ثبت موسسه ترک اعتیاد


موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله نکاتی در خصوص ثبت موسسه ترک اعتیاد را ارائه دهد.به سبب ماده 1آیین نامه افتتاح مركز MMT، مركز درمان سوء‌مصرف مواد به مركزی انتساب میگردد كه شرایط عرضه ی خدمات درمانی سم‌زدائی و خدمات جلوگیری از عود و درمان‌های غیرداروئی و درزمان دریافت مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست،‌ درمان سم‌زدائی و نگهدارنده (طولانی‌ مدت) را با داروی آگونیست افیونی برای درمان سرپائی معتادان دارا باشد. تمامی این خدمات میبایست مطابق با پروتكل درمان سوء‌ مصرف مواد (كه به وسیله ی معاونت سلامت اعلام می‌گردد) باشد.

 

موارد تأسیس و بهره برداری

خواهان تاسیس مراکز ترک و درمان اعتیاد، قادرند بر اساس نوع فعالیتی که می خواهند شروع کنند ، با عرضه ی تقاضایی رسمی نسبت به دریافت مجوز از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و نیروی انتظامی مبادرت کنند.به سبب ماده 9 آیین نامه ، حق تأسیس طبق با آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها را خواهند داشت.

 • تبصره- هر پزشك می‌تواند به صورت انفرادی هم درخواست تأسیس مركز بکند در این صورت در مورد دیگر متقاضیان طبق تبصره 1 ذیل ماده 3 آئین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها اعمال خواهد شد.

طبق ماده 10، افزون بر تقاضاکننده شامل ماده 9، تمامی بیمارستان‌های عمومی، بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان، درمانگاه‌های عمومی، مراكزجامع توانبخشی و درمانگاه‌های تخصصی مغز اعصاب و روان می‌توانند افزایش قسمت درمان سوء‌مصرف مواد را درخواست نمایند.

 • تبصره- مراكز مشاوره‌ بیماریهای رفتاری دانشگاه (مراكز بهداشتی درمانی مرجع یا درمانگاه مثلثی)، درمانگاه‌های ‌سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ‌كشور، مراكز درمان‌ و بازتوانی معتادان‌

سازمان بهزیستی كشور (دولتی و خصوصی) و مراكز گذری كمك‌رسانی به معتادان خیابانی(DIC) معادل مركز تقویم شده و ملزم به دریافت پروانه بهره‌برداری مركز ندارند، در این صورت برای آنان دریافت مجوز افتتاح واحد اجباریست.

 • مجوز استفاده مشروط به‌ تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات پزشكی و همین طور مراعات دیگر قوانین مورد توجه این آیین‌نامه به وسیله ی مؤسس/ مؤسسان (و تأیید وضعیت ساختمانی، بهداشتی ، پرسنلی و تجهیزات با توجه به قوانین و مقررات مرتبط به وسیله ی وزارت ) خواهد بود.( ماده 11)
 • مادامی که مؤسس/ مؤسسان همزمان خواهان درمان با داروهای آگونیست افیونی هم باشند، طبق با فصل 8 این آیین‌نامه میبایست مجوز متمایز اخذ كند. ( ماده 14)

شرایط مؤسسان

شرایط و مسئولیت متصدی یا متصدیان فنی مركز ( ماده 15. 16. 17)

الف- شرایط:

 • متصدی فنی مركز افزون بر موارد درج شده در آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها میبایست متخصص روانپزشكی یا پزشك دوره دیده باشد.
 • دوره آموزشی الزامی برای پزشکان:

یك ‌دوره آموزش كارگاهی نظری 3 روزه (حاوی 20 ساعت) طبق برنامه مدون آموزشی مصوب معاونت‌ آموزشی و امور دانشجوئی (كد 3301094 و كد 3301095) یا دوره‌های آموزشی شبیه آنچهبه وسیله ی معاونت آموزشی و امور دانشجویی معادل كدهای فوق محاسبه گردد.-یك ‌دوره آموزش ‌عملی 14 روزه ‌در مراكز آموزشی برگزیده ‌درمان ‌سوء‌مصرف‌ مواد طبق پروتكل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست (مراكز برگزیده برای آموزش عملی، همه ساله به وسیله ی اداره پیشگیری و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه اعلام می‌گردد).

 • تبصره 1- تصدیق دوره‌های آموزشی نظری 3 روزه از نظر مراعات سرفصل آموزشی میبایست به تاکید معاونت‌ آموزشی دانشگاه محل برگزاری دوره برسد. واضح است كه گواهی صادره معاونت آموزشی هر دانشگاه‌ برای معاونت درمان دانشگاه‌های سراسر كشور قابل قبول خواهد بود.
 • تبصره 2-سپری کردن دوره آموزشی 3 روزه نظری برای روانپزشكان اجباری نبوده درحالی که سپری کردن دوره آموزشی عملی 14 روزه برای آنان اجباریست است.تبصره 3- تصدیقی دوره‌های آموزشی عملی 14 روزه صادره به وسیله ی هرکدام از مراكز آموزشی برگزیده ، در معاونت درمان همه دانشگاه‌ها مورد پذیرش خواهد بود. تبصره 4- پزشك مسؤل فنی مركز، در دوره‌های بازآموزی 5 ساله خود میبایست حداقل 50 امتیاز از برنامه تالیف بازآموزی راتیا به برنامه‌های آموزشی در حیطه اعتیاد، روانپزشكی و عفونی (ایدز و هپاتیت) اختصاص دهند.
 • شرایط و تعهد كادر نیروی انسانی : ( ماده 19، 20، 21)

الف- شرایط :

 • پرسنل درمانی مركز (در مقابل هر نوبت كاری) میبایست حداقل 3 نفر از جمله : روانپزشك یا پزشك دوره دیده حداقل یك نفر- روانشناس بالینی/ مشاوره(دارای مدرك كارشناسی یا بالاتر)دوره‌دیده
 • حداقل یك نفر – پرستار/بهیارحداقل یك نفر حضور مددكار اجتماعی پیشنهاد می‌شود و اختیاری می باشد.
 • پزشكان شاغل در مركز اضافه بر تمامی موارد درج شده در آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ ها میبایست روانپزشك یا پزشك دوره دیده (مطابق ماده 17 ) باشد.
 • دوره‌های آموزشی مورد نظر برای روانشناس بالینی/ مشاوره این گونه است:دوره آموزشی كارگاهی نظری (16 ساعت) مطابق برنامه مدون آموزشی معاونت آموزشی و امور دانشجوئی- دوره آموزشی

كارگاهی عملی (8 ساعت) مطابق برنامه مدون آموزشی معاونت آموزشی و امور دانشجوئی (مراكز برگزیده برای آموزش عملی، همه‌ساله به وسیله ی اداره پیشگیری و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه‌ها ابلاغ می‌گردد)تبصره:‌در زمان نداشتن ‌روانپزشك دائمی،برای مشاوره‌ از ‌روانپزشك ‌قراردادی (حضوری/ غیرحضوری) در مركز بهره مند میشویم ولی در زمان نبود روانپزشك در شبكه ‌بهداشت درمان شهرستان، می‌توان بیمار را با برگه ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود.

ب – شرایط ساختمانی :

شرایط ساختمانی و تأسیساتی مركز طبق با آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها بوده، درصورتی حداقل سطح كلی زیربنا 70 مترمربع (و مشمول اتاق معاینه پزشك به متراژ حداقل 8 مترمربع، اتاق روانشناس/مشاوره حداقل 8 مترمربع، اتاق دارو حداقل 8 مترمربع، اتاق مراقبت‌های پرستاری و احیاء حداقل 10 مترمربع، اتاق انتظار با توانایی بهره مندی برای گروه‌ درمانی در ساعات خاص حداقل 16 مترمربع و سرویس‌ های بهداشتی) محدود خواهد بود

نکته :

 • مراكز درمان سوءمصرف مواد و مراكزی كه مطابق تبصره ذیل ماده 10 معادل مركز تقویم شده‌اند‌ برای درمان سم‌ زدائی و نگهدارنده با داروهای آگونیست افیونی میبایست مجوز تفکیکی به نام واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را دریافت نمایند. ( ماده 30)
 • برای درمان با داروهای آگونیست افیونی كمیته‌ای به نام «كمیته منطقه‌ای نظارت بر واحدهای درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست» (متشكل از معاون درمان دانشگاه بعنوان رئیس، معاون بهداشتی دانشگاه، معاون/مدیر داروی دانشگاه، معاون پیشگیری بهزیستی استان، مدیر گروه روانپزشكی یا یك روانپزشك با حكم ریاست دانشگاه و مدیر درمان دانشگاه بعنوان دبیر كمیته) تاسیس و نظر مشورتی خود را در مورد صدور مجوز واحد به وسیله ی معاونت درمان دانشگاه طبق برآورد پروتكل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست به كمیسیون قانونی ماده 20 ابلاغ خواهد كرد. روش نظارت كمیته دائمی بوده و در طول سال هم مداومت خواهد داشت و عواقب آن در تمدید سالانه فعالیت واحدها تاثیر گذار خواهد بود.مرکبی تیم نظارتی و سیاست‌های مرتبط هم طبق مصوبات كمیته خواهد بود. كمیته نام برده خلاصه كمیته ماده 31 نامیده خواهد شد.
 • تبصره- كمیته ماده 31 ‌باید حداقل ماهی یك دفعه تشكیل جلسه دهد و تقاضایی درخواست کننده ها واحد را با فرصت زمانی حداكثر دوماه پیگیری و اعلام نظر نماید. ( ماده 31)
 • در آغاز واحد با رتبه3 افتتاح می‌شود و برای افزایش به رتبه‌های بالاتر (به ترتیب 2 و 1) ‌میبایست موارد درج شده در پروتكل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را کسب نماید. در موارد‌ خاص (اعم از در واحدهای‌ پایلوت ‌فعال ‌فعلی)، می‌توان با تایید كمیته ماده 31، مجوز واحد با رتبه 2 و 1 صادر نمود. ( ماده 33)
 • برای تسلیم خدمت به معتادان در مناطق سخت ‌دسترس اعم از روستاها و حاشیه شهرها كه بدون مراكز دولتی یا متقاضی تأسیس در بخش خصوصی هستند، كمیته ماده 31 می‌تواند بسته به نیاز، از بین واحدهای فعال داوطلب، افتتاح یك یا چند واحد قمر را در آن مناطق به كمیسیون قانونی ماده 20 توصیه نماید. ( ماده 36)
 • اعتبار مجوز مركز طبق آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها و اعتبار مجوز‌ واحد، یكساله بوده و تمدید آن مشروط‌ به اجرای دقیق محتوایی پروتكل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست و مراعات قوانین ‌این‌ آیین‌نامه، توسط دانشگاه ‌مرتبط ‌خواهد بود. ( ماده 37)

شایان ذکر است که مجموعه حقوقی ثبت کریم خان با دریافت مدارک می تواند به تجار محترم جهت ثبت موسسه ترک اعتیاد را در اختیارشان قرار دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *