نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسه های غیرتجاری


نام صورتجلسه درموسسه حقوقی ثبت کریم خان :

 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل موسسه
 • نمونه صورتجلسه هیات مدیره در موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش یا سرمایه موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه و ورود شریک جدید
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه شرکت
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه در موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه موسسه
 • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال موسسه

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه: ……………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………..
شناسه ملی : ……………………………………….
مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
- خانم / آقای …………………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2- خانم / آقای…………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3- خانم / آقای ……………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب اعضاي هيات مديره مورد شورواقع و در نتيجه :

………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

2 – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….
3 – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….
به خانم /آقای ………………………………………….(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه

نام مؤسسه :………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
شناسه ملی : …………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1.  ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2.  ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3.  ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از………………………………………….به ………………………….تغييريافت.
به ……………………..(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضا كليه شركاء

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل موسسه

نام مؤسسه :………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
شناسه ملی : ………………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم / آقای …………………………. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم / آقای ………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم / آقای …………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه
پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ……………….خيابان …………..كوچه ……………..پلاك……. كدپستي ……………… به تهران ……….خيابان …………..كوچه ………….پلاك…………كدپستي …………………………….انتقال يافت.
به ……………………….(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه هيئت مديره در مؤسسه

نام مؤسسه : …………………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….
سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………
شناسه ملی : ……………………………………….

اعضاي هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضور اعضاءدرمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
دستور جلسه:
تعیین سمت و حق امضاء :

………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

2 – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….
3- …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….
حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .
اعضاي هيات مديره به ……………….(احدي از اعضا هيئت مديره يامدير عامل يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاءاعضاي هيات مديره:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه :……………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….
سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..
شناسه ملی : …………………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه

افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :

 1. خانم/آقای……………………… به شماره ملی …………………………. باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.
 2. خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………….باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.
 3. خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………..باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

درنتيجه سرمايه موسسه از ……………………..ريال به……………………………..ريال افزايش يافت وماده………..اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

 1. خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.

به خانم / آقای ……………………(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.
امضاء شركا:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد

نام مؤسسه :……………………………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..
شناسه ملی : ……………………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای ……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد

 1.  ………………………… به شماره ملی ………………………… فرزند ……………………. متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
 2.  ………………………… به شماره ملی …………………………. فرزند ……………………. متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
 3. سرمايه مؤسسه از مبلغ…………………………….ريال به ………………………..ريال افزايش يافت وماده…….

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

 1. خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

به ……………………(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.
امضاءشركاء:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ………………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه

 • الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد
 1. خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی ……………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.
 2. خانم/آقای……………………………….به شماره ملی ………………………………. با دريافت مبلغ ………………….. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.
 • ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………….. ريال به …………………………….. ريال كاهش يافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.
 • ج: به خانم/آقای ………………………………………………. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

اسامی شرکاء و ميزان سهم‌الشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :

 1. خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

امضاء شرکا :

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای……………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 • الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه
 1. خانم/آقای……………………………… به شماره ملی ……………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
 2. خانم/آقای………………………………… به شماره ملی …………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
 • ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ريال به …………………………………….. ريال كاهش يافت در نتيجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :

 1. خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 • ج : به خانم/آقای…………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء :

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

1- خانم/آقای…………………………. به شماره ملی ………………………. كه داراي ……………………………. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره …………………… مورخ ……………….. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………………. مبلغ سهم‌الشركه مذكور به خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی …………………… فرزند ……………………….. متولد ………….. شماره شناسنامه ……………………… به آدرس تهران ……………………………….. خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.
( و يا)
مجمع موافقت نمود
خانم/آقای……………………. به شماره ملی …………………… مبلغ …………………. ريال از سهم‌الشركه خود را به خانم/آقای………………………….. به شماره ملی …………………………. فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ………………… به آدرس تهران …………
خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و سهم‌الشركه خود از ………………………….. ريال به ……………… ريال كاهش داد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :

 1. خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود. در نتيجه ماده …………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح مي‌گردد.به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير يا اصلاح بعضي از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده …………………… اساسنامه
با توجه به ماده ……………………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح مي‌شود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
به آقای / خانم ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء :

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تأسيس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای……………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان ……………………………
موضوع : تاسيس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.
خانم/آقای………………………….. به شماره ملی ………………… فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..
بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از ………………….. خيابان …………….كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ………………………………..

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده
مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء كليه شركاء:

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 1. خانم/آقای…………………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 2. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
 3. خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص انحلال مؤسسه

 1. انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام مي‌گردد و خانم / آقای …………………………. به شماره ملی ……………………….. به سمت مدير تصفيه مؤسسه انتخاب گرديد.
 2. آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران ……………… خيابان ……………………….. كوچه …………… پلاك ………………….. كدپستي ……………………………………. تعيين گرديد.
 3. مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء كليه شركاء:

مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند بابهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری در خدمت شما عزیزان باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *