سازماندهی شرکت سهامی ، به شکل دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی انتخاب می شوند که شرکت را اداره می کند.

مدیران شرکت سهامی

مدیران شرکت های سهامی میبایست از میان صاحبان سهام برگزیده شوند .قانون تجارت ایران هیچ قید و بندی برای احراز سمت مدیریت شرکت ها جز این که مدیران از بین شرکاء باشند، قائل نمی شود. البته جهت احراز سمت مدیریت شخص میبایست اهلیت موردن نیاز برای وکیل شدن را داشته باشد. قوانین جدید جهت احراز سمت مدیریت شرکت های سهامی شرایط دیگری پیش بینی کرده اند تا افرادی که قابل اعتماد نیستند، تحت عنوان مدیر شرکت معین ننمودند.

سمت مدیریت قابل واگذار نمی شود

ماده 49 قانون تجارت می گوید که مدیران می توانند چنانچه اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر، یک نفر شخص خارج از شرکت را به جای خود تعیین نمایند. اما مسئولیت اعمال شخص یاد شده بر عهده خود آن ها خواهد بود. لذا چنانچه اساسنامه به مدیران حق وکالت در توکیل نیز داده باشد معین کردن شخص دیگری به جای مدیر، مسئولیت مدیر را از بین نمی برد و با وجود حق وکالت در توکیل، تعیین شخص دیگری به جای مدیر تابع دو شرط می باشد : یکی این که اساسنامه این موضوع را تصریح نموده باشد و دیگر این که مدیران دیگر نیز این موضوع را مورد تایید قرار دهند.

در صورتی که این موضوع در قانون تجارت تصریح نشده بود، مدیرانی که سایر اشخاص را به جای خود تعیین می نمایند ، چنانچه در زمان انتخاب جانشین خود احتیاطات مورد نیاز را رعایت ننموده باشند، اصولاَ مسئول اعمال جانشین خود نبوده و چنانچه به واسطه تصدی آن ها الزامی به شرکت وارد شود، شخصاَ مسئول نخواهند بود. اما با تصریح قانون تجارت، مدیران با وجود آن که خطایی هم از آن ها سرنزده باشد باز مسئول اعمال جانشین خود هستند.

اساسنامه شرکت های سهامی اصولاً می گوید که هر کدام از اعضای هیات مدیره می توانند شخص دیگری را با تایید هیات مدیره به جای خود تعیین کنند و این انتخاب برای هر کدام از افراد هیات مدیره می باشد. اما هیات مدیره ممکن است برای اداره امور شرکت و ادامه عملیات ملزم گردد روسایی برای دوایر مختلف شرکت تعیین نماید و مدیران اداری و مالی و فنی که عضو هیات مدیره نباشند انتخاب کنند.

آیا این انتصابات هم مشمول مقررات ماده 49 می شود یا خیر ؟ براساس ماده 49 فقط برای مواردی می باشد که مدیران شخص دیگری را به جای خود برای انجام اعمال مدیریت برگزینند.چنانچه مدیرعامل شرکت بدون تصریح این شخص انتخاب شده به جای یکی از مدیران عمل می کند، افرادی را برای انجام امور شرکت انتخاب نماید و به آن ها اختیاراتی ارائه دهد نمایندگان یاد شده جانشین هیات مدیره نبوده و در صورتی که در زمان انتخاب و تصدی آنان تقصیر و خطا و غفلتی از جانب هیات مدیره وجود نداشته باشد، مدیران مسئول اعمال خلاف قانون آن ها نبوده و چنانچه بدون تایید هیات مدیره عملیاتی به ضرر شرکت انجام دهند، هیات مدیره مسئول اعمال آن ها نمی باشد.

مدیران در هر زمان قابل عزل می باشند

براساس ماده 48 قانون تجارت که مدیران قابل عزل می باشند . لذا مجمع عمومی یا سازمانی که از جانل مجمع عمومی برای انتخاب مدیران معین شده است، در هر زمان اختیار دارد مدیران را از سمت خود عزل نماید.

مدت مدیریت در شرکت های سهامی محدود است

در شرکت های سهامی که صاحبان سهام زیاد دارد ، صاحبان سهام اکثراً پس انداز خود را تبدیل به سهام کرده و انتظار دارند که از افزایش قیمت آن ها استفاده کرده و بهره ای نیز در آخر هر سال دریافت دارند و اصولاًدر امور شرکت مداخله نکرده و در مجامع عمومی حضورنمی یابند. در شرکت هایی نیز که صاحبان سهام آن ها بیشتر دقت می نمایند ، نظارت و بررسی صاحبان سهام حقیقی نمی باشد و تشریفاتی است.لذا در صورتی که عده ای خود را تحت عنوان مدیر برای مدت زیادی به شرکت تحمیل کنند ، ممکن است از اختیارات خود سوء استفاده نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *