پایین آمدن سرمایه شرکت سهامی ازحداقل مقررقانونی


براساس ماده 4 لایحه قانون تجارت: شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم میشوند :

  • نوع اول : شرکت هایی که موسسین آنها بخشی ازسرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می نمایند. این نوع شرکت ها شرکت سهامیعامنامیدهمیشوند.
  • نوع دوم : شرکتهایی که کل سرمایه آنها درزمان تاسیس به صورت انحصاری بوسیله موسسین تامین شده است. این نوع شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده میشوند ” .

لذا بارزترین تفاوت شرکت سهامی عام و خاص،تفاوت درنوع تامین سرمایه شرکت است. بعنوان مثال در صورتی که 5 نفرقصد تشکیل شرکت سهامی را داشته باشند،در سهامی خاص تنها همین 5 نفرمی بایست کل سرمایه شرکت را تعهد نمایند ،اما درسهامی عام این 5 نفرمبلغی را براساس قانون تعهد و بقیه سرمایه شرکت را به عموم مردم پیشنهاد می کنند تا اشخاص علاقه مند سهام شرکت را خریداری نمایند. شرکت سهامی عام مانند شیرپاستوریزه پگاه اصفهان وشرکت سهامی خاص مانند کاله آمل.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص میزان سرمایه درسهامی عام و خاص توضیح می دهد.

میزان سرمایه در سهامی عام و خاص

براساس ماده 5 لایحه قانون تجارت، ” درموقع تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد . “

مقنن در این ماده،میزان حداقل سرمایه را پیشبینی کرده است. درشرکت سهامی عام وخاص حداکثرسرمایه درقانون تعیین نشده است.

پایین آمدن سرمایه شرکت ازحداقل مقررقانونی

بعنوان مثال سرمایه شرکت سهامی عام،به دومیلیون ریال وسرمایه شرکت سهامی خاص،به پانصد هزارریال کاهش یابد. لازم به ذکر است که دلیل  کاهش سرمایه مهم نیست .

دراین حالت براساس ماده 5 لایحه، ” میبایست طی یکسال تا حداقل اندازه تعیین شده افزایش سرمایه داده شود یاشرکت به نوع دیگرازانواع شرکت های یاد شده در قانون تجارت تغییرشکل پیدا می کند وگرنه هرذینفع میتواند تقاضای انحلال آن را از دادگاه ذیصلاح بنماید.زمانی که قبل از صدور رای قطعی باعث تقاضای انحلال منتفی شود دادگاه،رسیدگی راموقوف خواهد نمود .”

طبق این امر ،شرکت میبایست طی یک سال افزایش سرمایه تاحداقل تعیین شده قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 قانون تجارت مانند تضامنی یا بامسئولیت محدود را انتخاب کند. دلیل اختیارتغییربه یکی ازشرکت های قانون تجارت این است که درشرکت های قانون تجارت،حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

چنانچه حداکثرطی یکسال،شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید،هرذینفع میتواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه،باتقاضای ذینفع میباشد ودادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.

در نتیجه چنانچه سرمایه شرکت طی یک سال از حداقل قانونی کاهش بیابد ،باید سرمایه افزایش یابد یا به یکی ازشرکت های قانون تجارت تغییر یابد.وگرنه هرذینفع میتواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام :

  • طرح اعلامیه ی پذیره نویسی درباره سهام جدید
  • آخرین ترازنامه وحساب وسود وزیان نیزکه توسط مجمع عمومی عادی ثبت شده پیوست طرح اعلامیه پذیره نویسی میشود و در صورتی که تصویب نشده این نکته باید درطرح اعلامیه پذیره نویسی ذکرشود.

در ادامه ثبت کریم خان نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

  • آخرین ترازنامه وحساب سود وزیان که توسط مجمع عمومی توسط مجمع عمومی تصویب شده بایدهم درمرجع ثبت شرکت هاوهم مرکزشرکت آماده باشد.
  • درشرکت سهامی عام باتصویب قانون بازار،اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی تنها بعد از تایید سازمان بورس وبعد ازآن مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیرمی باشد. مرجع ثبت شرکت ها وسازمان بورس بعد از احرازاین که طرح اعلامیه پذیره نویسی با قانون مطابقت دارد مثل زمان تاسیس اجازه انتشارآن را صادرمی کند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص :

  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانده یااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت اخیر،صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راتصویب کرده است.
  • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی یاد شده درماده 169 این قانون درآن نشرشده است.
  • اظهارنامه مبنی برفروش همه سهام جدید ودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد میبایست شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه ذکرشود.
  • چنانچه بخشی ازافزایش سرمایه به شکل غیرنقد باشد میبایست تمام بخش غیرنقد ارائه شده و با رعایت ماده 82 این قانون توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده باشد. مجمع عمومی فوق العاده دراین خصوص باحضورصاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده ورعایت مقررات مواد 77 تا 81 این قانون درآن بخش که با آورده غیرنقد مرتبط است اجباری خواهد بود ویک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می بایست به اظهارنامه یاد شده دراین ماده ضمیمه گردد.

نکته : همانند زمان تاسیس آورده غیرنقد میبایست کلاً به شرکت تحویل داده شود و به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری برسد وآورده غیرنقدر میتوان به بیشتر از اندازه ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری به تصویه برساند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *