صدور ورقه سهام شرکت سهامی بعد از ثبت شرکت

صدور ورقه سهام شرکت سهامی بعد از ثبت شرکت


شرایط صدور ورقه سهام شرکت سهامی بعد از ثبت شرکت

الف)سرمایه

همان گونه که در مقالات قبلی ثبت کریم خان بیان شده بود ، در اساسنامه شرکت سرمایه نیز مشخص می شود.در زمان تاسیس، شرکت های سهامی عام نباید سرمایه آنها از پنج میلیون ریال و شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد.به هر علتی اگر سرمایه شرکت بعد از تاسیس از مبلغ گفته شده کمتر شود باید طی سال نسبت به افزایش سرمایه تا مبلغ مشخص شده اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های ذکر شده در قانون تجارت،تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند. یکی از راه های افزایش سهام صدور ورقه سهام است.هر زمانی که بتواند قبل از صدور رای قطعی دادگاه،این کار انجام شود درخواست انحلال منتفی می گردد و دادگاه رسیدگی به انحلال متوقف خواهد شد.

 

صدور ورقه سهام شرکت سهامی بعد از ثبت شرکت

سرمایه شرکت سهامی به صورت سهام تقسیم می شود.بنابراین مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی ورقه سهام آ ن خواهد بود.سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش خواهد بود .افزایش یا کاهش سرمایه را همان تغییر در سرمایه شرکت می گویند و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.مجمع عمومی ذکر شده می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی ورقه سهام موجود،سرمایه شرکت را افزایش می دهند.

کاهش سرمایه می تواند اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت نیزاز دلایل کاهش اجباری سرمایه ست .لازم به ذکر است که،اگر زیان های وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت رااز بین ببرد مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار بدهد.هر گاه مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد،باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود،کاهش دهد.چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود،هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست بنماید.

مجمع عمومی فوق العاده،می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام نماید.مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه،به تساوی حقوق صاحبان ورقه سهام لطمه ای وارد نگردد و سرمایه شرکت از حداقل مقرر(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) کمتر نشود.

ثبت کریم خان امکان کاهش سرمایه را به یکی از دو طرق زیر بیان می نماید:

  1. کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شریک ها به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
  2. کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ ورقه سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال کاهش می یابد و مازاد آن به صاحبان سهام بر گردانده می شود.

لازم به ذکر است که طبق ماده 198 خرید ورقه سهام توسط همان شرکت ممنوع می باشد .زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود،سرمایه شرکت کم می شود .

ب)سهام

تعریف سهام

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که هر قسمت آن سرمایه را “سهم” می گویند. و لایحه اصلاحی در تعریف سهم بیان می نماید که:”سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد”بنابراین،هر سهم مشخص می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او متعلق می گردد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.

طبق ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی ورقه سهام را در هزار ریال مشخص شده .اما در شرکت های سهامی خاص حداکثر و حداقل برای مبلغ اسمی سهام تعیین نگردیده.

سهام در شرکت سهامی ممکن است به چند صورت بیرون بیاید که به شرح ذیر است:

انواع سهم:

  • سرمایه ای که خود به دو گروه سهم با نام و بی نام و سهم ممتاز تقسیم می شوند.
  • سودی که به دو دسته سهم موسس و سهم انتفاعی تقسیم می گردد.

الف)سهم سرمایه ای

ورقه سهم ممکن است بانام یا بی نام باشند.و ممکن هست برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایایی قائل شوند این گونه سهام را سهام”ممتاز” گفته می شود.در سهام با نام،اسم و مشخصات صاحب سهم روی ورقه سهم مشخص می شود .علاوه بر آن بر آن،نام و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام ” دفتر ثبت سهام “نزد شرکت موجود است به همراه شماره سهم ذکر می گردد.

در سهم بی نام،اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمی گردد.سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک آن شناخته می شود.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

سهم ممتاز،سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته می شود.مانند اینکه از سود سهام بیشتری تعلق گیرد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارایی شرکت نسبت به صاحبان سهام دیگر،اولویت داشته باشند.انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.معمولاَ سهام ممتاز موقعه ای صادر می گردد که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا بخواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارایی خاص هستند جذب نمایند.در هر حال،امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور مشخص تعیین شود.

“هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز،باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان یک دوم به علاوه یک این گونه سهام انجام پذیرد.سهم با نام،بی نام و ممتاز را که به ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود “سهم سرمایه”می گویند.

ب)سهم منفعتی

علاوه بر سهم سرمایه که در بالا ذکر شد،دو نوع سهم دیگر به اسامی ” سهم انتفاعی” و “سهم موسسین” نیز وجود دارد که در قوانین ایران پیش بینی نشده است.سهم انتفاعی به سهمی گفته می شود که مبلغ اسمی آن به صاحب سهم مسترد شده باشد.دارنده سهم انتفاعی از سود سالانه شرکت بهره مند می گردد،اما هر گاه شرکت منحل گردد مبلغی بابت آن از دارایی شرکت،به صاحب ورقه سهم حصه داده می شود.سهم موسس به سهمی گفته می شود که موسسین برای خود در بدو تاسیس شرکت پیش بینی می کنند.این سهم،شاید مزایایی نسبت به سایر سهام شرکت داشته باشد.مثلاَ سود بیشتری به آن تعلق بگیرد یا در موقع از بین رفتن شرکت،از دارایی شرکت قبل از سایر سهام،مبلغ اسمی آن ها پرداخت شود.

ورقه سهام چیست

 

تا زمانی که شرکت ثبت نشده باشد،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع می باشد.صدور سهام با نام،لازم است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت شده باشد و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل داده شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت) صدور سهام بی نام،لازم است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.زمانی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع خواهد بود و به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال با نام می باشد(ماده 300 ل.ا.ق.ت) به طور کلی شرایط صدور ورقه سهام را می توان به صورت زیر خواهد بود:

  • هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهام،سهام بی نام صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد.
  • هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش بگذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
  • هر کس سهام بی نام را قبل از آن که اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
  • هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور مشارکت کند یا انجام آن عملیات را آسان کند بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهد شد(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *