تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت کریم خان از شما کاربران گرامی دعوت به عمل می آورد تا جهت کسب آگاهی بیشتر از نحوه ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص و اعلام به مرجع ثبت شرکت ها به مطالعه ی مقاله زیر بپردازید. لایحه ی اصلاح قانون تجارت در خصوص تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص مطلبی بیان ننموده است. در صورتیکه نسبت به تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام به طور مفصل مطالبی را بیان نموده است و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر اهمال کرد، اما می توان گفت قانون به این دلیل که تمایل نداشته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری به شرکت سهامی خاص تبدیل شود، در این رابطه مقرراتی را ارائه نداده است.

اما در اجرای مفاد بخش آخر ماده ی 5 لایحه ی مذکور، که به سبب آن چنانچه سرمایه ی شرکت سهامی ، اعم از شرکت سهامی عام یا خاص، پس از اینکه تاسیس شد اگر به هر دلیلی از حداقلی که مشخص شده است،(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) کمتر شود، می بایست ظرف مدت یک سال سرمایه را تا میزان حداقل مذکور افزایش داد یا اینکه شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت هایی که در قانون تجارت ذکر شده است، تغییر شکل پیدا کند. صرفا در این یک مورد ویژه، می توان شرکت سهامی عام را بوسیله ی تجویز مذکور، به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد.

می توان گفت که این تجویز به این علت می باشد که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی بوده که مدتی دارای فعالیت بوده و در حالت مذکور، کاهش سرمایه شرکت، موجب منع قانونی جهت ادامه ی فعالیت آن می گردد. در صورتی که حتی با افزایش سرمایه نیز این منع قانونی رفع نشده است، قانون با تغییر شکل یافتن شرکت به نوع دیگری از شرکت های تجارتی موافقت نموده است، هدف از انجام این موافقت جلوگیری از انحلال و انهدام شرکت می باشد. مطابق با ماده ی 283 ق.ا.ق.ت که مقرر نموده است: « چنانچه تمام سهام جدیدی که بر اساس آنچه که در ماده ی قبل ذکر شده است عرضه شده پرداخت نشود، شرکت قادر نخواهد بود به شرکت سهامی عام تبدیل شود».

مطابق با ماده ی 199 ق.ا.ق.ت انحلال شرکت سهامی عام در مواردی که ثبت شرکت کریم خان در زیر به آنها اشاره نموده است ممکن می باشد :

  • هرگاه شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است را انجام داده یا اینکه انجام آن امکان پذیر نباشد.
  • چنانچه شرکت برای مدت مشخصی ایجاد شده است و آن مدت معین شده سپری شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.
  • در صورتی که شرکت ورشکست شده باشد.
  • هر زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، به هر دلیلی به انحلال شرکت رای بدهد.
  • در صورتی که حکم دادگاه بر انحلال شرکت صادر گردد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ی 210 ق.ا.ق.ت زمانیکه انحلال شرکت به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد ، نسبت به ثالث اثری ندارد.

مطابق ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،به دلیل هر یک از مواردی که در ذیل بیان شده است هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه درخواست کند:

  1. چنانچه تا یک سال بعد از ثبت نمودن شرکت، جهت انجام موضوع آن هیچ اقدامی صورت نگرفته باشد.
  2. چنانچه شرکت به مدت بیش از یکسال، فعالیتی نداشته باشد.
  3. چنانچه مجمع عمومی عادی سالانه، جهت رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی، تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است، ایجاد نشده باشد.
  4. چنانچه بر اساس عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن ، سمت همه یا برخی از اعضای هیات مدیره و سمت مدیر عامل شرکت، اضافه بر شش ماه بدون متصدی مانده باشد.

جهت آگاهی از چگونگی بطلان شرکت سهامی عام در ادامه ی این نوشتار با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید.

بطلان شرکت سهامی عام

هر زمانی که ایجاد شرکت سهامی عام یا خاص، مطابق مقررات قانونی نباشد، به دلیل درخواست هر ذی نفع، دادگاه پس از رسیدگی، به بطلان شرکت حکم خواهد داد. بنابراین عدم رعایت هر یک از مقرراتی که در رابطه با تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد، باعث بطلان آن خواهد شد. چنانچه قصد دارید شرکت سهامی عام خود را به ثبت برسانید می توانید با مدد وکلای مجرب و کارآزموده ی ثبت شرکت کریمخان به انجام این امر بپردازید.

بطلان مذکورهرگز نمی تواند تاثیری در حقوق اشخاص ثالث داشته باشد و بر اساس ماده ی 270 ق.ا.ق.ت موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، قادر نخواهند بود در برابر اشخاص مذکور، به این بطلان اتکا نمایند. خساراتی که از بطلان به صورت تضامنی ناشی می شود، متوجه اشخاصی می باشد که موجب بطلان شده اند. اشخاصی که موجب بطلان شرکت می باشند، توسط دادگاه تعیین می شوند.

مسئولیت تضامنی مسئولان بطلان شرکت به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که بطلان شرکت به آن ها خسارت وارد نموده، این حق را می دهد که خسارتی که به آن ها وارد شده است را از هر یک از آن ها به تنهایی یا از دو نفر آن ها و یا از همه ی آن ها مطالبه نمایند و برای خسارات مزبور، در دادگاه علیه آن ها اقامه ی دعوی نمایند.

مطابق مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت، چنانچه تا قبل از صدور حکم بطلان شرکت از جانب دادگاه، دلایل بطلان از بین رفته باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. دادگاه مربوط می تواند بر اساس درخواست شرکت، برای رفع موجبات بطلان مهلتی را مشخص نماید که از شش ماه بیشتر نباشد. اگر دلایل بطلان طی مهلت مشخص شده، برطرف نشده باشد، دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.

دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می کند، می بایست ضمن صدور حکم ، یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه» مشخص نماید تا بر اساس مقررات مربوط به انحلال شرکت ها، اقدام به تصفیه ی شرکت مورد بطلان نماید. زمانی که مدیر یا مدیران تصفیه ی شرکت، سمت مدیریت تصفیه را قبول نکنند، دادگاه امر تصفیه ی شرکت را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی» حوزه ی خود محول می کند. مطابق با ماده ی 203 ق.ا.ق.ت مشخص نمودن حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این رابطه بر عهده ی دادگاه می باشد.

تصفیه ی امور شرکت سهامی عام

بعد از انحلال شرکت سهامی عام، می بایست امور مربوط به آن تصفیه گردد. بر اساس مواد 204 تا 231 ف.ت ، تصفیه ی امور شرکت سهامی عام مطابق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت ، انجام می شود به جز در هنگام ورشکستگی که بر اساس ماده ی 203 ق.ا.ق.ت ، امور آن طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گردد.

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

مطابق ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت شرکت سهامی عام به محض انحلال، در حال تصفیه به حساب می آید. لازم به ذکر است که شخصیت حقوقی شرکت، تا اتمام امر تصفیه شرکت، برای انجام اموری که به تصفیه شرکت مربوط می باشد، باقی خواهد ماند. همچنین می بایست، همه جا عبارت « در حال تصفیه» در دنباله ی نام شرکت ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمام اوراق و آگهی هایی که به شرکت مربوط می باشد قید گردد.

اعلام به مرجع ثبت شرکت ها

مطابق ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت ، مدیران تصفیه موظف می باشند طی مدت پنج روز، تصمیم خود را در خصوص انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و همچنین نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا بعد از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت ها در آن منتشر می شود، آگهی گردد. علاوه بر این لازم است اضافه شود که بنا بر آنچه گفته شد و مطابق ماده ی 210 ق.ا.ق.ت ، انحلال شرکت تا زمانیکه به ثبت نرسیده و اعلان نشده است، نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *