تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص


نحوه ی تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان لازم دانست در خصوص تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن توضیحاتی ارائه نماید.امکان اعمال تغییرات در سرمایه شرکت به دلیل بحران های مالی و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد و این تغییری که در سرمایه حاصل می شود موجب افزایش و کاهش سرمایه اولیه شرکت می گردد و این در مواردی است که گزارش هیئت مدیره حاکی از تغییر سرمایه شرکت از جمله افزایش یا کاهش بوده و گزارش یاد شده مورد تایید بازرس یا بازرسین شرکت قرار گیرد. در این حالت تصمیم گیری در رابطه با هر کدام از موارد دوگانه یعنی کاهش و افزایش سرمایه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

بر اساس ماده 163 لایحه قانونی 1347:”هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.”واضح است انعکاس نیافتن تغییرات مربوطه و یا هر نوع مخفی نمودن اطلاعات که باعث اغوا و فریب و ضرر سایرین گردد موجبات پاسخگویی شخص را مهیا ساخته و به ثبت نرسیدن مراتب،نفی کننده مسئولیت و جبران زیان وارد شده و قصور قانونی فرد خطاکار نمی باشد.

ثبت کریمخان به موارد تغییرات در سرمایه شرکت می پردازد:

 1. افزایش سرمایه شرکت
 2. کاهش اجباری سرمایه شرکت
 3. کاهش اختیاری سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

بر اساس ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان به وسیله افزایش مبلغ اسمی سهام موجود و صادر نمودن سهام جدید افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک روش ذیل که در ماده 158 قانون تجارت تصریح گشته است اعمال گردد.

 • تأدیه مبلغ اسمی سهم به صورت نقدی
 • تبدیل مطالبات نقدی به دست آمده افراد از شرکت به سهام جدید
 • منتقل نمودن عواید تقسیم نشده یا اندوخته یا سود به دست آمده از مازاد ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 • تبدیل اوراق قرضه به سهام

رعایت نکات زیر در افزایش سرمایه شرکت ضروری و الزامی است:

 • تنها در شرکت های سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیر نقد امکان پذیر می باشد.
 • انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه مجاز نمی باشد.
 • چنانچه سرمایه تعهدی شرکت تأدیه نگردد لازم است بدواً نسبت به تأدیه آن مبادرت نموده آن گاه افزایش سرمایه اعمال گردد.
 • در خرید سهام جدید سهامداران شرکت بر اساس سهامی که صاحب می باشند حق تقدم دارند از آن جایی که این حق قابل نقل و انتقال است باید مراتب به تمامی صاحبان سهام از طریق آگهی حق تقدم اعلام شده و مهلت و شرایط آن در آگهی قید گردد.
 • ذیل تمامی اوراق صورتجلسه و فهرست ها باید توسط هیات رئیسه امضا و تایید گردند.

شایان توجه است که مجمع عمومی فوق العاده با اجرای ماده 162 قانون تجارت این اختیار را دارد به هیات مدیره اجازه دهد که طی مدتی معین سرمایه شرکت را تا مقدار مبلغ مشخصی به یکی از طرق یاد شده در بالا بیافزاید.

مدارک لازم:

 • دو برگه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که در بردارنده مبلغ سرمایه جدید بوده و لازم است توسط تمامی مدیران شرکت امضا شده باشد.
 • گواهی بانکی حاکی از افزایش سرمایه(چنانچه افزایش به صورت نقدی باشد).
 • مطابق با ماده 187 قانون تجارت،فهرست مطالبات نقدی به دست آمده طلبکاران پذیره نویس که به سهام شرکت مبدل گشته است همراه با اسناد و مدارک تصفیه آن مطالبات که صحت آن مورد تایید بازرسین شرکت قرار گرفته باشد.
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با افزایش سرمایه
 • صورتجلسه هیات مدیره در انجام واگذاری اختیارات از مجمع عمومی فوق العاده
 • نسخه اصلی روزنامه شامل آگهی دعوت صاحبان سهام
 • نسخه اصلی روزنامه شامل آگهی حق تقدم صاحبان سهام
 • فهرست سهامداران حضور یافته در جلسه با ذکر اسامی صاحبان سهام-تعداد سهام و امضای آن ها که توسط هیات رئیسه جلسه امضا شده باشد-
 • فهرست سهامداران بعد از افزودن سرمایه با ذکر اسم و تعداد و امضای صاحبان سهام

لازم به ذکر است:”نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت مندرج گردد”.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در دو مورد لازم است به صورت اجباری تقلیل نماید:

الف- طبق ماده 34 قانون تجارت:اگر سرمایه تعهدی شرکت در مدت زمان تعیین شده در اساسنامه تأدیه نگردد هیات مدیره موظف می باشد با فراخواندن مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تقلیل سرمایه شرکت تا مقدار مبلغ تأدیه شده سرمایه مبادرت ورزد.
ب- بر اساس ماده 141 قانون تجارت چنانچه بر اثر ضررهای وارد شده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست رود هیات مدیره موظف می باشد با دعوت نمودن از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش اجباری سرمایه شرکت یا انحلال شرکت مبادرزت ورزد.

لازم به ذکر است:

 1. گر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل گردد لازم است تشریفات دعوت طبق اساسنامه و قانون تجارت به اجرا درآید.
 2. بعد از تقلیل سرمایه،به هر روش نبایست سرمایه شرکت از حدود وضع شده در مقررات کمتر گردد.

مدارک لازم:

 1. اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که کلیه اوراق به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. فهرست صاحبان سهام حضور یافته در جلسه که توسط آن ها امضا شده باشد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت این اختیار را دارد با پیشنهاد هیات مدیره راجع به تقلیل اختیاری سرمایه شرکت تصمیم لازم را اخذ کند با این شروط که:
  اولا:در اثر تقلیل سرمایه به تساوی حقوق سهامداران به هیچ عنوان صدمه ای وارد نگردد.
  دوما:سرمایه شرکت از حداقل وضع شده در مقررات (یک میلیون ریال) کمتر نشود.
 • تقلیل اختیاری سرمایه به وسیله ی کاهش بهای اسمی سهام به نسبت برابر و واگذاری مبلغ تقلیل یافته در سهم به مالک آن صورت می پذیرد.
 • اجرای مواد 190-191-192-193-194-195-196-197 قانون تجارت برای شرکت ضروری می باشد.

مدارک لازم:

 • اصل صورتجلسه مجمع که توسط هیات رئیسه امضا شده باشد.
 • فهرست صاحبان سهام حضور یافته در جلسه که توسط آن ها امضا شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت شامل دعوت و دستور جلسه (چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل گشته باشد)
 • اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت شامل تصمیم مجمع عمومی راجع به تقلیل سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان شما را در رابطه با تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن،نحوه ی ثبت شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها،نحوه تمدید کارت بازرگانی،نحوه و شرایط ثبت و حمایت از علامت تجاری،مراحل اخذ ایزو،مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و مراحل ثبت شرکت و ثبت شرکت سرمایه گذاری یاری نموده و در جهت راهنمایی شما عزیزان در خصوص این مسائل آماده خدمت گذاری است.در صورت لزوم می توانید با شماره تلفن 87146 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *