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند.
 2. اساسنامه خود را جهت مطابقت دادن با مقررات این قانون اصلاح نموده مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها گزارش دهند.

مرجع ثبت شرکت ها پس از رویت صحت تطبیق وضع شرکت سهامی با مقررات این قانون مراتب را ثبت نموده و با هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

شرایط تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام در تاریخ تصویب به صورت ذیل می باشد :

 1. حداقل سرمایه متقاضی تبدیل شرکت سهامی باید به قدری باشد که برای شرکت های سهامی عام در نظر گرفته شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.
 2. یک سال پس از ثبت شرکت در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک ترازنامه آن توسط مجمع عمومی عادی به تصویب رسیده باشد.
 3. اساسنامه خود را با مقررات این قانون مطابقت دهند ، در صورتی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون قصد داشته باشند جهت تطبیق وضع خود با مقررات این قانون نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند در صورتی که تمام مبالغ اسمی سهام قبلی آن ها پرداخت نشده باشد، نسبت به مبلغ پرداخت شده قبلی طبق هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است ، در هر حال این نسبت نمی تواند از سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد ذکر شده در این ماده رعایت ماده ۱۶۵ این قانون در مورد پرداخت تمام سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.

شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ، که قصد دارند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل گردند میبایست سهام جدید خود را که به واسطه افزایش سرمایه محقق می گردد با رعایت مقررات این قانون جهت پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.

در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب ذکر شده عرضه شده است به طور کلی تعهد نشود و مبلغی که باید براساس مقررات این قانون پرداخت شود تأدیه نگردد شرکت سهامی قادر به تبدیل به شرکت سهامی عام نخواهد بود.شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که قصد تبدیل به شرکت سهامی عام را دارند و به همین جهت نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند میبایست مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند :

 1. اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ثبت رسیده باشد.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت سهامی را تصویب نموده است.
 3. صورت دارایی شرکت سهامی ، در زمان ارائه مدارک به مرجع ثبت شرکت؛ صورت ذکر شده باید متضمن تمامی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و مورد تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری قرار گرفته باشد.
 4. طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که میبایست به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.
 5. آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید توسط مجمع عمومی تصویب شده و مورد تایید حسابدار رسمی قرار گرفته باشد.

مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک ذکر شده در ماده پیشین و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صدور خواهد کرد.

تمامی مقررات ذکر شده در مواد ۱۷۷ الی ۱۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام میبایست رعایت گردد.

در آگهی مربوط علاوه بر ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل شرکت های سهامی نیز لحاظ خواهد شد. در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر اساس ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت سهامی میبایست در مهلت ذکر شده در ماده ۲۸۴ موقعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.جهت اطلاع از شرایط تبدیل شرکتهای سهامی با ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل فرمایید.

شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آن ها حداقل به میزان سرمایه شرکت های سهامی عام ذکر شده در این قانون باشد و قصد داشته باشند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برا تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام

 1. اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ثبت شده باشد.
 2. صورت دارایی شرکت در زمان ارائه مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 3. آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد:
  الف) نام و شماره ثبت شرکت.
  ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن.
  ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
  د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
  ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
  و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
  ز) هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت.
  ح) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
  ط) مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
  ی) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
  ک) ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک ذکر شده در ماده پیشین و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

در آگهی تبدیل شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام، باید کلیه محتویات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و این نکته لحاظ شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نوشته می شود دست کم در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

برای کسب اطلاعات از شرایط تبدیل شرکتهای سهامی می توانید با موسسه ثبت شرکت کریمخان ارتباط برقرار نموده و از راهنمایی مشاوران مجرب این موسسه بهره مند گردید.

شرکت حقوقی و ثبتی کریم خان با کارشناسان مجرب ، پاسخگوی شما به تمامی سوالات راجع به تبدیل شرکت سهامی و تاسیس شرکت سهامی خاص یا عام می باشد . جهت کسب اطلاعات به سایت ثبت شرکت کریمخان مراجعه فرمائید.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *