انتقال مالکیت علامت تجاری

انتقال مالکیت علامت تجاری


چگونگی انتقال مالکیت علامت تجاری

در صورتیکه می خواهید درمورد نحوه انتقال مالکیت علامت تجاری اطلاعاتی کسب نمایید،پیشنهاد می کنیم این مقاله در شرکت ثبت کریم خان را تا انتها مطالعه فرمایید.مالک علامت تجاری،قادر است علامت تجاری را به غیر انتقال دهد یا بدون منتقل نمودن،اجازه بکار بردن آن را به دیگری واگذار نماید.اما هنگامی که مالک علامت یا نماینده قانونی وی،اجازه استعمال آن را به غیر دهد، این اجازه زمانی دارای اعتبار می باشد که مجوز مربوط به آن،در ایران ثبت گردد.در نتیجه،هر نوع نقل و انتقال مالکیت علامت تجاری به ثبت رسیده می بایست در اداره ثبت ،ثبت گردد.

 

انتقال مالکیت علامت تجاری

صاحب علامت تجاری مطابق مقررات،امکان واگذاری مجوز استفاده از علامت به ثبت رسیده خویش را به هر صورت قانونی به غیر،دارد.همچنین در اجازه استفاده از علامت لازم است صراحتاً به این موضوع اشاره گردد که آیا مجوز به شکل انحصاری صادر می گردد یا خیر؟ علاوه بر آن اینکه آیا اجاره گیرنده کنونی حق واگذاری مجوزهای بعدی را دارا می باشد یا خیر.چنانچه انحصاری یا غیر انحصاری بودن حق استفاده از علامت تجاری در مجوز قید نگردد، هر نوع جواز بهره برداری که ثبت گردد غیر انحصاری به شمار خواهد آمد.

اداره ثبت موظف می باشد وجود اسبابی را در عرصه نظارت اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت محصولات موضوع علامت به وسیله ی اجاره گیرنده را در جواز بهره برداری احراز نماید.وگرنه جواز بهره برداری به ثبت خواهد رسید.

به موجب ماده 140 در صورتیکه انتقال مالکیت مربوط به بخشی از محصولات موضوع علامت، ثبت گردد،خارج شدن آن از صاحب اولیه علامت،به شکل معین به دنبال علامت به ثبت رسیده در دفتر ثبت علامت ،ثبت شده و اگر با انتقال یاد شده طبقه یا طبقاتی به صورت کلی از قلمرو علامت به ثبت رسیده خارج شود،در این حالت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از عدد (1) به تعداد طبقات یاد شده متعلق خواهد شد.

هنگامی که انتقال مالکیت تنها مربوط به محصولات ،بدون منتقل نمودن کلی طبقه مربوط صورت گرفته باشد ،در آغاز به شیوه ی مذکور شماره گذاری گشته و سپس شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط به شمار آمده و به همین روش در پی علامت ثبتی،ذکر می شود.

تبصره1-چنانچه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم نعکس یابد،باید به شماره ثبت اصلی علامت ثبت گردیده و صفحه و دفتر مربوط اشاره کرد.
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی محصولات موضوع علامت،مهلت اعتبار قسمت انتقال یافته نمی تواند بیش از مهلت اعتبار باقی مانده علامت به ثبت رسیده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی محصولات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند تقاضای صدور گواهی نامه علامت جهت مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت به ثبت رسیده را کند.
تبصره 4-در صورتیکه علامت به ثبت رسیده در زمان تعیین شده تمدید نشود،مانع از تمدید علامت جهت آن گروه از محصولاتی که پیش از زمان مقرر تمدید به صورت جزیی انتقال یافته اند، نخواهد بود.

علامت تجاری ولو بعد از فوت مالک آن قهراَ به ورثه وی انتقال می یابد.در هر صورت باید مطابق اظهارنامه،اسم مالک جدید آن برای ثبت،به مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،اعلام شود.در اظهارنامه یاد شده می بایست موارد ذیل صریحاَ ذکر گردد:

شماره ثبت علامت تجارتی در ایران ، اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب جدید ، اسم و آدرس وکیل قانونی صاحب جدید در ایران. به اظهارنامه مذکور باید ،اسناد قانونی انتقال،وکالت نامه و گواهی ثبت علامت در ایران،پیوست گردد.گواهی ثبت علامت، پس از ثبت شدن تغییرات و ذکر آن در ظهر گواهی ،به مالک جدید آن باز گردانده می شود.

اصل گواهی نامه نهایی اعتبار دار علامت تجاری ،سند انتقال علامت که توسط صاحب قبلی علامت و منتقل الیه امضاء گردیده باشد،اسناد وکیل قانونی،در صورت وجود،و فیش مربوط به تادیه هزینه ها می بایست به تقاضانامه پیوست گردد.

تبصره 1-تا هنگامیکه انتقال اصورت گرفته در دفتر مربوطه به ثبت نرسیده باشد،اداره ثبت تنها فردی را که علامت به اسم وی به ثبت رسیده ،به عنوان صاحب آن شناخته خواهد شد.
تبصره 2-انتقال مالکیت اجباری علامت با رعایت ضوابط این ماده به وسیله ی وراث و با تقدیم کپی مصداق گواهی انحصار وراثت یا مشخص نمودن سهم الارث،ثبت گردید.
به موجب ماده 138 صاحب علامت موظف می باشد هر گونه تغییر درباره نام ،آدرس،تابعیت و اقامتگاه یا واگذاری مجوز بهره برداری از علامت یا انتقال و یا انصراف از علامت به ثبت رسیده را به صورت کتبی و به انضمام اسناد مربوطه برای ثبت در سوابق به اداره ثبت اعلام کند.اجرای این تغییرات با رعایت ضوابط قانون و این بخشنامه می باشد.

تبصره-در صورتیکه عدم پذیرش طبقه بندی بین المللی علامت به ثبت رسیده ، سبب ایجاد تغییراتی گردد، صاحب علامت تجاری قادر است از اداره ثبت تقاضا نماید که تغییرات یاد شده در تصدیق علامت صورت گیرد.
در ادامه ی مطلب ثبت کریم خان شیوه ی انتقال مالکیت علامت تجاری را بیان خواهد نمود.

نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده 

جهت نقل و انتقال علامت تجاری نخست باید به دفاتر رسمی رجوع نموده تا سند رسمی صلح تنظیم شود.بعد از اخذ سند صلح لازم است به مرجع ثبت علامت تجاری مراجعه کرده و ضمن تقدیم مدارک ذیل تقاضای کتبی انتقال علامت را برای ثبت در دفتر مرجع مالکیت صنعتی به اداره تحویل دهد تا انتقال علامت ثبت گردد و در روزنامه رسمی ذکر شود.

در این خصوص در قانون یاد شده بیان شده است:هنگامی که مجوز بهره بردای از علامت تجارتی توسط مالک علامت و استفاده کننده امضاء گردیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور ، با درخواست کتبی مالک علامت یا وکیل مجاز وی یا درخواست کتبی استفاده کننده اعمال می گردد.

مدارک لازم برای انتقال علامت تجاری

الف- اشخاص حقیقی:

 • رونوشت شناسنامه و کارت ملی صاحب جدید
 • اصل سند صلح
 • اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 • رسید تادیه هزینه انتقال

ب- اشخاص حقوقی:

 • شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضا
 • اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره”دارندگان حق امضا”
 • اصل سند صلح
 • اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 • رسید تادیه هزینه انتقال

در تقاضای کتبی جهت ثبت انتقال مالکیت لازم است موارد ذیل صراحتا درج گردد:

 1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
 2. نام و آدرس و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید)با وکیل قانونی او،در صورت وجود
 3. در صورت انتقال جزئی،بیان محصولاتی که علامت نسبت به آنان منتقل گردیده است.

سند انتقال مالکیت و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و گواهی ثبت علامت در ایران می بایست پیوست اظهارنامه گردد.

گواهی بعد از رسیدگی و ظهرنویسی به اسم صاحب جدید به مالک آن بازگردانده می شود.

در صورتیکه انتقال،اعطا،اجازه بهره برداری،لغو و اتمام قبل از زمان مقرر بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت تجاری به ثبت رسیده در خارج از کشور صورت گرفته باشد،اصل یا کپی و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت به ثبت رسیده در ایران ذکر و توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تایید گردیده باشد، دلیلی جهت ثبت هر نوع از تغییرات قید شده در ایران می باشد.

مجموعه تخصصی ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان زبده در زمینه ی حقوقی و ثبتی است که خدمات ثبتی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به شما ارائه می دهند.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *