توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری


نکاتی در خصوص توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری

درباره توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری توجه به نکات ذیل الزامی است :

  1. سهام یا سهم الشرکه شرکت مالیت دارد ، از این رو در برابر قروض شریک به دیگران ، قابل توقیف می باشد.
  2. سهم شرکاء در برابر قروض شرکت قابل توقیف نمی باشد ، زیرا شرکت صاحب آن سهم نمی باشد بلکه شرکاء صاحبان سهم می باشند.
  3. در صورتی که سهم بی نام باشد، توقیف آن مستلزم توقیف فیزیکی برگه سهم می باشد ، مانند سهام بی نام در شرکت های سهامی.
  4. چنانچه سهم بانام باشد، توقیف آن نیازمند توقیف فیزیکی سهم نمی باشد و با منعکس نمودن مراتب توقیف به شرکت ، توقیف سهم صورت می پذیرد.

ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا سهم شرکاء در یک شرکت تجاری می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذاشته شود؟ با توجه به آنکه رهن ، عقدی عینی می باشد و صحت آن مشروط به ارائه موضوع معامله می باشد ، قبض و اقباض سهم چگونه عمل خواهد آمد ؟ در این باره باید به نکات ذیل اشاره شود :

  1. از آنجا که سهم الشرکه دارای مالیت است به همین جهت می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود.
  2. شریک مجاز است سهم یاد شده را برای قروض خود به رهن گذارد یا آنکه آن را برای قروض سایرین به رهن گذارد. این رهن را مستعار گوییم.
  3. در صورتی که سهم شریک بی نام باشد، قبض آن با ارائه برگه سهم به مرتهن به عمل می آید.
  4. چنانچه سهم بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض، عرفی است قبض آن با انعکاس مراتب توثیق سهام در شرکت انجام می شود

سوال دیگری که ممکن است در این قسمت مطرح شود این است که با توجه به اینکه در بعضی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء مشروط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء می باشد ، آیا می توان سهم الشرکه آن شرکت را به وثیقه سپرد ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم نظر اقوی آن است که توثیق سهم در این شرکت ها مجاز می باشد اما چنانچه توثیق باعث مزایده و فروش سهم شود نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون انجام پذیرد. یعنی در صورتی که در قانون به منظور انتقال سرمایه آن شرکت موافقت اکثریت خاصی از شرکاء الزامی باشد بعد از توثیق سهم برای آنکه سهام یاد شده به فردی که در مزایده تحت عنوان خریدار برنده شده است انتقال می یابد نیاز به تصویب اکثریت یاد شده می باشد. همچنین در صورتی که شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود مرتهن ( شخصی که سهم الشرکه به وثیقه او سپرده شده است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت تعیین شده در قانون می باشد.

سوال دیگری که ممکن است در این قسمت بوجود می آید این است که با توجه به آنکه در بعضی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء مشروط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء می باشد ، آیا می توان سهم الشرکه شرکاء آن شرکت را به خاطر قروضشان توقیف کرد؟

در پاسخ به این سوال نیز می توان این گونه گفت که در این باره نظرات متفاوت است. نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز می باشد اما چنانچه توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام شود ، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون انجام شود. یعنی در صورتی که در قانون نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت، مشروط به اکثریت خاصی از شرکاء شده باشد، بعد از توقیف سهم الشرکه برای آنکه سهم یاد شده به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است انتقال یابد باید اکثریت یاد شده آن را تصویب نمایند. همچنین در صورتی که شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک شود، باز هم نیاز به تصویب اکثریت معین شده در قانون است.

اما برخی معتقدند که در این موارد انتقال سهم به نام خریدار یا محکوم له نیاز به رعایت تشریفات قانونی و کسب موافقت اکثریت های تعیین شده قانونی نمی باشد.این نظر چندان صحیح نمی باشدزیرا میبایست حقوق شرکاء شرکت تجاری نیز لحاظ شود و شرایط ایجاد شراکت بین ایشان و یک شریک ناخواسته، را بوجود نیاوریم.

متخصصان ثبت کریم خان ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات درست تری بگیرند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *