مجازات هایی که پس از تاسیس شرکت برای هیئت مدیره شرکت سهامی تعیین گردیده است


بعد از تاسیس شرکت و تعیین هیئت مدیره، اهمیت شرکت به نحوه اداره آن و صلاحیت و شایستگی مدیران وابسته کند. زیرا هسته مرکزی مدیران مجرب و شایسته است که می توانند با تکیه برتجربیات و اعمال رویه های صحیح، شرکت را به مرحله عالی و مطلوب برسانند تا در صحنه های اقتصادی شکوفا شود و سرمایه آن در جهت صحیح و سالم مورد استفاده قرار گیرد تا سود زیادی کسب کند و اندوخته های آن بیشتر شود به همین دلیل برای جلوگیری از انحرافات مالی و تعهدات هیئت مدیره در برابر سهامداران شرکت و احیاناَ جرائمی که ممکن است مرتکب شوند مجازات هایی برای آن ها هم در نظر گرفته شده است که در ماده 246 قانون تجارت و مواد بعدی ملاحظه می شود.

براساس ماده 246 : ” رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر کدام از جرائم ذیل به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 1. چنانچه طی مهلت مقرر در این قانون قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را درخواست نکنند و یا دو ماه پیش از پایان مهلت گفته شده مجمع عمومی فوق العاده را برای کاهش سرمایه شرکت تا اندازه مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
 2. چنانچه پیش از پرداخت تمامی سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه اقدام نموده یا صدور آن را اجازه دهند “.
 3. چنانچه هر کدام از اعضاء هیئت مدیره پیش از انقضاء مهلت معین شده در جلسه هیئت ذکر شده به صراحت اعلام نماید که میبایست به تکلیف قانونی جهت سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از جانب دیگر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق نیابد عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی خود را اعلام نموده است مجرم شناخته نخواهد شد،مشرط برا اینکه مضاف بر اقدامات مذکور مراتب بواسطه اظهارنامه رسمی به هر کدام از اعضاء هیئت مدیره اعلام شده باشد. ( ماده 247)
 4. رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که پیش از ادای تمام سرمایه به ثبت رسیده شرکت و پیش از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن بوسیله مجمع عمومی اقدام به صدور اوراق قرضه کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می گردند. ( ماده 251 )
 5. بنابر ماده 252 رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که نکات آورده شده در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه ذکر نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
 6. براساس ماده 254 رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه بعد از اتمام هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت ننمایند یا مدارک ذکر شده در ماده 232 را در زمان تنظیم و ارائه نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
 7. طبق ماده 255 رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را براساس ماده 99 تنظیم نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
 8. هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مذاکرات و تصمیمات مجمع را صورت جلسه نکنند و یا حق رای مربوط به صاحبان سهام را نادیده بگیرد به مجازات معین شده در بند 8 محکوم خواهند شد.

مجازات اعضاء هیئت مدیره در دیگر موارد

مضاف بر مواردی که بیان شد هر کدام از اعضاء هیئت مدیره که در امور اداره شرکت دچار انحراف و خبط و خطایی گردند حسب مورد به مجازات معین شده در قانون محکوم می گردند که چون نوع اعمال مجرمانه و مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت بوده و در عین حال دانستن آن مورد توجه می باشد.بنابراین برای آگاهی بیشتر عین مواد مربوط به این مسائل قید می گردد.

براساس ماده 258 اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.

1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت که ترازنامه غیرواقع برای پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع هستند استفاده کنند.
4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، استفاده نمایند.
5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر زمان که انتخاب بازرسان شرکت میبایست انجام گیرد به این منظور دعوت نکنند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
6- رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر زمان که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام گیرد به این سبب دعوت نکنند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که پیش از ثبت افزایش سرمایه یا چنانچه ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد. سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر نمایند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و چنانچه پیش از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید کنند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
8- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی که مرتکب جرائم ذیل گردند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

 • الف: چنانچه در زمان افزایش سرمایه شرکت به جز مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت ننمایند و یا مهلتی را که برای پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
 • ب: چنانچه شرکت پیش از این اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق و دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء زمانی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک کنند یا آن را از طریق بازپرداخت سهام کم کنند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند. ( مواد 262 تا 259)

9- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ به منظور سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 1. رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در خصوص تقلیل سرمایه عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
 2. چنانچه پیشنهاد در خصوص کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت ارائه نشده باشد.
 3. چنانچه تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تصویب تقلیل سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می شود آگهی نشده باشد.

10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارد شده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی و تصمیم مجمع یاد شده اقدام نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( مواد 266 تا 263 )

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *