آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت طرح صنعتی

توضیحاتی راجع به طرح های صنعتی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند با توجه به بخش اخیر ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶، در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.طبق […]

نکاتی در باب ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم […]

نکاتی در باب ملاک های تشخیص نقض بین دو طرح صنعتی در مورد اینکه جهت تشخیص نقض میان دو طرح صنعتی چه ملاک هایی موثر است که در قوانین و مقررات ایران به وضوح صحبت نشده است. واضعین آیین نامه تصویب شده در سال۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه در ماده ۸۴ آیین نامه درباره مورد ملاک […]

بررسی استثنائات حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی براساس مصالحی از جمله منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می گردد.در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مثل اختراعات به قانونی وجود ندارد.بند […]