درج آگهی تصفیه عادی در شرکت تعاونی


نکاتی در خصوص درج آگهی تصفیه عادی در شرکت تعاونی

در تصفیه عادی، اداره تصفیه دو مرتبه و به فاصله ده روز، یک آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج می کند.نکاتی که در این آگهی میبایست ذکر شوند عبارت اند از :

  • الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
  • ب) اخطار به طلبکاران و اشخاصی که مدعی هستند، مبنی بر اینکه ادعای خود را طی دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) ارائه کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای افرادی که در کشورهای خارجی اقامت دارند تمدید نماید.
  • ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت یاد شده خود را معرفی کنند. بدهکارانی که براساس اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند مضاف بر جریمه نقدی، بدهکاران ذکر شده را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
  • د) اخطار به افرادی که تحت هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنها می باشد، برای اینکه آن اموال را طی دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
  • ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که در نهایت طی بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. در ضمن در آگهی ذکر می گردد افرادی که با تعاونی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی هستند و یا ضامن آن می باشند ، می توانند در این جلسه حضور یابند.

آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر ارسال می گردد : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مرتبط با تعاونی نزد آن ها مطرح می باشد ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول می باشد. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی ذکر شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، درج شده به صورت مجلس ضمیمه گردد.

زمانی که اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری قبل تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.نخستین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می گردد و اداره گزارشی را به صورت اموال و دیگر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند.

طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز نمایند ، اما تصمیم گیری با اداره تصفیه می باشد و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران می باشد.در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می گردد؛ میبایست صورت جلسه ای تنظیم گردد.در صورت جلسه اسامی تمامی طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان ذکر می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه هم در آن درج می شود.

بعد از انقضای مهلت تعیین شده به منظور ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به درخواست ها رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را جهت رسیدگی به اداره ارائه دهند. مطالباتی که براساس سند رسمی، دارای وثیقه ملکی هستند ، میبایست منظور گردند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد.

اداره تصفیه بعد از انقضای موعد معین شده جهت ارائه اسناد طلبکاران در نهایت ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه نماید. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت ذکر می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه موظف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.

صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه نموده است، بواسطه آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار افرادی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر شخصی که نسبت به صورت ذکر شده معترض باشد، طی مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی مجاز است در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی نماید.

در صورتی که معترض مدعی شود که طلب او بی مورد رد شده یا کسر شده و یا حق رهن یا حق رجحان او در نظر گرفته نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می گردد و در صورتی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر گردد، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد میان دیگر طلبکاران تقسیم خواهد شد.

اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند،چنانچه عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی مورد قبول واقع می شود؛ اما هزینه ای که در اثر این تاخیر بوجود آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، صورت طلبکاران را تصحیح می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می کند.اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول در خواست ها می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه ادعا می کند. اشیایی که در معرض کاهش قیمت باشند یا نگهداری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد نماید بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار دارای قیمت معینی است ، به فروش می گذارد.

اداره تصفیه در مورد اشیایی که مورد درخواست اشخاص ثالث می باشد، تصمیم مقتضی می گیرد و در صورتی که این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها ارائه می کند و به هر یک از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که طی ده روز در دادگاه ذیصلاح اقامه دعوی کنند؛ چنانچه طی این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.بعد از رسیدگی به درخواست ها و تعیین طلبکاران، از طلبکارانی که کل یا بخشی از طلب آن ها قبول شده باشد، برای شرکت در جلسه دعوت می شود. در صورتی که ” قرارداد ارفاقی ” هم تقاضا شده باشد، مراتب در دعوتنامه ذکر می شود.

در جلسه طلبکاران که طبق دعوت اداره تصفیه و با حضور آخرین مدیران تعاونی ورشکسته تشکیل می شود، اداره تصفیه گزارش کاملی درباره وضعیت دارایی و تقاضای تعاونی ارائه می دهد. نظر آخرین مدیران تعاونی و طلبکاران شنیده شده، در صورت جلسه قید می شود، ولی تصمیم گیری با خود اداره تصفیه می باشد ؛ مگر در خصوص قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک که تصمیم گیری درباره آن ها با رعایت شرایط مشخص از اختیارات طلبکاران می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *