چگونگی اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

چگونگی اعتراض به تقاضای ثبت اختراع


نحوه ی اعتراض به تقاضای ثبت اختراع به چه صورت است؟

ثبت اختراع:

اختراع حاصل فکر فرد یا افراد می باشد که فرآیند یا فرآورده ای خاص را برای اولین بار ارائه می کند و بوسیله ی آن در یک حرفه ، فن، فناوری ، صنعت و مانند آن ها مشکلی را رفع می نماید. اختراعی قابلیت ثبت دارد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. بر اساس ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، هرگاه شخصی تقاضای ثبت اختراعی را داشته باشد که شخص دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر مشابه اختراع وی باشد که جدید بودن اختراع لاحق قطعی نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض نماید.در این مقاله ثبت شرکت کریم خان به چگونگی اعتراض به تقاضای ثبت اختراع خواهد پرداخت.

 

چگونگی اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

نحوه ی ثبت اختراع در ایران بصورت اعلامی می باشد و اداره ی ثبت نمی تواند نسبت به صحت و همچنین جدید و قانونی بودن اختراع رسیدگی دقیقی داشته باشد. ماده ی 36 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می نماید : « ورقه ی اختراع به هیچ وجه جهت حقیقی بودن اختراع و قابل استفاده بودن آن سندیت ندارد. همچنین ورقه ی اختراع دلیل نمی شود که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی است و شرح اختراع و نقشه های آن درست و صحیح می باشد.

بر اساس همین قانون اشخاص ذی نفع قادر خواهند بود نسبت به موارد مذکور در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی نموده و خلاف آن را ثابت کنند ». بنابراین ثبت اختراع فقط به عنوان تاییدی می باشد که فردی در تاریخ مشخصی مدعی یک اختراع شده و خود را صاحب آن اختراع معرفی کرده است و تا هنگامیکه خلاف این ادعا ثابت نشده است و عاملی این ادعا را نقض ننموده است، مالک ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع بهره مند می باشد. از این رو قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در برخی موارد به محکمه رجوع نموده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را درخواست کنند. اگر می خواهید از این موارد آگاهی پیدا کنید در ادامه این متن همراه ثبت شرکت کریمخان باشید.

موارد پذیرش تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی تقاضای ثبت اختراع

  1. زمانیکه اختراع مذبور، اختراع جدید نباشد.
  2. زمانیکه اختراع برخلاف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع ثبت آن ها را تقاضا نمود)
  3. زمانیکه اختراع در طریقه های علمی مورد استفاده بوده و عملا قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نیست.
  4. زمانیکه از تاریخ صدور ورقه ی اختراع 5 سال گذشته باشد و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذاشته نشده باشد. بنابراین هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت چه در ایران و چه در کشورهای خارجی در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم می باشد شرح شده و یا نقشه ی آن منتشر گردد و یا در معرض عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی شود.

کسب اطلاع اشخاص ذی نفع نسبت به ثبت اختراعی به دو صورت امکان پذیر می باشد که ثبت شرکت کریمخان در ادامه به بیان آن ها پرداخته است. ثبت هر اختراع در روزنامه ی رسمی منتشر می شود که می توان از این طریق از ثبت اختراع آگاه شد، همچنین ماده ی 42 قانون ثبت علائم و اختراعات، مراجعه به تمام اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد نموده است. بنابراین هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات مربوط به آن با تادیه حقی که آئین نامه مشخص می کند رونوشت مصدق تحصیل نماید.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی که به اختراع و ثبت اختراع مرتبط می باشند در محاکم تهران صورت می گیرد و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی به آن اختصاری می باشد. در صورتی که تقاضای متقاضی ثبت اختراع از سوی اداره ی ثبت رد شود ، وی نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از اداره ی ثبت به دلیل رد تقاضای ثبت اختراع خود شکایت نماید. پس از رسیدگی به شکایت و صادر شدن حکم ، اداره ی ثبت طبق رای دادگاه برخورد خواهد نمود.

ثبت شرکت کریم خان در ادامه مطلب به تشریح موارد اعتراض در خصوص اختراع می پردازد.

اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع

مطابق با ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع، زمانیکه مرجع ثبت تصمیم بر رد اظهارنامه نماید، متقاضی می تواند نسبت به رد اظهارنامه ی اختراع اعتراض نماید. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت، طی مدت 30 روز (برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز) از تاریخ ابلاغ تصمیم، توسط مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه، ارائه گردد. بعد از ثبت اعتراض نامه، نسخه ی دوم آن به همراه تاریخ و شماره وصول به فرد معترض بازگردانده می شود.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

مطابق با ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر کسی که اعتراضی نسبت به تقاضای ثبت اختراع داشته باشد، می بایست اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت ارائه نماید. بعد از ثبت اعتراض نامه، نسخه ی دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به معترض بازگردانده می شود. الزامیست که اعتراض نامه همراه با دلایل و مدارک استنادی بوده و همچنین حاوی رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، چنانچه تکمیل مدارک پیوست شده به اعتراض نامه ضروری باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، بصورت کتبی از متقاضی درخواست می نماید که طی 30 روز(برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز) از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام کند، اگر غیر از این عمل نماید اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

بر اساس ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، در رابطه با اختراعی باشد که اظهارنامه ی ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده است ، چنانچه اختراع قبلاَ به نام وی ثبت نشده است، می بایست همزمان با اعتراض، مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت اختراع نماید و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را پرداخت نماید. مرجع ثبت مکلف می باشد با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه، طی 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت برساند.

متقاضی نیز موظف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه طی 20 روز پاسخ مکتوب خود را نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت ارائه نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مشخص شده به منزله ی تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی بصورت کتبی به اعتراض تمکین کند، درخواست وی جهت ثبت اختراع مسترد شده محسوب می شود و مراتب آن بصورت کتبی به معترض ابلاغ می گردد تا چنانچه اختراعش ثبت نشده باشد، مطابق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض ارائه نموده است نسبت به ثبت اختراع آن اقدام نماید. چنانچه متقاضی تمکین ننماید، مرجع ثبت مراتب را طی 10 روز به معترض ابلاغ نموده و او از این تاریخ 20 روز مهلت دارد تا اعتراض خود را توسط مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه ارائه نماید.

همین ترتیبی که بیان شد برای مواردی که اعتراض معترض مبنی بر داشتن ادعای حقوق، به جز حق مالکیت، در رابطه با اختراعی باشد که اظهارنامه ی ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده است اما هنوز در ایران ثبت نشده است، مگر در صورتی که اختراع قانونا قابلیت ثبت شدن نداشته باشد. اگر چنین فرضی وجود داشته باشد نیازی نیست اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت ارائه گردد. بر اساس ماده ی 172 این آیین نامه تصمیم کمیسیون در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون قابل اعتراض می باشد.

در این خصوص چندین تبصره وجود دارد که ثبت شرکت کریم خان در ادامه آن ها را بیان نموده است.

تبصره 1- چنانچه اظهارنامه ارائه شده به هر علتی منجر به ثبت اختراع نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل بازگشت نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که اعتراض معترض به تصمیم کمیسیون مورد پذیرش واقع نگردد، هزینه ی رسیدگی به اعتراض نیز قابل بازگشت نخواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده دو برابر خواهد شد.

اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع

بر اساس ماده 61 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع ، هر ذينفع با اثبات یکی از مواردی که در ماده 18 قانون آمده است می تواند دادخواست خود را به دادگاه صالحی که در ماده 59 قانون بیان شده است، ارائه دهد.

مدارک ضمیمه شده به دادخواست ابطال گواهینامه اختراع

  • اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  • رسيد مربوط به پرداخت وديعه ارائه دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ ها
  • وكالت نامه، در صورت ارائه ی دادخواست توسط وکیل

چنانچه مایل به تقاضای ثبت اختراع خویش می باشید ،همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان راهگشای شما در این امر خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *