چند مطلب راجع به اتاق تعاون


اتاق تعاون کانون همبستگی و مشارکت عمومی شرکت های تعاونی و اتحادیه ها به منظور دستیابی به اهداف بخش تعاون می باشد. این اتاق در سال 1373با هدف بهبود وضعیت تعاونی ها و به دنبال آن بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است. اتاق تعاون شخصیت حقوقی دارد و نیاز به ثبت ندارد.

در ادامه ثبت کریم خان ارکان اتاق تعاون را به شما ارائه می دهد.

ارکان اتاق تعاون

 • مجمع نمایندگان
 • هیئت مدیره و هیئت بازرسی

مجمع نمایندگان

اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی، استان و شهرستان ها که برای مدت سه سال برگزیده می شوند، وظایف و اختیاراتی دارند که شرح آن ها می پردازیم.

 • رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص ترازنامه و دیگر گزارش های هیأت مدیره، بعد از مشاهده اظهار نظر هیأت بازرسی
 • تعیین دو نفر بازرس برای عضویت در هیأت بازرسی (هیأت بازرسی اتاق تعاون سه عضو دارد و نفر سوم را وزارت تعاون تعیین می کند)
 • تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
 • رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی
 • تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون، پیشنهادی از طرف هیأت مدیره
 • بررسی پیشنهادهای مرتبط با اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تأیید آنها برای تصویب نهایی وزیر تعاون

ثبت کریم خان در ادامه این مقاله توضیحاتی در خصوص هیئت مدیره اتاق تعاون و هیئت بازرسی اتاق تعاون ارائه می دهند.

هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق های تعاون ، سه تا هفت نفر عضو اصلی داشته و دو نفر عضو علی البدل دارد که مجمع نمایندگان آن ها را از بین اعضای تعاونی ها برای سه سال انتخاب می کند. اعضای هیئت مدیره، تا جایی که ممکن است از اعضای تعاونی های کشاورزی، روستایی، عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی، و توزیع انتخاب می شوند. هیئت مدیره از بین اعضای خود، یک نفر را به ریاست هیئت مدیره انتخاب می کند.

هیئت بازرسی اتاق تعاون

هیئت بازرسی اتاق تعاون سه نفر عضو دارد که دو نفر آن ها را مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر را وزارت تعاون معین می کند. وظایف و اختیارات هیئت بازرسی به شرح ذیل می باشد :

 • نظارت و بازرسی مستمر، از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون ؛
 • رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی ، از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش آن ها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون ؛
 • بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آن ها به مراجع ذی ربط ؛
 • ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون ، از لحاظ وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر
  در خصوص گزارش های هیئت مدیره .

لازم به ذکر است که هیئت مدیره میبایست اسناد و مدارک مطالبه شده از جانب هیئت بازرسی را به آن ارائه دهد.

اعضای هیئت بازرسی، حق الزحمه دریافت می کنند و مجمع نمایندگان اندازه آن را تعیین می کند.

چند نکته
 • وزارت تعاون ناظر بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت بازرسی اتاق های تعاون است.
 • اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت بازرسی و دبیران اتاق های تعاون میبایست دارای شرایط تعیین شده در ماده 38 قانون بخش تعاونی باشند.
 • در موارد ذیل عضویت شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی در اتاق تعاون ، با تصویب مجمع نمایندگان اتاق لغو می گردد :
 • انحلال شرکت یا اتحادیه ؛
 • عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه ، پس از سه مرتبه تذکر کتبی که فاصله هر تذکر حداقل یک ماه باشد ؛
 • تخلف از قوانین و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون ؛
 • ارتکاب اعمالی که سبب وارد شدن خسارت به اتاق، اعم از مادی یا معنوی گردد.

لازم به ذکر است که شرکت یا اتحادیه تعاونی عضو اتاق تعاون ، با ارائه تصمیم مجمع عمومی عادی خود مبنی بر خروج از اتاق تعاون ، می تواند خارج شدن از عضویت اتاق را مطالبه نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *