نکاتی در خصوص اعتراض به ثبت اختراع

ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص اعتراض به ثبت اختراع نکاتی را در اختیار شما قرار دهد.اگر کسی تقاضای ثبت اختراعی را داشته باشد که فرد دیگری آنرا عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر شبیه به اختراع او باشد که جدید بودن اختراع محرز نباشد می توان اقدام به اعتراض به ثبت اختراع او نمود .(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا) مرکز تخصصی ثبت کریم خان نحوه این گونه اعتراض را تشریح می نماید.

اعتراض به ثبت اختراع
 

اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی می باشد که برای نخستین مرتبه فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می نماید و با آن مشکلی را در یک شغل، فن، تکنولوژی ،صنعت و مانند آنها حل می کند. قابل ذکر است اختراعی قابلیت ثبت دارد که شامل ابتکاری نو و دارای کاربرد صنعتی باشد.

ثبت اختراع

طریقه ی ثبت اختراع در ایران به شیوه ی اعلامی می باشد و اداره ی ثبت به هیچ عنوان قادر نیست نسبت به درست و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید. ماده ی 36 ق.ث.ع.ا عنوان میدارد: ” ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و نیز ورقه ی مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که درخواست کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند ” .

لذا ثبت اختراع تنها تایید این است که در تاریخ معینی فردی دعای اختراعی را نموده و خود را صاحب آن معرفی کرده است. تا هنگامی که خلاف این ادعا ثابت نشود، صاحب ورقه ی اختراع از مزیتهای ورقه ای اختراع برخوردار است. همانطور که گفته شد ممکن است پس از ثبت، اعتراض به ثبت اختراع صورت گیرد.

درخواست صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع

به موجب ق.ث.ع.ا اشخاص ذی نفع می توانند در موارد ذیل به محکمه رجوع کنند و درخواست صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را داشته باشند:

  1. اگر اختراع، اختراع جدید و نو نباشد.
  2. چنانچه اختراع مخالف قوانین ماده ی 28 قانون صادر گردیده باشد.( مواردی که نمی توان بعنوان اختراع برای آنها درخواست ثبت داشت ).
  3. زمانیکه اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
  4. درصورتیکه 5 سال از تاریخ صادر شدن برگه اختراع بگذرد و اختراع به موقع استفاده ی عملی، گذاشته نشده باشد. ( اختراع یا هرگونه تکمیل نمودن اختراع موجودی که پیش از تاریخ درخواست ثبت چه در کشور ایران و چه در خارجه در نشریاتی که در دسترس عموم قرار دارد شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد استفاده قرار گرفته باشد، اختراع جدید به شمار نمی آید. )

اطلاع از ثبت اختراع

به جهت آن که اشخاص ذی نفع از ثبت اختراع مطلع گردند، ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی انتشار پیدا می کند. علاوه بر این، ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به تمامی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را بعد از صدور برگه اختراع آزاد قرار داده و هر فردی می تواند از اسناد و اوراق مربوط به برگه ی اختراع یا معاملات مربوط به آن با پرداخت حقی که آیین نامه معین می نماید رونوشت مصدق تحصیل نماید.

بررسی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران صورت می پذیرد و همچون دیگر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری می باشد.چنانچه تقاضای فرد درخواست کننده ی ثبت اختراع از سوی اداره ی ثبت رد شود، فرد این حق را دارد که به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نماید و از تصمیم اداره ثبت شکایت کند. بعد از رسیدگی و صادر شدن حکم اداره ی ثبت طبق رای دادگاه رفتار خواهد شد.

موارد اعتراض به ثبت اختراع

اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع

به موجب ماده ی 58 آیین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از طرف درخواست کننده قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه بصورت کتبی و همراه با علت ها و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت، طی مدت یک ماه از زمان ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه ، تقدیم گردد. بعد از ثبت اعتراض نامه، نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به شخص اعتراض کننده بازگشت داده شود. این زمان برای درخواست کننده مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

به موجب ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.

تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض به ثبت اختراع مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

به موجب ماده ی 60 آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ارائه شده باشد اگر اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده، باید هم زمان با اعتراض، برای اختراع خود طبق قوانین و این آیین نامه درخواست ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و همه مخارج مربوط به آن را پرداخت کند.

مرجع ثبت می بایست طبق ماده ی 59 آیین نامه، طی 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک و دلایل مستند به درخواست کننده ثبت ابلاغ نماید. درخواست کننده موظف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ کتبی خویش را طی مدت 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تقدیم نماید. پاسخگو نبودن متقاضی به ابلاغ در مدت معین شده به منزله ی تمکین او می باشد.

زمانی که درخواست کننده بصورت مکتوب به اعتراض تمکبن کند، تقاضای او برای ثبت اختراع استرداد شده محسوب میشود و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ میگردد تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت گردد که اعتراض معترض بر اساس ادعای داشتن برخی حقوق، بجز حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تقدیم شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه اختراع بصورت قانونی قابل ثبت نباشد.

در این فرض احتیاجی به تحویل اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نمی باشد. تصمیم کمیسیون به موجب ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره
  1. چنانچه اظهارنامه به هر دلیل موجب ثبت اختراع نگردد وجوه پرداخت شده برای آن، قابل برگشت نیست.
  2. اگر اعتراض در کمیسیون رد شود، مبلغ رسیدگی به اعتراض قابل بازگشت نیست.
  3. در صورتیکه فرد معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های ذکر شده در این ماده به دو برابر می شود.

جهت دریافت مشاوره رایگان تخصصی، در رابطه با هر گونه مسائل ثبتی و حقوقی از جمله اعتراضات ، تغییرات پس از ثبت ، ثبت برند ، دریافت کارت بازرگانی و … با شماره 87146 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *