نحوه ی تشکیل و ثبت شرکت تضامنی


شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص می باشد.براساس ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد و در صورتی که دارایی شرکت برای ادای کلیه قروض شرکت کفایت نمی کند،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است(ماده 116 قانون تجارت)

از نظر تاریخی این نوع شرکت دارای سابقه ای طولانی می باشد و از حقوق روم برگرفته شده و علی الخصوص در قرون وسطی به نحوه فعلی آن،در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،واضح است.در واقع،دلیل این وضعیت،فایده عملی این شرکت برای افرادی می باشد که کاملاً اعتماد دارند و سرمایه هنگفتی هم برای تشکیل شرکت ندارند.

اسم شرکت تضامنی

دارا بودن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی کلاً و در شرکت های تضامنی به طور خاص از لحاظ مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث بسیار است.در اسم شرکت تضامنی میبایست عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا قید گردد

چنانچه اسم شرکت مشتمل بر اسامی کلیه شرکا نباشد میبایست پس از اسم شریک،یا شرکایی که قید شده است،عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا (و برادران) ذکر شود.(ماده 117)
در شرکت های خانوادگی بعد از قید نام شریک اصلی عبارت( و پسران) یا (و برادران) قید می شود.قید نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی ( و نسبی) می باشد و دیگر شرکت ها مجاز به انجام این کار نمی باشند.

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از نظر شرایط بنیادین معامله در نظر گرفته شود جهت تشکیل شرکت تضامنی شرکاء میبایست شرکت نامه تنظیم و امضاء نمایند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر کدام در آن تصریح شود.براساس ماده 47 قانون ثبت،شرکت نامه میبایست ثبت شود وگرنه براساس ماده 48 همان قانون سند ذکر شده در هیچ کدام از محاکم پذیرفته نخواهد شد،بنابراین شرکت نامه میبایست به شکل سند رسمی تنظیم شود.ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید.مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و پس از برای اطلاع عموم آگهی می شود.

البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی پیش از این شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی ثبت کنند اما در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت نماید یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها دارای همان اعتبار دفاتر رسمی هستند به این سبب اشخاص شرکت نامه را تنظیم می کنند و پس از این فقط در اداره ثبت شرکت ها ثبت کنند.در برخی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می پذیرد و پس از این شرکاء مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت اراه می کنند که مراتب را به دیگران اطلاع دهند.

براساس ماده 1 آیین نامه قانون تجارت تصویب شده توسط وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی وجود دارد شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می گردند باید براساس شرکت نامه رسمی تشکیل شوند و براساس ماده 2 آیین نامه ذکر شده شرکت های تجارتی میبایست در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی ثبت می شوند اما تبصره ماده ذکر شده اذعان می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و در صورتی که دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت می باشد و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده قصد و رضای شرکاء را جهت تشکیل شرکت براساس اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می گردد اعلام می کند ولی اساسنامه در طول مدت فعالیت شرکت دستورالعمل و سازمان شرکت است.آیین نامه قانون تجارت مرتبط با اسنادی که میبایست جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده تنظیم شرکت نامه را برای تمامی شرکت ها الزامی می داند و تنظیم اساسنامه را تنها برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است.

زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد می باشد و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند الزامی است که اصول و قواعد مرتبط با اداره و فعالیت شرکت به روشنی پیش از این معلوم شود ،چنانچه در دیگر شرکت ها به دلیل کم بودن عمده شرکا و هر یک از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت نمایند قانونگذار قوانین و مقررات کمتری در نظر داشته است.

عملاَ تمامی شرکت ها جهت تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری ننموده است،برای شرکت مضاف بر شرکت نامه اساسنامه نیز تهیه می نمایند.اما در برخی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی تنها به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند .منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم جهت اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن نوشته شود.قانون تجارت در خصوص چگونگی تنظیم شرکت نامه سکوت کرده است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را به شکل چاپی تنظیم کرده است که موسسین شرکت ها میبایست نکاتی را که در آن ذکر شده است تعیین نمایند.

بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید ذکر شود براساس نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از:نام شرکت،نوع شرکت،موضوع شرکت،مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن،اسامی شرکاء یا موسسین،شناسنامه و محل اقامت آن ها،مبدا تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی،میزان سهم الشرکه شرکاء،مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،بازرسان شرکت،سایر شرایط
لذا تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

 • تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
 • تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
 • پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
 • تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی

در زمان تاسیس شرکت،اساسنامه مرتبط با آن هم که در حقیقت آیین نامه داخلی شرکت است میبایست به وسیله موسسین تنظیم شود.حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ماده ی 51 تعیین شده است.در شرکت های تضامنی در صورتی که سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد،میبایست سهم الشرکه ذکر شده،پیش از این به تراضی کلیه شرکا ارائه گردد.در شرکت تضامنی شرکا در صورتی می توانند سهم ود را به دیگری انتقال دهند که کلیه شرکا از این کار رضایت داشته باشند.

تا زمانی که شرکت تضامنی به انحلال نرسیده باشد در خواست بدهی آن میبایست از خود شرکت به عمل آید و بعد از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر کدام از شرکا که بخواهند و یا به کلیه آن ها مراجعه نمایند.در هر حال هیچ کدام از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید،از تادیه قروض شرکت اجتناب کنند.تنها در روابط میان شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در ادای دیون و بدهی های شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است،آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

ثبت کریم خان در ادامه مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی را برای شما تشریح می کند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی میبایست براساس ماده(200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام گردد.این نظامنامه در ماده 9 خود اذعان می دارد:”در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود”.

شرکاء شرکت تضامنی میبایست انحلال خود را با ارائه مدارک معین در ابتدا در اداره ثبت شرکت ها ثبت کنند و بعد از این اسرع وقت پس از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت بوسیله اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر کنند.

چند نکته:

 • علی رغم شرکت های سهامی مقنن حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی ننموده است.بنابراین اندازه سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و کلاً به تصمیم شرکا واگذار شده است.
 • در صورتی که اساسنامه درباره تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید،مراتب صرفاَ میان شرکا نافذ بوده و در برابر اشخاص ثالث بلااثر می باشد.
 • براساس ماده 195 قانون ثبت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی می باشد و تابع مقررات ثبت شرکت ها می باشد.

“چنانچه قصد دارید شرکتتان را به ثبت برسانید،همکاران متعهد ما در ثبت کریم خان ،با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما متقاضیان محترم می باشند.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *