تمدید ثبت طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی


چگونه ثبت طرح صنعتی را تمدید نماییم؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به ذکر توضیحاتی در رابطه با تمدید ثبت طرح صنعتی می پردازد.به موجب ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر نوع ترکیب رنگ ها یا خطوط و هرنوع شکل سه بعدی با رنگ ها،خطوط و یا بدون آن،به طوری که باعث تغییر درشکل یا ترکیب یک محصول صنعتی یا فراورده ای از صنایع دستی گردد،طرح صنعتی می باشد.در یک طرح صنعتی صرفاً دست یافتن به یک نتیجه ی فنی بدون هیچگونه تغییر ظاهری شامل حمایت از این قانون نمی گردد.

 

تمدید ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی فقط در مواقعی که اصیل و جدید باشد قابل ثبت می باشد.یک طرح صنعتی در مواقعی جدید است که به وسیله ی انتشار به صورت محسوس و یا به وسیله ی استعمال به هر طریق دیگری پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه یا مطابق مورد پیش از حق تقدم اظهارنامه جهت ثبت در هیچ نقطه ای از دنیا برای عموم اشکار نگشته باشد.(ماده 21)

مدت زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن می باشد.این مدت زمان را می توان برای دو دوره پنج ساله پیاپی دیگر بعداز پرداخت هزینه مربوطه تمدید کرد.در نتیجه،با عنایت به بند د ماده 28 قانون،مالک صنعتی قادر است با پرداخت هزینه ی تعیین شده، اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله ی پیاپی دیگر تمدید نماید.تقاضای تمدید ثبت،طی شش ماه پیش از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره،صورت می گیرد.

تبصره-در صورت عدم تقاضای تمدید ثبت طی فرصت مذکور،تقاضای آن طی فرصت 6 ماه بعد از تمام شدن اعتبار ثبت طرح صنعتی،با پرداخت جریمه تاخیر بر اساس جدول هزینه ها ممکن خواهد بود،در غیر اینصورت ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط شده محسوب خواهد گشت.

تقاضای تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه به وسیله ی مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانون او صورت گرفته و بعد از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه ی مربوطه،به مرجع ثبت ارائه می شود.

مرجع ثبت بعد از اخذ تقاضای تمدید ثبت و ضمیمه ها،آن را در دفتر مربوطه درج نموده و روی هر کدام از نسخ درخواست،تاریخ اخذ و شماره آن را درج و نسخه دوم آن را که همان مشخصات نسخه اصلی را دارا می باشد،پس از امضاء و مهر به عنوان رسید به تقاضاکننده باز خواهد گرداند.

تقاضای تمدید ثبت طرح صنعتی می بایست دربردارنده نکات زیر باشد که ثبت کریم خان به آن نکات اشاره نموده است.

  • شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن تقاضا شده است.
  • طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
  • نام و آخرین آدرس کامل مالک طرح صنعتی به ثبت رسیده یا نماینده قانونی وی،چنانچه تقاضا به وسیله نماینده صورت گرفته باشد.

مدارک مثبت هویت درخواست کننده،رسید مرتبط با پرداخت هزینه تمدید،لااقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی،چنانچه تقاضا به وسیله نماینده صورت گرفته باشد،لازم است همراه با تقاضای تمدید تسلیم گردد.

مطابق ماده 92،تمدید ثبت،دنباله ی ثبت اصلی،در دفتر ثبت طرح صورت خواهد پذیرفت و بعد از انتشار آگهی مربوطه،گواهی نامه تمدید ثبت بر اساس فرم صادر و به مالک طرح یا نماینده قانونی وی ارائه خواهد گشت.گواهی نامه تمدید حاوی محتویات گواهی نامه اصلی،با انجام تغییرهای مورد نیاز و همچنین مدت زمان اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن می باشد.

تبصره 1-در زمان تمدید ثبت،مرجع ثبت موظف می باشد طبقه محصولات را طبق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر،ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را مطابق آن تصحیح کند.هزینه تغییر طبقات حاصل از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوطه در روزنامه رسمی از وظایف مالک علامت خواهد بود.

تبصره 2-تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت آن ایجاد نماید.وگرنه،قانون تغییر طرح صنعتی ماده 93 این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

طبق ماده ی 93، مالک طرح صنعتی موظف می باشد هر گونه تغییر در رابطه با نام،آدرس،تابعیت و اقامتگاه یا دادن اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالک طرح صنعتی به ثبت رسیده را به صورت کتبی و به انضمام مدارک مربوطه به منظور ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام کند.صورت پذیرفتن این تغییرات با رعایت نمودن ضوابط قوانین ممکن می باشد.

در صورتی که در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی به ثبت رسیده تغییراتی ایجاد شود،مالک طرح صنعتی قادر است از مرجع ثبت تقاضا نماید که تغییرات ذکر شده در گواهی نامه طرح صنعتی به عمل اید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *